Adresář: Ekologie - Krajina - Projekty: Ing. Jiří Horatlík - autorizovaný projektant ÚSES, hodnocení krajinného rázu

Zpracuji podklady pro územně plánovací dokumentaci - územní plány a komplexní pozemkové úpravy - územní systém ekologické stability ÚSES (generely, plány, projekty). Zpracuji posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a preventivní hodnocení krajinného rázu. Zpracování výstupů v GIS.


provozovatel: Ing. Jiří Horatlík
adresa: Krásná vyhlídka 339
telefon: 774 978 985
internet: www.horatlik.cz

zařazeno v kategorii adresáře: firemní stránky