MŽP předloží vládě upravený návrh národního alokačního plánu

autor: Ministerstvo životního prostředí
Národní alokační plán, klíčový element systému obchodování s emisemi, předloží vládě v průběhu září Ministerstvo životního prostředí. Konečný návrh plánu byl upraven na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení.

Je připraven na období 2005-2007 a umožňuje přidělit podnikům povolenky až do výše 99,45 miliónu tun oxidu uhličitého ročně. Plán bude po schválení vládou ještě posuzovat Evropská komise.

"Ministerstvo vyšlo odůvodněným potřebám podniků maximálně vstříc a návrh národního alokačního plánu tak vytváří prostor pro další růst ekonomiky, stimuluje rozvoj moderních ekologicky šetrných technologií a zároveň umožňuje podnikům připravit se na další období obchodování. Stanovené maximální množství povolenek ovšem neznamená, že takový objem emisí oxidu uhličitého bude v České republice skutečně vyprodukován. Podniky totiž mohou - a pravděpodobně této možnosti budou využívat - snížit množství produkovaných emisí (například investicemi do čistších technologií) a přebytky povolenek prodat," komentuje návrh alokačního plánu Tomáš Chmelík, vedoucí samostatného oddělení změny klimatu MŽP.

Stávajícím zdrojům bude rozděleno ročně maximálně 96,45 miliónu povolenek, protože plán stanoví i rezervu pro zdroje nové, která činí 3 milióny tun. Každá povolenka představuje právo vypustit jednu tunu emisí CO2 a je volně převoditelná v rámci EU. Povolenky budou přidělovány zdarma a pouze provozovatelům zařízení, jejich držitelem se však později může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

Návrh plánu obsahuje oproti původní verzi z června řadu změn. Důvodem je především předložení detailnějších údajů za jednotlivé oborové svazy a podniky. Došlo tak k úpravě výchozích dat o emisích, růstových a redukčních koeficientů .

Směrnice neumožňuje členským státům přidělit více povolenek, než je odůvodněná potřeba podniků (podložená například oficiálními odhady vývoje jednotlivých sektorů průmyslu či koncepčními strategiemi státu - například energetickou politikou). Vyšší objem povolenek by Evropská komise hodnotila jako nedovolenou státní pomoc.

Národní alokační plán však není jediným mechanismem pro ovlivnění produkce emisí - dalšími nástroji jsou zákon o integrované prevenci a kontrole znečištění (povinnost použít nejlepší dostupné techniky u nových zařízení), zákon o ochraně ovzduší, nařízení vlády o podpoře využití bioplynu, návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, připravovaná ekologická daňová reforma a program podpory alternativních paliv v dopravě.

Hlavní změny oproti červnové verzi národního alokačního plánu

- Úpravy třídění sektoru energetiky - rozdělení energetiky na veřejnou a závodní a specifické ošetření růstu každé skupiny (veřejná energetika dle Státní energetické koncepce, závodní energetika dle růstu HDP).

- Rezerva pro korekci alokace zdrojům sloužícím jako centrální zdroje tepla (CZT) zohledňující to, že historické roky použité pro alokaci byly nadprůměrně teplé (zvýšení o 1 milion povolenek ročně). - Rezerva pro nové zdroje zvyšuje celkové množství povolenek pro alokaci, došlo k zvětšení její velikosti na 3 miliony povolenek ročně, o alokaci z této rezervy může žádat i zdroj, který přebírá výrobu zdroje stojícího dosud mimo systém (např. rozšiřování CZT).

- Nevyčerpaná rezerva bude zrušena - takže celkové množství povolenek pro obchodování klesne.

- Je umožněna dohoda všech provozovatelů daného odvětví o rozdělení sektorové alokace. Podmínkou je, že se musí dohodnout všichni provozovatelé daných zařízení.

Návrh národního alokačního plánu je k dispozici na www.env.czautor:
datum vydání:
1. září 2004


Diskuze k článku „MŽP předloží vládě upravený návrh národního alokačního plánu“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!