Ministr Tomáš Chalupa představil na jednání vlády Zprávu o životním prostředí ČR v roce 2010

autor: Ministerstvo životního prostředí
Zpráva o životním prostředí České republiky je informačním materiálem, který shrnuje aktuální poznatky o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí. Materiál je připravován ve spolupráci s řadou resortních i mimoresortních institucí.

Zpráva konstatuje, že kvalita ovzduší se na území ČR v roce 2010 meziročně zhoršila. Kromě nárůstu průmyslového znečištění se na tom ve značné míře podílely meteorologické a klimatické podmínky v roce 2010, které byly charakteristické chladnější topnou sezónou a častým výskytem nepříznivých rozptylových podmínek pro znečišťující látky v ovzduší. Nejhorší situace zůstává v Moravskoslezském kraji, kde je zejména způsobena průmyslovou zátěží celé Ostravsko-katovické pánve, tedy včetně přeshraničních vlivů z Polska.

Ministerstvo životního prostředí i na základě dat z této Zprávy představilo nový zákon o ochraně ovzduší, který se důrazněji zaměřuje na znečišťovatele včetně malých zdrojů. Nová právní norma zahrnuje i možnost vymezování nízkoemisních zón.

Dále ze Zprávy vyplývá, že domácnosti ve větší míře využívají ekologicky šetrnější způsoby vytápění (např. zemní plyn, biomasu nebo centrální zdroj tepla). Také stoupá počet domů vytápěných solárními kolektory. I přes to ale stále patří vytápění domácností mezi nejvýznamnější zdroje znečišťování ovzduší.

Ministerstvo proto ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vyhlásilo dotační program na výměnu starých kotlů. Jeho cílem je snížit znečištění ovzduší právě z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť. Ministerstvo také v Moravskoslezském kraji chystá rozsáhlou informační kampaň.

Zpráva také konstatuje, že v Praze, Brně a Ostravě žije v lokalitách, kde jsou přesahovány hygienické limity pro hluk, přibližně 10 % všech obyvatel. V některých obcích je nadměrným hlukem, který pochází hlavně ze silniční dopravy, zatížena i víc než čtvrtina lidí, což ovlivňuje kvalitu života v těchto obcích a komplikuje jejich další rozvoj. V okolí hlavních silnic, kde je nadměrný hluk, žije v ČR v průměru cca 600 lidí na 1 km komunikace, což je zhruba dvojnásobná hodnota, než je průměr zemí Evropské unie.

Ministerstvo životního prostředí proto ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a s  dalšími resorty připravuje protihlukový zákon. Hluk představuje závažný problém jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska lidského zdraví. Ministerstvo životního prostředí se proto také vyjadřuje v rámci procesu EIA k protihlukovým opatřením a doporučuje výstavbu protihlukových stěn kolem silnic a železnic..

Zásadním způsobem klesá energetická náročnost hospodářství - v období 2000–2010 zaznamenala celkový pokles o 22,8 %. Tento vývoj znamená, že v době ekonomického růstu bude konečná spotřeba energie (a tím i zátěže životního prostředí z energetiky) stoupat méně, než jaké bude tempo ekonomického růstu.

Prodlužuje se délka kanalizační sítě a dochází ke zvyšování podílu obyvatel připojených na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod. Oproti roku 2000 se kanalizační síť prodloužila o 89 % a počet čistíren odpadních vod se zdvojnásobil (zdroj: ČSÚ).

Ministerstvo se intenzivně zaměřuje na ochranu přírody a krajiny. Správu chráněných území zlepšuje tak, aby jednotlivé národní parky a chráněné krajinné oblasti sloužily lidem a zároveň byla plně respektována ochrana přírody. Do diskusí ke konkrétním projektům zapojuje široké spektrum zainteresovaných skupin v dané oblasti. Příkladem je příprava zákona o Národním parku Šumava. Další oblasti, na které je nutné zaměřit pozornost, jsou protipovodňová opatření, nakládání s odpady, ochrana půdy a zvyšování energetické účinnosti, a to jak na straně výroby, tak i spotřeby energie.

Všechny tyto úkoly budou řešeny nejen legislativně, ale i prakticky prostřednictvím projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.autor:
datum vydání:
11. ledna 2012


Diskuze k článku „Ministr Tomáš Chalupa představil na jednání vlády Zprávu o životním prostředí ČR v roce 2010“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!