Vláda schválila Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v ČR k roku 2020

autor: Ministerstvo životního prostředí
V Praze, 2. května 2012 – Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil na jednání vlády materiál Potenciál snižování emisí v ČR do roku 2020. Schválení tohoto materiálu je nutnou podmínkou pro aktivní účast delegace ČR na 30. zasedání Výkonného výboru Úmluvy EHK OSN o dálkovém přenosu znečišťujících látek (CLRTAP). Předložený emisní scénář nepředpokládá realizaci dodatečných opatření a představuje pouze vyčíslení v současnosti platné či plánované legislativy.

Tento dokument vyčísluje snížení emisí pěti znečišťujících látek, kterého je Česká republika schopna dosáhnout do roku 2020 při aplikaci opatření vyplývajících z platné legislativy a evropské legislativy, jejíž vstup v platnost se očekává v nejbližší době. Ke stávajícím čtyřem znečišťujícím látkám (oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak), které mají emisní stropy stanoveny již od roku 2010, přibyla ještě jedna – jemné prachové částice (PM2,5), které jsou přenášeny na velké vzdálenosti a mají významné zdravotní dopady. Rozšíření stropových látek o prachové částice bylo v ČR již dříve meziresortně odsouhlaseno v rámci přípravy instrukcí k průběžným jednáním v rámci orgánů Úmluvy, které rozšíření odsouhlasily.

Dokument byl připravován v úzké spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. To dodalo klíčové vstupní údaje o energetických spotřebách v jednotlivých sektorech hospodářství, které zásadně předurčují výsledné emise. Na základě připomínek z meziresortního připomínkového řízení byly některé vstupní údaje modelu ještě upraveny, aby lépe odpovídaly reálným předpokladům vývoje v jednotlivých sektorech. Revidovaný protokol přináší nově tzv. flexibilní mechanizmus posuzování plnění emisních stropů. Tento mechanismus umožní zohlednit rozdíly mezi budoucím reálným vývojem a jeho dnešními odhady. Tím se eliminují rizika spojená s nadhodnocením očekávaných přínosů opatření i nejistoty stávajících emisních inventur.

„Potenciál snižování emisí je vyjádřením odhodlání dále snižovat emise a zároveň racionálně a bez ideologie zhodnotit reálné možnosti jednotlivých sektorů českého hospodářství do roku 2020,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Pokles emisí je způsoben kromě změn v energetickém mixu, které vychází z připravované aktualizace Státní energetické koncepce, především aplikací výrazně přísnějších emisních limitů pro zdroje spadající do působnosti zákona o integrované prevenci. Dále se počítá s postupnou modernizací zdrojů pro vytápění domácností následkem vstupu v platnost nového zákona o ochraně ovzduší, modernizací vozového parku a aplikací dalších emisních norem pro nová vozidla.

Schválený dokument je výchozí pozicí ČR pro aktivní vyjednávání změn Göteborského protokolu.autor:
datum vydání:
3. května 2012


Diskuze k článku „Vláda schválila Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v ČR k roku 2020“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!