Integrovaný registr znečišťování - nový nástroj k ochraně životního prostředí u nás

autor: Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje uživatele registrované látky podle zákona o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.), že 15. února 2005 je konečný termín pro ohlášení informací do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2004.

IRZ zřizuje a spravuje MŽP jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy. V tomto registru je stanoven seznam látek, jejichž emise a přenosy je uživatel registrované látky povinen zjišťovat, vyhodnocovat a ohlašovat MŽP (tzv. ohlašované látky). Uživatel registrované látky je povinen ohlašovat vybrané látky, pokud jejich množství v emisích nebo přenosech vyrovná nebo přesáhne tzv. ohlašovací práh. První ohlášení do IRZ je stanoveno právě k datu 15. 2. 2005, kdy budou ohlášeny údaje za rok 2004.

Ohlašovaných látek bude nejprve 72, později se jejich počet rozšíří na 88. Řada látek bude sledována ve všech uvedených složkách životního prostředí (voda, ovzduší, půda, odpady). Látky zahrnuté do IRZ je možné rozdělit do několika skupin: skleníkové plyny, látky způsobující kyselé deště, polychlorované bifenyly, těžké kovy, dioxiny a furany, polycyklické aromatické uhlovodíky, kyanidy, aromatické uhlovodíky, fluorované uhlovodíky, freony, insekticidy a další. Jedná se o látky jejichž emise a přenosy je bezpodmínečně nutné monitorovat.

"IRZ je novým nástrojem ke sledování znečištění životního prostředí, který bude poskytovat veřejnosti bohaté informace o emisích a přenosech ohlašovaných látek. Data v IRZ budou zcela jasně spojena s konkrétním podnikem a vypouštěnou látkou", vysvětluje výhody IRZ pro občany náměstkyně ministra Ivana Jirásková.

IRZ naplňuje požadavky Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle Rozhodnutí 479/2000/ES, které musí členské státy EU plnit. Zároveň je v souladu s nároky Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol o PRTR). Česká republika se tak řadí mezi environmentálně vyspělé země, které vytvářejí instrumenty k efektivní ochraně životního prostředí.

Další informace:
Integrovaný registr znečišťování
Evropský registr emisí znečišťujících látekautor:
datum vydání:
25. října 2004


Diskuze k článku „Integrovaný registr znečišťování - nový nástroj k ochraně životního prostředí u nás“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!