Vláda porušila evropský zákon, odmítla vyhlásit ptačí oblast Natury 2000

autor: Ministerstvo životního prostředí
PRAHA - Vláda České republiky dnes porušila evropský zákon, když kvůli průmyslové zóně Dolní Lutyně odmítla vyhlásit ptačí oblast Natury 2000 Heřmanský stav-Odra-Poolší v Moravskoslezském kraji.

PRAHA - Vláda České republiky dnes porušila evropský zákon, když kvůli průmyslové zóně Dolní Lutyně odmítla vyhlásit ptačí oblast Natury 2000 Heřmanský stav-Odra-Poolší (1) v Moravskoslezském kraji. Svým rozhodnutím vláda vystavila zemi sankcím, jež by mohly dosáhnout až sta tisíc eur denně. Oblasti Natury 2000 se totiž vyhlašují výhradně na základě odborných kritérií, evropská legislativa klade důraz na to, že ekonomické zájmy musí jít v tomto případě stranou.

"Hospodářské požadavky mohou být brány v potaz teprve poté, co budou oblasti Natury zřízeny. Až pak je možné zvažovat realizaci plánů a projektů, které by mohly ovlivnit život chráněných druhů ptáků. Postup rozhodování je přesně stanoven jak ve směrnici EU, tak v novelizovaném zákoně o ochraně přírody. Opačný postup , tedy diskuse o hranicích ptačí oblasti na základě průmyslových záměrů, je nezákonný," vysvětluje Martin Skalský ze sdružení Arnika.

Vláda však rozhodla přesně opačně. Dala přednost průmyslové zóně před ochranou území evropského významu. "To se může České republice vymstít. Naším nejbližší krokem bude podání stížnosti Evropské komisi na postup české vlády," podotkl Skalský.

"Vláda dala svým rozhodnutím najevo, že nerespektuje nejen zákony Evropské unie, ale nic pro ni neznamenají ani požadavky veřejnosti. Vždyť je to sotva 14 dnů, co 20 českých nevládních organizací vládu žádalo, aby byla ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolší vyhlášena podle všech pravidel," dodal mluvčí Arniky Marek Jehlička

Přílohy:
Ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolší je významné přírodní území

Přestože má území poměrně malou rozlohu, patří mezi oblasti s vysokým potenciálem pro hnízdění, tah a zimování ptáků v České republice. Charakteristickými biotopy navržené ptačí oblasti jsou různé typy mokřadů - vodní toky, rybníky, pískovny a štěrkoviště, na něž jsou vázány četné ptačí druhy. Území představuje jednu z nejlepších tuzemských lokalit pro čtyři pravidelně hnízdící ptačí druhy uvedené v příloze I. směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (moták pochop, ledňáček říční, bukáček malý, slavík modráček). Bylo zde zjištěno více než 120 pravidelně hnízdících druhů ptáků, několik z nich tu nalézá jediná optimální hnízdiště na severní Moravě. Oblast je také důležitou tahovou lokalitou a v zimních měsících se zde nachází nejvýznamnější zimoviště vodních ptáků v rámci severní Moravy. Stavba průmyslové zóny by podstatným způsobem poškodila populaci motáka pochopa, druhu, pro nějž má být ptačí oblast vyhlášena, a ovlivnila by i další kriticky (strnad luční) a silně ohrožené druhy (chřástal polní, křepelka polní).

Výtah z novely zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

p)Natura 20001e) je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14),

(1)Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními předpisy Evropských společenství,4c)) které stanoví vláda nařízením.

(2) Ptačí oblasti vymezí vláda nařízením s cílem zajistit přežití druhů ptáků uvedených v odstavci 1 a rozmnožování v jejich areálu rozšíření, přičemž vezme v úvahu požadavky těchto druhů na ochranu; přitom může stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody, přičemž zohlední hospodářské požadavky, požadavky rekreace, sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů podle územně plánovací dokumentace; na území vojenských újezdů zohlední požadavky na zajištění obrany státu.autor:
datum vydání:
29. října 2004


Diskuze k článku „Vláda porušila evropský zákon, odmítla vyhlásit ptačí oblast Natury 2000“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!