Podraz ministra Kuby: Zdržování, teď drsný faul - koncepci chce prosadit zakonu navzdory

autor: Zelený kruh – asociace ekologických organizací
Nehorázným faulem se Státní energetickou koncepci (SEK) rozhodl prosadit ministr průmyslu Martin Kuba. Chce porušit zákon i obejít kolegy ve vládě, kteří k ní mají výhrady, a dosáhnout svého utajeně. Vzhledem k tomu, že jeho netransparentní návrh obsahuje například výběr lokalit pro stavbu nových jaderných elektráren, který by vybraným obcím desítky let bránil v rozvoji, není ani divu.

Na SEK neexistuje ekonomická analýza dopadů, ani dle zákona nezbytné posouzení vlivů na životní prostředí. Pokud by ale základní rysy SEK fakticky prošly nyní vládou, bylo by následné posuzování pouhou fraškou. Posuzování, které v těchto týdnech fakticky teprve začíná, přitom Kuba přes půl roku zdržoval. [1]

Zelený kruh ze zdrojů na Ministerstvu průmyslu a obchodu získal informace, že Martin Kuba do zdánlivě nedůležitého podkladu pro vládu („informace“) ukryl řadu zásadních sporných rozhodnutí. Zároveň požádal premiéra, aby jeho návrh, kterým ve skrytu úkoluje své vládní kolegy, šly na jednání kabinetu bez obvyklého projednání mezi ministerstvy.

Martin Kuba v dlouhém seznamu úkolů požaduje například:
najít nové lokality pro další jaderné elektrárny,
připravit návrhy, které umožní zrychlit povolování velkých energetických staveb na úkor demokratické možnosti se vyjádřit a zapojit pro občany, obce i kraje
prosadit zákon na podporu spalování domácích odpadků.

Návrh usnesení, kterým Kuba netransparentně ministrům ukládá povinnosti je přiložený níže.

Pokud by prošly návrhy Martina Kuby, do konce roku 2014 bude dokončena "vyhledávací studie lokalit pro další rozvoj jaderných elektráren po roce 2040", ačkoliv se respektovaní ekonomové i ČEZ shodují, že stavět nové jaderné bloky je za současných podmínek nesmysl. Všechny vybrané obce se pak ocitnou na desítky let bez možnosti rozvoje.

Druhý návrh směřuje k zavedení výjimek z čerstvě schváleného stavebního zákona, které by zvýhodnily velké energetické stavby. Ministr pro místní rozvoj by dostal za úkol urychlit prosazení elektráren, stožárů vysokého napětí či plynovodů do územních plánů krajů a následně obcí. Výsledkem může být netransparentní rozhodování bez účasti veřejnosti a zvýhodnění velkých energetických firem.

Zatímco v recyklaci domácího odpadu jsme hluboce pod průměrem EU a jeho zbytečným spalováním ztrácíme ročně suroviny za tři miliardy, ministr životního prostředí má podle představ Martina Kuby už do konce letošního roku předložit odpadový zákon "s cílem vytvořit vhodné podmínky pro energetické využití odpadů".

Svérázný je nejen obsah ministrova návrhu, ale i proces, jímž ho prosazuje. Materiály označené jako „informace“ nejsou vládou projednávány, ale pouze vzaty na vědomí. Ministři je nečtou, ale zároveň jimi také nelze ukládat žádné povinnosti. Aby se úkoly skrytě přiložené ke Kubově „informaci“ staly platnými, požádal ministr premiéra Nečase o výjimečné zařazení materiálu do části jednání vlády „s rozpravou“ [2]. Usiluje tedy o to, aby jeho vládní kolegové nemohli v předstihu zjistit, jaký je skutečný obsah této „informace“. Ministr Kuba požádal zároveň o výjimku z povinnosti předložit materiál do tzv. mezirezortního řízení a v něm připomínky jiných ministerstev a dalších organizací vypořádat.

Státní energetickou koncepci vláda projedná nejdříve na podzim, po ukončení zákonného procesu posouzení vlivů na životní prostředí, který probíhá za účasti české i mezinárodní veřejnosti. Výsledek se bude velmi pravděpodobně výrazně lišit od současných představ ministra průmyslu, které skrytě prosazuje zcela mimo standartní legislativní proces.

Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu uvádí:
„Martin Kuba se tajně snaží prosadit záměry obřích rozměrů, které by veřejně neobhájil. Jeho stranický kolega a neschopný ministr životního prostředí Chalupa mu nedokáže oponovat. Rok před volbami někteří ministři ztrácejí poslední zábrany.“

Jan Nezhyba ze sdružení Arnika uvádí:
„Masivní výstavba kontroverzních spaloven, které by nás vyšly na miliardy, může v budoucnu významně zdražit teplo, o tom ale ministr Kuba mlčí. Raději hledá kličky, jak nadbytečné stavby prosadit. Aby se v budoucnu spalovny nakrmily, hrozí dovoz odpadu ze zahraničí a rapidní snížení recyklace, takže z naší republiky může být popelnice Evropy. Že to ministru Kubovi nevadí, ukazuje, nakolik mu záleží na zájmech obyvatel ČR a na řešení problémů odpadového hospodářství. Zarážející je ignorace ekologických rizik i ekonomické zátěže, které by naši obyvatelé nesli i za okolní státy.“

Edvard Sequens ze sdružení Calla uvádí:
„Snaha najít do konce příštího roku lokality pro budoucí nové jaderné elektrárny je velmi špatnou zprávou pro obyvatele České republiky a ještě horší pro obyvatele obcí, které se na takové mapě ocitnou. Po desítky let tak budou žít v pocitu ohrožení bez možnosti rozvoje, a to zbytečně. Je totiž krajně nepravděpodobné, že drahá a riskantní jaderná energetika má v Evropě budoucnost.“

Kontakty:
Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz
Jan Nezhyba, Sdružení Arnika, 739 593 364, jan.nezhyba@arnika.org
Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Jan Rovenský, Greenpeace, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org
Edvard Sequens, Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Klára Sutlovičová, CDE, 605 276 909, klara.sutlovicova@ecn.cz
Jan Šrytr, Ekologický právní servis, 775 154 087, jan.srytr@eps.cz

Poznámky:
[1] Předchozí tisková zpráva: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/mzp-konecne-posuzuje-energetickou-koncepci-petr-necas-drive-oznacil-za-luneticky-napad

[2] Ministr Kuba se ve svém  dopise premiéru Nečasovi mj. uvádí: „Vzhledem k tomu, že se jedná materiál nelegislativní povahy, který se týká nástrojů již projednaného uvedeného koncepčního materiálu, zajišťujících kontinuitu a další rozvoj v základních oblastech energetiky, dovoluji si Vás, vážený pane předsedo vlády, požádat ve smyslu čl. II. odst. 1 Jednacího řádu vlády o povolení výjimky z  meziresortního připomínkového řízení. S ohledem na charakter materiálu prosím o jeho zařazení do části B (s rozpravou) programu jednání vlády České republiky.“

Příloha na dalším listu:

Návrh usnesení ministra Kuby předložený pro jednání vlády


NÁVRH USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne …. č. …
k Informaci o průběhu přípravy procesu posouzení vlivů na životní prostředí aktualizace Státní energetické koncepce a souboru nástrojů na prosazování koncepce ve vztahu k harmonogramu jejich plnění

Vláda

I. bere na vědomí Informaci o průběhu přípravy procesu posouzení vlivů na životní prostředí aktualizace Státní energetické koncepce a souboru nástrojů na prosazování koncepce ve vztahu k harmonogramu jejich plnění obsaženou v části III materiálu č.j. …..

II. schvaluje záměr Ministerstva průmyslu a obchodu pokračovat v přípravných krocích pro zajištění kontinuity v energetice a realizace cílů a záměrů státní energetické politiky v souladu s návrhem aktualizace Státní energetické koncepce.

III. ukládá ministru průmyslu a obchodu

1. provést do 31. prosince 2013 komplexní analýzu energetické legislativy v součinnosti s  Energetickým regulačním úřadem,

2. stanovit do 31. prosince 2013 metodiku provázanosti tvorby SEK a Územních energetických koncepcí,

3. zpracovat do 31. prosince 2013 koncepci zásobování ropou a ropnými produkty v součinnosti se Správou státních hmotných rezerv,

4. zpracovat do 31. prosince 2015 národní akční plán implementace inteligentních sítí v souladu se sdělením EK COM (2012) 663 final Zajistit fungování vnitřního trhu s energií k vnitřnímu trhu, Akční plán pro Evropu, opatření č. 14

5. zpracovat do 31. března 2014 v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí národní akční plán energetických úspor do roku 2020, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti,

6. do 31. prosince 2014 zpracovat národní akční plán čisté mobility v souladu s doporučením OECD IEA Policy Review 2010 v součinnosti s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí

7. do 31. prosince 2013 zpracovat analýzu možnosti zavedení přístupu třetích stran k teplárenským sítím a navrhnout možný model včetně podmínek implementace,

8. do 31. prosince 2014 zpracovat Národní program energetické odolnosti,

9. do 31. prosince 2013 zajistit zefektivnění výkonu kontroly v energetických odvětvích,

10. do 31. prosince 2013 prověřit připravenost energetických odvětví na případnou situaci stavů nouze,

11. do 31. prosince 2013 vypracovat koncepci vnější energetické politiky v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí,

12. do 31. prosince 2014 zpracovat vyhledávací studii lokalit pro další rozvoj jaderných elektráren po roce 2040.

ministru pro místní rozvoj

1. do 31. prosince 2014 provést analýzu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s ohledem na zrychlení procesu aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) ve vazbě na změny Politiky územního rozvoje (PÚR) u významných infrastrukturních staveb,

2. do 31. prosince 2013 spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu v  rámci analýzy stavebního zákona při stanovení metodiky provázanosti tvorby SEK a Územních energetických koncepcí,

3. do 31. prosince 2013 spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu při zajištění podpory infrastrukturního fondu EU – nástroje na propojení Evropy (CEF) v co nejpřijatelnější podobě pro ČR v souladu se schválenou pozicí a zajistit podmínky pro maximální možné čerpání z části alokace tohoto fondu schválené pro podporu infrastrukturních energetických projektů na investice v ČR,

4. do 31. prosince 2013 spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu při zajištění možnosti infrastrukturních investic v rámci čerpání Fondu soudržnosti a nastavit operační programy tak, aby umožňovaly čerpání pro projekty v oblasti výstavby přenosových i distribučních sítí a implementace prvků inteligentních sítí,

5. do 31. prosince 2013 spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu při zajištění prostor v operačních programech pro podporu investic v oblasti energetické efektivnosti a úspor a podpory projektů obnovy systémů soustav zásobování teplem,

6. do 31. prosince 2013 spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Technologickou agenturou České republiky (TAČR) při zajištění financování výzkumu a vývoje v energetice.

ministru životního prostředí

1. do 31. prosince 2013 předložit vládě zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů s cílem vytvořit vhodné podmínky pro energetické využití odpadů.

Provede:
ministr průmyslu a obchodu
ministr pro místní rozvoj
ministr životního prostředíautor:
datum vydání:
30. května 2013


Diskuze k článku „Podraz ministra Kuby: Zdržování, teď drsný faul - koncepci chce prosadit zakonu navzdory“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!