Ambrozek: Na ekologické daňové reformě vyděláme všichni

autor: Ministerstvo životního prostředí
Přesunout zdanění z lidské práce na výrobky a služby, jejichž výroba či spotřeba má negativní dopad na životní prostředí – to je základní východisko výnosově neutrální ekologické daňové reformy (EDR), kterou na základě programového prohlášení vlády připravuje Ministerstvo životního prostředí. O definitivní podobě návrhu včetně konkrétních sazeb v současné době jedná s resortem financí, které je spolupředkladatelem návrhu.

"Ekologická daňová reforma přinese hned trojí zisk - lepší životní prostředí, konkurenceschopnější ekonomiku a více pracovních příležitostí. Nárůst zdanění fosilní energie a automobilové dopravy povede ke změně chování firem i spotřebitelů - efektivnější výrobě i spotřebě, rozvoji nových technologií, rychlejší obměně zastaralého vozového parku za modernější a úspornější automobily. Výsledkem bude zvýšení kvality života všech občanů. Ekologickou daňovou reformu v různé podobě zavádí řada států Evropské unie. Věřím tomu, že se ji podaří prosadit i u nás. Vyděláme na ní totiž nakonec všichni," charakterizuje EDR ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Reforma je připravována jako výnosově neutrální - stát nesmí od občanů vybrat ani korunu navíc. Příjem ze zvýšených daní bude tedy automaticky vracen zpět v podobě snížení daňového zatížení lidské práce (tedy zvýšení platů), zvýšení sociálních dávek a důchodů.

Návrh MŽP přesně splňuje zadání vlády a řeší příčiny nejpalčivějších ekologických problémů současnosti - vysokou produkci skleníkových plynů a rychle rostoucí znečištění z automobilové dopravy. Zároveň sníží neúnosně vysokou energetickou náročnost české ekonomiky a zvýší její konkurenceschopnost, nabídkou práce v perspektivních odvětvích zmírní důsledky útlumu těžby uhlí a sníží nezaměstnanost.

Výnosová neutralita EDR znamená, že vzestup jednoho typu daní musí doprovázet pokles jiného typu. Návrh MŽP rozpracovává dvě varianty využití výnosů: i) snížení nedaňových nákladů práce, konkrétně povinných příspěvků na státní politiku zaměstnanosti placených jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli a ii) zvýšení nezdanitelného základu daně z příjmu fyzických osob. Návrh současně počítá i s kompenzacemi pro domácnosti s nízkými příjmy.

Zvýšení zdanění se v návrhu MŽP týká užití energetických výrobků, elektřiny a užití motorových vozidel. Sazby daní jsou diferencovány s cílem snížit emise skleníkových plynů, škody a dopady na lidské zdraví ze znečištění ovzduší. Výjimky a úlevy jsou poskytovány ekologicky šetrnějším způsobům výroby energie či veřejné dopravě. Daně by měly být postupně navyšovány od roku 2007 do roku 2015. Paliva a výroba energie jsou zdrojem emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého, tuhých látek a emisí skleníkových plynů, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí. Velkou předností ekologické daňové reformy je její motivační působení. Zvýhodňuje totiž ty, kteří se chovají k životnímu prostředí šetrně a spotřebovávají taková paliva a energii, které nemají velké negativní dopady na životní prostředí. Jsou to například obnovitelné zdroje energie.autor:
datum vydání:
22. listopadu 2005


Diskuze k článku „Ambrozek: Na ekologické daňové reformě vyděláme všichni“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!