Reakce MŽP na společné prohlášení předsedy vlády a ministra průmyslu k ekologickým limitům těžby hnědého uhlí

autor: Ministerstvo životního prostředí
Horní Jiřetín a Černice snad konečně vyhrály. Dolovat se nebude.

"Premiér i ministr průmyslu dali dnes jasně najevo, že usnesení vlády, které stanovilo územní limity těžby hnědého uhlí na Mostecku, stále platí. Ministerstvo životního prostředí proto očekává, že resort průmyslu čtrnáct let staré usnesení konečně naplní a zásoby uhlí pod Horním Jiřetínem a Černicemi opravdu odepíše. Severní Čechy si zaslouží konečně jistotu a perspektivu," konstatuje Daniel Vondrouš, tajemník ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí odůvodněný návrh na odpis zásob hnědého uhlí [1] pod Horním Jiřetínem na Mostecku připravilo. Předloží jej Ministerstvu průmyslu a obchodu. Přistoupilo k tomuto kroku proto, že dosud nebylo naplněno čtrnáct let staré usnesení vlády [2], které MPO odpis zásob ukládá.

V některých lokalitách za liniemi limitů již zásoby odepsány byly [3]. Odpis se připravoval také na katastru obce Horní Jiřetín [4]. V roce 1994 jej MUS, a.s. dokonce označila ze svého pohledu za "nejpřijatelnější řešení" [5]. Regionální pracoviště MŽP k tomuto kroku opakovaně vyzývalo. Kvůli dlouhodobé nečinnosti resortu průmyslu a obchodu však odpis dosud nebyl proveden.

Těžbou v tomto prostoru by došlo ke srovnání posledních původních obcí v oblasti se zemí a ke zničení zbytků zachovalé krajiny, vážnému narušení územního systému ekologické stability, ohrožení chráněných druhů zvířat a rostlin, ztížení podmínek pro obnovu poškozených území a likvidaci již provedených rekultivací [6]. Těžbou by vznikla na desítky let jáma povrchového dolu v bezprostředním sousedství města Litvínov. K řadě dalších obcí (Hora sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Mníšek, Brandov, Malý Háj, Rudoltice v Horách) by ztížila přístup.

Proti těžbě se vyslovila v referendu drtivá většina obyvatel obce. Jejich snahu podpořil Svaz a měst a obcí [7] a více než 110 měst a obcí v regionu. Zpracovatelé návrhu konceptu územního plánu Ústeckého kraje výslovně doporučují, aby zastupitelé územní limity zachovali [8].

Poznámky:
[1]
Forma odpisu je převodem do kategorie nebilančních zásob. Rozdělení podle bloků zásob a kategorií a jejich kvalitativní charakteristiky má doplnit v souladu s horním zákonem MUS, a.s. Jedná se o speciální případ, kdy jsou zodpovědné centrální úřady jmenovány přímo v usnesení vlády. Obvykle žádost o odpis podávají místně příslušné úřady.

[2]
Kompletní usnesení vlády, kterým byly limity vyhlášeny (usnesení číslo 444 z roku 1991): "Vláda:

I. schvaluje
1. návrh závazných linií omezení těžby a výsypek dle grafických příloh č. 1 - 6, uvedených v příloze tohoto usnesení

2. návrh mezních hodnot znečišťování ovzduší dle tabulky č. 1 a 2 uvedených v příloze tohoto usnesení;

II. ukládá
1. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního prostředí, předsedovi Českého báňského úřadu, přednostům okresních úřadů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Louny a Litoměřice respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve správních řízeních a rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť popílku a rekultivací; za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací prostory a provést odpis zásob,

2. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj a) vycházet z omezení dle bodu I. při koncipování státní energetické politiky České republiky do roku 2005, b) rozhodnout do 31. prosince 1992 o těžbě v hořanském koridoru lomem Vršany."

[3]
Odpis zásob byl proveden například v dobývacím prostoru Tušimice, Droužkovice, Spořice-Brány a dalších.

[4]
Dotčené samosprávy a Okresní úřad (OkÚ) Most se 10.11.1994 za přítomnosti zástupců MUS, a.s. dohodli odpis zásob u Černic a Horního Jiřetína "provést formou převodu do zásob nebilančních". Příslušný podnět následně (24.11.1994) podal příslušným úřadům OkÚ Most. Dne 26.1. 1995 proběhlo jednání, na němž MUS seznámila zástupce OkÚ, Českého báňského úřadu a MŽP s písemnou a mapovou dokumentací s přesným vyznačením hranic závazných linií těžby. Zápis z jednání uvádí, že díky tomu mohou pokračovat "další práce, jejichž konečným efektem bude změna hranic citovaných dobývacích prostorů dle požadavků vládního usnesení 444/91".

Práce ale nepokračovaly. Ve "Vyjádření MUS, a.s." ve věci "Návrh ÚPnSÚ Horní Jiřetín s osadou Černice" (19.3. 1998) se uvádí, že "Podklady pro výpočet uhelných zásob nacházejících se za liniemi územně ekologických limitů těžby MUS, a.s. zabezpečuje. S ohledem na nové skutečnosti zjištěné geologickou dorozvědkou se předpokládaný termín dokončení (r. 1998) nejeví reálný."

[5]
MUS zadala zpracovat komplexní zhodnocení možností a důsledků dlouhodobého rozvoje lomu Československé armády. Po vyhodnocení zpracovaných variant přijala závěry, o nichž obec Horní Jiřetín informoval 11.10. 1994 osobním dopisem Aleš Burian, generální ředitel MUS: "Vzhledem k hodnocení přínosů, rizik a ekonomické efektivnosti je ze současného pohledu podnikatelského subjektu z obou zásadních směrů dalšího rozvoje lomu ČSA nejpřijatelnějším řešením varianta s ukončením těžby okolo roku 2012. Toto rozhodnutí vychází z dostupných podkladů a podmínek pro rozhodování na úrovni akciové společnosti a současně jím lze dodržet linie územně ekologických limitů dle usnesení vlády č. 444/91".

[6]
Jiřetínský potok a Loupnice jsou v oblasti posledními dvěma vodními toky, které jsou dosud ve svých původních korytech Z chráněných druhů byl prokázán například výskyt bukače velkého v mokřadní oblasti jižně od Horního Jiřetína. Podrobný přehled druhů ptáků vyskytujících se v daném území - včetně ohrožených a silně ohrožených - je uveden ve zdůvodnění ministerstvem připraveného návrhu na odpis zásob.

[7]
Viz usnesení SMO z 26.5.2005

[8]
www.kr-ustecky.czautor:
Ministerstvo životního prostředí
email: info@mzp.cz

datum vydání:
5. ledna 2006


Diskuze k článku „Reakce MŽP na společné prohlášení předsedy vlády a ministra průmyslu k ekologickým limitům těžby hnědého uhlí“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.