MŽP vystupuje aktivně proti nelegálnímu dovozu odpadů

autor: Ministerstvo životního prostředí
Výhrady k návrhu evropské směrnice o odpadech, jednání se spolkovým ministrem životního prostředí SRN, činnost stálé pracovní skupiny či nová vyhláška, která vymezuje seznam odpadů ... to všechno jsou aktivní kroky MŽP, které mají zamezit nelegálnímu dovozu odpadu do České republiky.

"Kroky, které Ministerstvo životního prostředí podniká, povedou jednoznačně k tomu, že se nelegální dovoz odpadu výrazně omezí. Německý spolkový ministr životního prostředí Siegmar Gabriel mi přislíbil aktivní podporu při jednání se zemskými úřady a bude spolu s námi prosazovat, aby se v nové evropské směrnici objevilo ustanovení, že se směsný komunální odpad má zpracovávat tam, kde vznikl. Pracovní skupina, kterou MŽP koordinuje, se problematice nelegálních dovozů intenzivně věnuje. Nová vyhláška, kterou MŽP na základě usnesení vlády připravilo, zpřísňuje režim pro legální dovoz některých odpadů k využití v České republice. Věřím, že podnikavce odradí i zvýšení pokuty na 50 milionů korun, které navrhuji v novele zákona o odpadech," shrnuje nejdůležitější kroky svého resortu za poslední týden ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Ministr Ambrozek tlumočil na Radě EU pro životní prostředí výhrady České republiky s návrhu nové evropské směrnice o odpadech [1]. Na jednání je podpořilo Dánsko, Portugalsko, Slovensko a písemně i další země. Navrhovaná podoba směrnice by přinesla riziko, že se bohatší země EU budou zbavovat svého směsného komunálního odpadu jeho vývozem ke svým sousedům. S tím Česká republika zásadně nesouhlasí a navrhuje další pojistky bránící dovozu odpadů ... například rozšíření a posílení principu soběstačnosti a blízkosti.

Německý spolkový ministr životního prostředí Siegmar Gabriel přislíbil Liboru Ambrozkovi [2], že v nejbližších dnech projedná se zemským ministrem Saska-Anhaltska konkrétní postup vracení nelegálně dovezených odpadů zpět do Německa. Zároveň uznal, že hlavní odpovědnost za nelegální dovozy odpadů leží na německé straně a přislíbil, že Německo bude podporovat návrh, aby se směsný komunální odpad zpracovával tam, kde vznikl. Informoval také, že byly zvýšeny kontroly přepravců na území SRN. O firmách, které se na nelegálních dovozech odpadů podílejí, jsou průběžně informovány živnostenské a finanční úřady. Výsledkem činnosti stálé pracovní skupiny zástupců MŽP, ČIŽP, Policie ČR a Generálního ředitelství cel je i nepřetržitá vzájemná dosažitelnost všech operativních složek, veřejná telefonní linka, posílené kontroly na hranicích a zvýšená pozornost případům nelegálního nakládání s odpady. Vyhláška, kterou ministr životního prostředí Libor Ambrozek dnes podepsal, zpřísňuje režim pro legální dovoz odpadů k využití. Česká republika tak využívá výjimečnou možnost, aby z důvodu ochrany životního prostředí přeprava některých odpadů podléhala větší kontrole. V praxi to znamená, že například pro dovoz vytříděného textilu pro využití v České republice bude potřeba písemný souhlas Ministerstva životního prostředí [3].

Poznámky:
[1] Změna v hierarchii nakládání s komunálními odpady totiž dává materiálové a energetické využití odpadů na stejnou úroveň. Současně změnou definice mění spalovny komunálních odpadů ze zařízení na odstraňování odpadů na zařízení k jejich energetickému využití.

[2] Jednání se uskutečnilo na Radě EU pro životní prostředí v Bruselu 9. 3.

[3] ČR využila možnosti, které dává čl. 1, odst,3, písm. d nařízení rady EHS č.259/1993. Ve výjimečných případech může být přeprava odpadů zařazených do takzvaného zeleného seznamu z důvodu ochrany životního prostředí kontrolována, jako by se jednalo o odpady zařazené do žlutého či červeného seznamu. Zatímco při při přeshraničním převozu odpadu, který je zařazen do zeleného seznamu, je potřeba pouze doklad, že se jedná o dovoz do zařízení, které je k využívání odpadu určeno (tedy má příslušné povolení od krajského úřadu), při dovozu odpadů k využití ze žlutého či červeného seznamu je třeba písemný souhlas státu, do něhož se odpad veze. Zpřísněnému režimu teď bude podléhat odpad, který se nejčastěji objevoval na nelegálních skládkách... například odpadní textilní podlahové krytiny a koberce, obnošené oděvy a textilní výrobky, odpad z papíru, odpad z plastů. DO ČR se smí vozit odpad k využití, dovoz odpadu k odstranění (skládky, spalovny) je zákonem zakázán.

Přehled některých kroků, které příslušné úřady proti nelegálnímu dovozu odpadů podnikly:

Celní správa:
- Kontrola přepravy odpadů je vykonávána skupinami mobilního dohledu celní správy. Byl vydán rozkaz zaměřený na koordinaci činností s Policií ČR a zintenzivnění kontrolní činnosti mobilního dohledu při výkonu kontrolní činnosti na celém území České republiky, zejména pak v příhraničních oblastech se Spolkovou republikou Německo a Rakouskem.

- Uskutečnilo se jednání mezi Generálním ředitelstvím cel a Policejním prezidiem České republiky, s cílem zamezení dovozu odpadů a poskytování informací od cizinecké policie o přejezdech podezřelých kamionů převážejících odpad na území České republiky.

- Obdobná jednání proběhla na regionální úrovni mezi celními orgány a orgány Policie ČR. Na základě přijatých opatření bylo celními orgány v roce 2005 zjištěno celkem 36 případů porušení právních předpisů a v roce 2006 bylo zjištěno 11 případů v uvedené oblasti.

- Ve spolupráci s Policií ČR byly zjištěny nezákonné přepravy odpadů, které byly posouzeny jako trestně právní nebo správní delikt. Z hlediska trestně právní odpovědnosti byly pověřenými celními orgány v postavení policejního orgánu provedeny úkony podle trestního řádu.

- Byly zavedeny speciální telefonní linky, na které mohou občané nepřetržitě sdělovat podezření z nelegální přepravy odpadů ze zahraničí.

- Skupiny mobilního dohledu v rámci své kontrolní činnosti předávají řidičům informační brožurku, týkající se problematiky přepravy odpadů, kterou zpracovala ČIŽP ve spolupráci s MŽP.

- S účinností od 1. 3. 2006 cizinecká a pohraniční policie provádí nepřetržitou kontrolu motorových vozidel vstupujících na území ČR na hranicích se SRN a Rakouskem a o všech podezřeních ihned informovují kontrolní hlídky mobilního dohledu, které jsou z vnitrozemí přemístěny do bezprostřední blízkosti vybraných hraničních přechodů. Tato činnost se předpokládá v řádu několika měsíců a bude prováděna na úkor jiné kontrolní činnosti mobilních skupin.

ČIŽP:
- Na oblastních inspektorátech ČIŽP jsou drženy 24 hodinové služby "trvalé dosažitelnosti" pro případy mimořádných událostí.

- Při kontrolách prováděných v průběhu 2. pololetí 2005 byly všemi inspektory ČIŽP sledovány potenciální prostory pro skladování odpadů původem ze zahraničí

- Byly osloveny obce a kraje za účelem spolupráce při zjišťování možného nelegálního nakládání s odpady

- Při řešení těchto případů ČIŽP úzce spolupracuje s Policií ČR a mobilními skupinami celní správy.

Policie ČR:
- Specialisté Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR mapují místa, kde došlo k ukládání odpadů, a poskytují metodickou, ale také osobní pomoc policejním orgánům.

- Byl odeslán dopis ředitelům policejních správ krajů a hl. m. Prahy s upozorněním na nelegální praktiky, s požadavkem seznámit s tímto stavem všechny podřízené útvary.

- Zvýšenou kontrolní činností Služby cizinecké a pohraniční policie bylo zjištěno a ve spolupráci s celní službou zmařeno několik nelegálních dovozů odpadů do ČR.

Ministerstvo životního prostředí:
- Ministerstvo životního prostředí požádalo příslušný německý úřad o vrácení všech nelegálně dovezených odpadů z areálu v obci Libčeves zpět do SRN. MŽP uplatnilo tento požadavek vzhledem k tomu, že je za nelegální přepravu odpadů ve smyslu předpisů ES odpovědný zahraniční odesílatel odpadů.

- Byly zaslány dopisy adresované ministrům životního prostředí sousedních spolkových zemí: Saska, Saska-Anhaltska, Brandenburska a Bavorska, se žádostí o okamžitou pomoc k zamezení nelegálních vývozů odpadů z těchto zemí.

- Byl zaslán dopis adresovaný německému spolkovému ministrovi životního prostředí, s informací o problému dovozu odpadů do ČR, s návazností na projednávaný návrh nové rámcové směrnice o odpadech. Dne 24. 2. 2006 byla doručena odpověď německého ministra... viz příslušná TZ MŽP.

- Byl zaslán dopis rakouskému spolkovému ministru životního prostředí, který bude předsedat Radě EU pro ŽP 9.3.2006, o problematice ilegálních dovozů odpadů do ČR. Dopis obsahuje informaci o návaznosti problematiky dovozu odpadů na nový návrh rámcové směrnice o odpadech spolu s postojem ČR a s tím, že existuje možnost, že by ČR nemusela nový návrh směrnice za určitých okolností podpořit.

- Ministr životního prostředí doporučuje vládě ČR zaslat vládě SRN protestní nótu k zamezení nedovolených vývozů odpadů do ČR.

- Prevence a řešení nelegálních dovozů odpadů do ČR byla předmětem jednání zástupců MŽP se zástupci příslušných německých zemských úřadů v Drážďanech 2.3. ... viz TZ

- Ve spolupráci s německými úřady bude proveden zvýšený počet společných kontroly zaměřené na přeshraniční přepravu odpadů (Bavorsko, Sasko).

- MŽP se dohodlo na koordinaci postupu se slovenským ministerstvem životního prostředí, proběhne jednání expertů V4.

- MŽP navrhlo pozměňovacím návrhem doplnit do projednávané novely zákona o odpadech návrh na zvýšení horní hranice pokut z 10 000 000 Kč na 50 000 000 Kč a doplnit kompetence pro policii.

- ČR vznesla výhrady k návrhu rámcové směrnice o odpadech, která by v navrhovaném znění umožnila navýšení dovozu odpadů do ČR

- Ministr životního prostředí vystoupil k návrhu směrnice o odpadech na zasedání Rady EU pro životní prostředí 9. 3. 2006 v Bruselu. Během jednání se bilaterálně setkali ministři životního prostředí ČR a SRN a vyměnili si další informace.

- Problematika nelegálních dovozů a připravované směrnice bude na programu jednání Česko-německé komise pro životní prostředí, která bude probíhat ve dnech 3. ... 4. 5. 2006 v Praze a též na setkání ministrů ŽP Visegradské skupiny, které se uskuteční 4. a 5. května 2006 v Košicích.

- MŽP bude informovat poslance Evropského parlamentu za ČR o pozici ČR k návrhu směrnice o odpadech v kontextu současné situace v nelegálních dovozech odpadů.

- Ministr životního prostředí seznámí své kolegy ze zemí Visegradské skupiny s problémem nedovoleného dovozu odpadů a vyzve je k podpoře výhrad, které má ČR k návrhu rámcové směrnice o odpadech. A zároveň navrhne zorganizovat v ČR schůzku expertů z oblasti odpadového hospodářství jednotlivých zemí.autor:
datum vydání:
17. března 2006


Diskuze k článku „MŽP vystupuje aktivně proti nelegálnímu dovozu odpadů“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!