Nejzávažnějším problémem životního prostředí se stává kvalita ovzduší

autor: Ministerstvo životního prostředí
Zatímco začátkem 90. let minulého století patřilo životní prostředí v České republice k nejpoškozenějším v Evropě, po zkrachování řady neefektivních podniků a masivních investicích z veřejných i soukromých zdrojů se výrazně zlepšilo.

Vážným problémem se ale stává kvalita ovzduší. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí v roce 2005 [1], kterou dnes projednala vláda.

Zpráva analyzuje vývoj a aktuální stav životního prostředí a srovnává jej s trendy v zahraničí. Jedním z nejzávažnějších problémů České republiky je kvalita ovzduší, vysoká produkce hlavního skleníkového plynu oxidu uhličitého na obyvatele, nízká schopnost krajiny zadržovat vodu či zdravotní stav českých lesů [2].

Projevují se některé pozitivní trendy - roste například množství vytříděného odpadu na obyvatele, počet domácností, které odpad třídí i množství vytříděných obalů a jejich recyklace [3]. Dlouhodobě se zlepšuje kvalita vod, především kvůli výstavbě nových čistíren [4].

"Životní prostředí se za posledních 15 let výrazně zlepšilo, ale stále máme co dohánět. Za nejproblematičtější oblasti považuji zhoršující se stav ovzduší a klimatu Země. Hlavní příčiny vidím v rostoucím znečištění z dopravy a lokálních topenišť, v neefektivním zacházení s energií a nedostatečném využití obnovitelných zdrojů energie. Své priority v čele resortu odvozuji od skutečného stavu životního prostředí. Soustředím se proto právě na řešení právě těch problémů, které nejvíce poškozují zdraví a kvalitu života lidí," komentuje Zprávu ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš.

Ministr životního prostředí již podnikl celou řadu konkrétních kroků – ochrana ovzduší je jednou z priorit pro čerpání evropských prostředků z Operačního programu životní prostředí pro léta 2007-2013. Byl obnoven příjem žádostí do takzvaných národních programů Státního fondu životního prostředí na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie [5]. MŽP bude podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů také prosazováním daňového zvýhodnění pro občany, kteří je využívají. Dřevo, pelety a další zdroje by tak postupně měly při vytápění v domácnostech nahradit část uhlí či uhelných kalů, jejichž spalováním vznikají toxické zplodiny a popílek. Pro řešení nejpalčivějších problémů v Praze vznikla společná pracovní skupina s magistrátem hlavního města.

Poznámky:
[1] Kompletní zpráva včetně tabulek a grafů je k dispozici na www stránkách MŽP (http://www.env.cz) a agentury CENIA (http://www.cenia.cz) [2] Nadlimitní znečištění ovzduší suspendovanými prachovými částicemi (PM10) a polycyklickými aromatickými uhlovodíky se projevilo až na cca 1/3 území České republiky včetně většiny velkých měst. Viz například str.8, 42

[3] V roce 2005 bylo v České republice uvedeno na trh cca 850 tis. tun obalů. Z tohoto množství bylo recyklováno 59 %, což je o 3 % více než v roce 2004. Nejvíce byly recyklovány papírové obalové odpady (84 %), na druhém místě byly recyklovány skleněné obalové odpady (75 %). Dle dostupných údajů dosáhla ČR v oblasti celkové recyklace obalového odpadu srovnatelných výsledků s Rakouskem, Dánskem či Švédskem. V recyklaci plastových obalových odpadů se Česká republika zařadila na druhé místo mezi státy EU. Viz str. 140

[4] Od počátku devadesátých let výrazně poklesl v rámci sledovaných profilů jakosti povrchových vod jejich počet s nejhoršími třídami jakosti vody (V. a IV.). Postupně došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních tocích (Labe, Vltava, Morava a Odra), tak i na většině jejich významných přítoků.Viz. str 52.

[5] http://www.sfzp.czautor:
datum vydání:
12. října 2006


Diskuze k článku „Nejzávažnějším problémem životního prostředí se stává kvalita ovzduší“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!