Plán hlavních povodí projedná vláda později

autor: Táňa Králová
PRAHA (MZe ČR) - Plán hlavních povodí České republiky, který má být dlouhodobou strategií státní politiky v oblasti vod a představuje hlavní rámec jejího zaměření pro období 2007 až 2012, chtějí ministryně zemědělství Milena Vicenová a ministr životního prostředí Petr Kalaš předložit vládě bez rozporů. Oba se shodli na tom, že dokument potřebuje dopracovat a termín pro projednání ve vládě, který byl původně do 22. prosince, tedy odložit.

Vznikla již společná pracovní skupina, která upraví strukturu materiálu tak, aby se zvýraznila strategie zadržení vody v území jako priorita vodní politiky v dlouhodobém výhledu. Vicenová a Kalaš si uvědomují, že je potřebné zapojit ostatní sektory hospodářství, kraje a obce do řešení důsledků předpokládaných klimatických změn k prognózování nároků na vodní hospodářství a ke stanovení retenčního a akumulačního potenciálu jednotlivých povodí. Oba ministři také chtějí Plán hlavních povodí doplnit o socioekonomickou analýzu možných alternativ navržených rámcových opatření.

Součástí materiálu předkládaného vládě nebude seznam lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod. Bude proto projednán další postup pro řešení problému pro vymezení vodohospodářsky významných území k roku 2009 (lokalit pro akumulaci vod, území pro retenci vod - poldry, území pro rozlivy povodní) a navržen příslušný program opatření Plánu hlavních povodí.

Plán bude závazným podkladem pro zpracování plánů v osmi oblastech povodí včetně konkrétních programů opatření a jejich schválení kraji do 22.prosince 2009 podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Společný postup ministerstev zemědělství a životního prostředí při dotváření Plánu hlavních povodí je obsažen v dohodě, kterou dnes uzavřeli Milena Vicenová a Petr Kalaš. Dohoda o společném postupu se týká také dalších aktuálních otázek, jako jsou biopaliva, vyhlášení ptačích oblastí Heřmanský stav, Dehtář a Českobudějovické rybníky, řešení povodňové ochrany v povodí horní Opavy (Nové Heřminovy), problematika krušnohorských lesů a financování implementace směrnice o čištění městských odpadních vod.autor:
datum vydání:
21. prosince 2006


Diskuze k článku „Plán hlavních povodí projedná vláda později“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru