Konec starého a začátek nového roku - chvíle pro bilancování

autor: Lenka Kadlíková
V minulých dnech se mi dostaly do ruky bilanční tiskové zprávy z Hnutí duha a Ministerstva životního prostředí. Co se v nich píše a zda byl loňský rok pro ochranu nejen našeho zdraví a životního prostředí úspěšný můžete posoudit sami.


Hnutí DUHA bilancuje důležité úspěchy roku 2006

Hnutí duha jako jedna z největších a nejvlivnějších ekologických organizacích se má čím chlubit. Sama nebo s pomocí dalších subjektů prosadila řadu opatření, která by mohla pomoci zlepšit naše životní prostředí. Jen kdyby tolik neprosazovali ty větrniky. Níže si můžete přečst celou tiskovou zprávu.

TZ Hnutí Duha:

Hlavní ekologická vítězství roku 2006, která přinesou konkrétní prospěch pro kvalitu života či zdraví každého z nás, dnes bilancuje Hnutí DUHA.

Mezi nejdůležitější výsledky jeho práce patří nová pravidla zdravé péče o české lesy, závazky politiků zachovat ochranu severočeských obcí před uhelnými doly a opatření, jež pomohou zvýšit využití odpadních surovin.

Předseda vlády a ministr průmyslu a obchodu začátkem ledna anoncovali, že ČSSD nezruší ochranu obcí v Podkrušnohoří před rozšiřováním uhelných dolů. Stejnou politiku později potvrdila také trojkoalice. Podrobně na www.hnutiduha.cz

Začala platit česká národní pravidla globálních standardů zdravého lesního hospodaření Forest Stewardship Council (FSC), která Hnutí DUHA několik let pomáhalo připravit. Státní Lesy ČR obratem oznámily, že je vyzkouší pilotním projektem. Více: www.hnutiduha.cz

Poslanci na žádost Hnutí DUHA a dalších zelených organizací zamítli návrh, který by úřadům svazoval ruce při povolování sebehůře naprojektované továrny. Klíčové ekologické povolení by se totiž mohlo vydávat až po dokončení stavby - takže úředníci by byli postaveni před hotovou věc. Více: www.hnutiduha.cz

Poslanecká sněmovna schválila důležité změny zákona, které obcím a městům usnadní kompostování odpadu z parků a zahrad. Více: www.hnutiduha.cz

Ministerstvo životního prostředí v lednu vydalo oficiální výklad zákona, kterým prakticky uzavřelo cestu dovozu odpadků do České republiky k pálení. Stanovením konkrétních kritérií zabránilo spalovnám využívat legislativní kličku a tvrdit, že jsou ve skutečnosti teplárnami nebo elektrárnami. Hnutí DUHA vydání takového výkladu prosazovalo tři roky. Více: www.hnutiduha.cz

Neuvěřitelných a naprosto nečekaných 3500 lidí přišlo na říjnový den otevřených dveří větrných elektráren, který Hnutí DUHA pořádalo společně s energetickými firmami a Nadací Heinricha Bölla. Podrobnosti o akci: www.hnutiduha.cz

Trojkoalice i ČSSD zařadily klíčové priority Hnutí DUHA do svých ekologických programů: více o volebním manifestu ČSSD: www.hnutiduha.cz

Průzkum CVVM ukázal, že veřejné mínění hodnotí nejlépe ekologické organizace spolu s obcemi, pokud jde o ochranu životního prostředí: další podrobnosti na www.hnutiduha.cz

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Konkrétní výsledky pomohou zdravější péči o české lesy, zvýší využití odpadu nebo posílí obce v Podkrušnohoří v jejich sporu s uhelnými doly. Znovu se ukázalo, že kombinace promyšlené strategie, dobrého odborného zázemí, kvalitních řešení a podpory veřejnosti nám dávají sílu a tak umožňují přinášet konkrétní výsledky."

"V roce 2007 budeme pokračovat v prosazování balíčku opatření, která by zvýšila recyklaci odpadu, i práci na reformě lesního zákona. Chceme také dotáhnout do konce snahu o zachování limitů těžby, které chrání severočeské obce před rozšiřováním uhelných dolů, a přimět vládu, aby seriózně začala se snižováním vysokých českých exhalací oxidu uhličitého."

Kontakt: Vojtěch Kotecký, telefon 604 202 470, email vojtech.kotecky@hnutiduha.cz

Bilance ministra Kalaše - po čtyřech měsících řada konkrétních výsledků

Na to,že je Kalaš ministrem krátkou dobu , pustil se do toho docela s vervou. Jen doufám, že jeho ministrování bude trvat již jen krátce. Není to myšleno tak, e by byl špatným ministrem, ale tak, aby naše země měla konečně stabilní vládu. Ikdyž na druhou stranu. Uvidíme jak si bude počínat pan Bursík. Níže je k přečtení celá TZ ministerstva.

TZ Ministerstva ŽP:
Zlepšení kvality ovzduší, rozvoj obnovitelných zdrojů energie či zvýšení materiálového využití odpadů - to byly hlavní priority Petra Jana Kalaše při nástupu do funkce ministra životního prostředí na počátku září 2006. Soustředil se na ně proto, že nejvíce poškozují zdraví a kvalitu života lidí. Petr Jan Kalaš dále provedl organizační i personální opatření, která pomohla zefektivnit práci resortu [1], věcnou argumentací a aktivním vyjednáváním zlepšil spolupráci zejména s ekonomickými resorty [2]. "Vedení MŽP jsem převzal jako nestranický odborník s cílem provést řadu konkrétních kroků. Podařilo se mi pro ně získat širokou podporu mezi pracovníky ministerstva. Především díky jim mne tato náročná práce těšila.", uvádí ministr Kalaš.

Vyšší ekologické investice

Hned v září ministr Kalaš znovuotevřel možnost žádat o podporu pro instalace obnovitelných zdrojů energie z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Podařilo se mu prosadit schválení Operačního programu životní prostředí a připravit návrh příslušného prováděcího dokumentu. V příštích sedmi letech tak může Česká republika získávat z evropských zdrojů na ekologické investice - například do rozvoje obnovitelných zdrojů energie či recyklace odpadů - zhruba dvacet miliard korun ročně. Prováděcí dokument mj. garantuje, že investice určené na zlepšení nakládání s odpady nepůjdou na projekty skládek a spaloven komunálního odpadu.

Ministr Kalaš se také osobně zasadil o to, že významná část finanční pomoci, kterou poskytne Švýcarsko mj. také České republice, bude směřovat do dalšího zlepšování životního prostředí u nás [3].

Důsledně proti nebezpečným odpadům
Petru J. Kalašovi se podařilo ve spolupráci s ministrem financí Vlastimilem Tlustým rychle získat finanční prostředky na odstranění nebezpečných odpadů z bývalého průmyslového areálu v obci Libčany. Po této zkušenosti založil ve spolupráci se zástupci krajů, České inspekce životního prostředí, Policie ČR, hasičů aj. speciální pracovní skupinu pro aktivní vyhledávání rizikových míst, kde se podobné ilegální skládky nebezpečných odpadů mohou objevit. MŽP zintenzívnilo spolupráci s ministerstvem financí a výrazně zvýšilo svůj odborný vliv na proces odstraňování starých ekologických zátěží.

Dobrovolný závazek investovat do obnovitelných zdrojů energie Petr Jan Kalaš osobně vyzval společnost ČEZ k investování zisků z obchodování s emisemi do rozvoje obnovitelných zdrojů energie. ČEZ k tomuto dobrovolnému závazku přistoupil. Podobně se zachoval také Svaz chemického průmyslu.

Ne dovozům odpadů, podpora recyklaci

Při jednání s představiteli Evropské komise a Evropského parlamentu Petr J. Kalaš důsledně prosazoval změnu návrhu evropské odpadové směrnice s cílem zabránit dovozu zahraničního odpadu do českých skládek a spaloven.

Dokončen byl návrh novely zákona o odpadech a nyní je ve vnitřním připomínkovém řízení. Návrh obsahuje nástroje důležité pro rychlejší pokrok ve využívání odpadu - zejména zvýšení poplatků za skládkování a reformu přerozdělování jejich výnosu.

Spolupráce na opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší
Experti MŽP, ministerstva dopravy a města Prahy spolupracovali na přípravě návrhů krátkodobých a střednědobých opatření ke snižování emisí prachových částic a oxidů dusíku, která se týkají především omezování nákladní dopravy, rozšíření monitoringu, zavádění alternativních paliv, častějšímu úklidu ulic apod. Proběhla také jednání o výstavbě plnicích stanic na zemní plyn či o vývoji technologií k využití alternativních paliv ve firmě Škoda Auto.

Klimatické změny

Ministr Kalaš zahájil přípravu návrhu dlouhodobých strategických opatření k redukci emisí oxidu uhličitého do roku 2020. Ten počítá mj. s posílením Státního programu podpory úspor a rozvoje obnovitelných zdrojů energie, se zavedením kritéria využití nejlepších technologií do procesu autorizace velkých energetických zařízení, se schválením výnosově neutrální ekologické daňové reformy (EDR) a s převzetím cílů tzv. zelené knihy EU o dlouhodobých úsporách energií v členských zemích.

MŽP ve spolupráci s externími experty připravilo návrh konceptu EDR, jehož hlavní prvky převzala nová vláda do svého programového prohlášení.

Ministr neuspěl při projednávání návrhu Národního alokačního plánu na další obchodovací období. Při projednávání ve vládě nezískal většinu pro svůj návrh povolující vypouštět méně emisí než kolik prosazovalo MPO.

V průběhu posledních týdnů se setkal na nejvyšší úrovni se zástupci Japonska, Nizozemí, Rakouska, Španělska, Portugalska, Slovinska a Peru, aby připravil dohodu o možné spolupráci s těmito státy. V rámci emisního obchodování nám uvedené země mohou dodat vyspělé technologie, které dále zredukují české průmyslové emise.

Ochrana přírody
Ministr Kalaš uzavřel s ministryní zemědělství Milenou Vicenovou písemnou dohodu, která řeší dosavadní sporné body mezi oběma resorty. Mimo jiné se v ní uvádí, že z návrhu Plánu hlavních povodí bude vyřazen seznam lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod. Návrh seznamu, který potenciálně ohrožoval řadu obcí i chráněných území výstavbou přehrad, nakonec MZe vládě nepředloží.

"V ochraně přírody musím zdůraznit, jak dobře se mi navazovalo na práci mého předchůdce. I v samotném resortu a jeho expertním zázemí bylo dobře vidět, že tato oblast je Liborovi Ambrozkovi opravdu odborně bezprostředně blízká," říká Petr J. Kalaš.

"Ozeleňování" MŽP
MŽP pokračuje v "ozeleňování" svého provozu. V řadě činností přešlo na výhradně elektronickou komunikaci, na střeše budovy byla dokončena sluneční elektrárna, která ročně sníží emise CO2 o 25 tun. MŽP zahájilo přípravy na zavedení environmentálního systému řízení (EMAS) apod.

Posílení odborné kapacity MŽP
Petr J. Kalaš zintenzívnil koncepční, odbornou, jazykovou a personální přípravu MŽP na jeho významnou roli v předsednictví EU.

Změnil vedení Státního fondu životního prostředí a dosáhl užšího propojení jeho priorit s ekologickými prioritami MŽP, větší efektivity a transparentnosti SFŽP a vytvoření předpokladů k efektivnímu využívání prostředků evropských fondů.

Úpravou zákona a dalšími opatřeními zabránil špatnému průběhu transformace některých vědecko-výzkumných organizací resortu.

Poznámky:
[1] Byly provedeny audity externích smluv uzavřených na MŽP a audit SFŽP. Odborně a personálně byla na MŽP posílena oblast ekonomických nástrojů a energetiky. Ministr spolupracoval s řadou externích expertů, vytvořil pracovní skupiny, které připravovaly návrhy koncepčních řešení klíčových problémů životního prostředí.

[2] Ministr Kalaš intenzivně jednal také s ekologickými nevládními organizacemi, průmyslovými svazy, zástupci krajů a obcí. Ministr navázal spolupráci se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj s cílem oživit aktivity její české pobočky. Jednal také s významnými českými podniky o jejich vstupu do této organizace.

[3] Petr Kalaš jednal se švýcarským prezidentem a dalšími představiteli této země o konkrétní podobě pomoci, kterou pro nové země EU občané Švýcarska na konci listopadu odsouhlasili v referendu. Vyjádřil zájem zejména o pomoc v oblasti ochrany ovzduší, recyklace komunálního odpadu, obnovitelných zdrojů energie a výstavby čistíren odpadních vod v malých obcích.autor:
datum vydání:
2. ledna 2007


Diskuze k článku „Konec starého a začátek nového roku - chvíle pro bilancování“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!