Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Natura 2000

autor: Alena Rulfová
Natura 2000 je soustavou mezinárodně chráněných území Evropské unie, která má za úkol maximálně dbát na ochranu vybraných oblastí v jednotlivých členských státech.

V rámci soustavy Natura 2000 rozlišujeme dvě směrnice (zákonné předpisy EU). Za prvé je to směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a za druhé směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).

Směrnice o ptácích

Dle směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. oblasti ochrany ptactva (SPA). Tato území jsou vybírána členským státem EU a přímo nahlašována Evropské komisi. Pro území SPA nejsou dána směrnicí přesná pravidla, podle kterých mají být vybírána. Mají to být taková území, která svým počtem a rozlohou nejlépe zajistí ochranu vybraných druhů ptáků. V těchto územích je např. zakázáno rušit ptáky při hnízdění a jinak ohrožovat jejich početnost či natalitu.

Seznam chráněných lokalit:

1Křivoklátsko
2Doupovské hory
3Vodní nádrž Nechranice
4Východní Krušné hory
5Labské pískovce
6Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady
7Novoddomské rašeliniště - Kovářská
8Jizerské hory
9Krkonoše
10Rožďalovické rybníky
11Žehuňský rybník a Žehuňská obora
12Bohdanečský rybník
13Komárov
14Broumovsko
15Orlické Záhoří
16Kralický Sněžník
17Jeseníky
18Litovelské Pomoraví
19Libavá
20Poodří
21Heřmanský stav-Odra-Poolzí
22Beskydy
23Horní Vsacko
24Hostýnské vrchy
25Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví
26Hovoransko-Čejkovicko
27Soutok a Tvrdonice
28Lednické rybníky
29Pálava
30Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
31Jaroslavické rybníky
32Podyjí
33Třeboňsko
34Údolí Otavy a Vltavy
35Řežabinec
36Hlubocké obory
37Českobudějovické rybníky
38Dehtář
39Novohradské hory
40Boletice
41Šumava

Směrnice o stanovištích

Podle směrnice o stanovištích musí být vyhlašována zvláštní chráněná území (SAC) pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy živočichů. Při výběru zvláště chráněných území je jejich výběr podstatně složitější než u SPA. Stát nejprve navrhne tzv. národní seznam území (pSCI) a předloží jej Evropské komisi. Navrhování území pSCI přitom probíhá podle předem daných kritérií a na základě aktuálních odborných údajů o výskytu vybraných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť. Evropská komise vybere z národního seznamu lokality významné pro Evropské společenství (SCI), popřípadě navrhne mezi území SCI i další lokality nezpochybnitelného významu, které dotyčný stát nenahlásil. Lokality významné pro Evropské společenství pak po schválení Evropskou komisí vyhlásí daný stát do šesti let jako území SAC.

Lesnická a hospodářská činnost

Můžeme reálně předpokládat, že značná část chráněných území soustavy Natura 2000 bude (některá již byla - například oblasti ochrany ptactva u nás v ČR již vyhlášena byla.)vyhlášena v oblastech, kde se běžně extenzivně hospodaří již dnes. Vyhlášení chráněného území soustavy Natura 2000 nebude znamenat, že se v těchto oblastech hospodařit přestane nebo že tam dokonce budou zakázány veškeré činnosti. V mnohých případech jsou totiž území chráněna jen proto, že příznivý stav chráněných fenoménů byl udržen dosavadním způsobem hospodaření. Hospodaření v některých územích chráněných soustavou Natura 2000 může být usměrněno tak, aby vyhovovalo cíli = zachování příznivého stavu vybraných druhů a přírodních stanovišť. Kdo nese zodpovědnost za výběr území do soustavy Natura 2000 u nás v ČR? Za celkovou přípravu soustavy Natura 2000 v České republice odpovídá Ministerstvo životního prostředí, které pověřilo přípravou odborných podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky.

Právně zakotvená ochrana vybraných území

Území soustavy Natura 2000 podléhají ochraně podle novelizovaného zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stejně jako ostatní chráněná území národního významu.

Možnost povolení stavby na území soustavy Natura 2000

V určitých případech je přípustné, aby byly uskutečněny i stavby, které poškodí území soustavy Natura 2000. Takový případ může nastat v případě, že nad ochranou přírody výrazně převažuje jiný veřejný zájem (včetně důvodů hospodářských nebo sociálních). Stát je pak povinen zabezpečit, aby v důsledku udělení výjimky nedošlo ke snížení početnosti populace živočišného či rostlinného druhu nebo zhoršení stavu z hlediska ochrany určitého typu přírodního stanoviště na území státu. Pozn. autora: Který zájem je přednější než zájem ochrany přírody?

Vybrané rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště

Natura 2000 chrání na území celé EU 253 nejohroženějších typů přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů, 434 druhů rostlin a zvláště také 181 druhů ptáků. Z toho se v ČR vyskytuje 58 typů přírodních stanovišť, 55 druhů živočichů, 16 druhů rostlin a 65 druhů ptáků, které do ochrany soustavou Natura 2000 spadají.

autor:
Alena Rulfová
email: alena_rulfova@post.cz

datum vydání:
29. června 2004


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.