Natura 2000

autor: Alena Rulfová
Natura 2000 je soustavou mezinárodně chráněných území Evropské unie, která má za úkol maximálně dbát na ochranu vybraných oblastí v jednotlivých členských státech.

V rámci soustavy Natura 2000 rozlišujeme dvě směrnice (zákonné předpisy EU). Za prvé je to směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a za druhé směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).

Směrnice o ptácích

Dle směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. oblasti ochrany ptactva (SPA). Tato území jsou vybírána členským státem EU a přímo nahlašována Evropské komisi. Pro území SPA nejsou dána směrnicí přesná pravidla, podle kterých mají být vybírána. Mají to být taková území, která svým počtem a rozlohou nejlépe zajistí ochranu vybraných druhů ptáků. V těchto územích je např. zakázáno rušit ptáky při hnízdění a jinak ohrožovat jejich početnost či natalitu.

Seznam chráněných lokalit:

1Křivoklátsko
2Doupovské hory
3Vodní nádrž Nechranice
4Východní Krušné hory
5Labské pískovce
6Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady
7Novoddomské rašeliniště - Kovářská
8Jizerské hory
9Krkonoše
10Rožďalovické rybníky
11Žehuňský rybník a Žehuňská obora
12Bohdanečský rybník
13Komárov
14Broumovsko
15Orlické Záhoří
16Kralický Sněžník
17Jeseníky
18Litovelské Pomoraví
19Libavá
20Poodří
21Heřmanský stav-Odra-Poolzí
22Beskydy
23Horní Vsacko
24Hostýnské vrchy
25Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví
26Hovoransko-Čejkovicko
27Soutok a Tvrdonice
28Lednické rybníky
29Pálava
30Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
31Jaroslavické rybníky
32Podyjí
33Třeboňsko
34Údolí Otavy a Vltavy
35Řežabinec
36Hlubocké obory
37Českobudějovické rybníky
38Dehtář
39Novohradské hory
40Boletice
41Šumava

Směrnice o stanovištích

Podle směrnice o stanovištích musí být vyhlašována zvláštní chráněná území (SAC) pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy živočichů. Při výběru zvláště chráněných území je jejich výběr podstatně složitější než u SPA. Stát nejprve navrhne tzv. národní seznam území (pSCI) a předloží jej Evropské komisi. Navrhování území pSCI přitom probíhá podle předem daných kritérií a na základě aktuálních odborných údajů o výskytu vybraných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť. Evropská komise vybere z národního seznamu lokality významné pro Evropské společenství (SCI), popřípadě navrhne mezi území SCI i další lokality nezpochybnitelného významu, které dotyčný stát nenahlásil. Lokality významné pro Evropské společenství pak po schválení Evropskou komisí vyhlásí daný stát do šesti let jako území SAC.

Lesnická a hospodářská činnost

Můžeme reálně předpokládat, že značná část chráněných území soustavy Natura 2000 bude (některá již byla - například oblasti ochrany ptactva u nás v ČR již vyhlášena byla.)vyhlášena v oblastech, kde se běžně extenzivně hospodaří již dnes. Vyhlášení chráněného území soustavy Natura 2000 nebude znamenat, že se v těchto oblastech hospodařit přestane nebo že tam dokonce budou zakázány veškeré činnosti. V mnohých případech jsou totiž území chráněna jen proto, že příznivý stav chráněných fenoménů byl udržen dosavadním způsobem hospodaření. Hospodaření v některých územích chráněných soustavou Natura 2000 může být usměrněno tak, aby vyhovovalo cíli = zachování příznivého stavu vybraných druhů a přírodních stanovišť. Kdo nese zodpovědnost za výběr území do soustavy Natura 2000 u nás v ČR? Za celkovou přípravu soustavy Natura 2000 v České republice odpovídá Ministerstvo životního prostředí, které pověřilo přípravou odborných podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky.

Právně zakotvená ochrana vybraných území

Území soustavy Natura 2000 podléhají ochraně podle novelizovaného zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stejně jako ostatní chráněná území národního významu.

Možnost povolení stavby na území soustavy Natura 2000

V určitých případech je přípustné, aby byly uskutečněny i stavby, které poškodí území soustavy Natura 2000. Takový případ může nastat v případě, že nad ochranou přírody výrazně převažuje jiný veřejný zájem (včetně důvodů hospodářských nebo sociálních). Stát je pak povinen zabezpečit, aby v důsledku udělení výjimky nedošlo ke snížení početnosti populace živočišného či rostlinného druhu nebo zhoršení stavu z hlediska ochrany určitého typu přírodního stanoviště na území státu. Pozn. autora: Který zájem je přednější než zájem ochrany přírody?

Vybrané rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště

Natura 2000 chrání na území celé EU 253 nejohroženějších typů přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů, 434 druhů rostlin a zvláště také 181 druhů ptáků. Z toho se v ČR vyskytuje 58 typů přírodních stanovišť, 55 druhů živočichů, 16 druhů rostlin a 65 druhů ptáků, které do ochrany soustavou Natura 2000 spadají.autor:
datum vydání:
29. června 2004


Diskuze k článku „Natura 2000“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!