Ptačí oblast Beskydy

autor: Bc. Lucie Grygová
Tato oblast se nachází v CHKO Beskydy, kde s rozlohou 35 243 ha zaujímá její třetinu.

Nejvyšším bodem je Lysá Hora s nadmořskou výškou 1324 m., nejnižší bod se nachází v nadmořské výšce kolem 370m. Z toho vyplývá, že tato oblast je hodně členitá a jsou zde velké výškové rozdíly.

Přírodní poměry :

Původní pralesovité porosty tvoří nepatrný zlomek celkové rozlohy lesů a nacházejí se převážně v nejvyšších polohách nebo na obtížně přístupných místech. Většina z nich je chráněna v rezervacích. Převážnou část hospodářských lesů tvoří rozsáhlé smrkové monokultury, jen místy jsou větší plochy obhospodařovaných bukových porostů, avšak bez věkové a prostorové diverzity. V těchto porostech se rozptýleně dočasně vytvářejí vhodné podmínky pro hnízdění cílových druhů, po odtěžení porostů však opět zanikají. Jemnější způsoby hospodaření (výběr, kotlíky, využívání přirozeného zmlazení atd.) jsou dosud využívány velmi málo. Při výchovných zásazích se z porostů odstraňují pionýrské dřeviny (bříza, jíva, jeřáb) a poškozené nebo neperspektivní stromy, tím se však brání vzniku vhodných podmínek pro řadu druhů ptáků vázaných na narušené, doupné a rozpadající se stromy. Při teplotním zvratu na přelomu let 1978/79 došlo k rozsáhlému poškození lesních porostů na velkých plochách vlivem imisí. Na hřebenu Radhoště, severní straně Smrku, Lysé hoře a Travném vznikly rozsáhlé holiny, které se postupně zalesňují.

Hlavní předmět ochrany :

Tato oblast byla vyhlášena jako ptačí oblast, protože zde dochází k úbytku přírodních stanovišť ohrožených druhů ptáků. Ubývá zejména doupných stromů, které jsou domovem pro mnoho druhů, lesy nemají přirozenou strukturu ( ubývá starých stromů, dochází k omlazování a k tvorbě monokultur).

Seznam chráněných druhů :

Čáp černý (Ciconia nigra), Datel černý ( Dryocopus martius), Jeřábek lesní ( Bonasa bonasia), Lejsek malý ( Ficedula parva), Datlík tříprstý ( Picoides tridactylus), Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), žluna šedá ( Picus canus), Puštík bělavý ( Strix uralensis), Tetřev hlušec ( Tetrao urogallus), Strakapoud bělohřbetý ( Dendrocopus leucotos) .

Nelze vyloučit hnízdění orla křiklavého (Aquila pomarina) , velmi početný je i holub doupňák (Columba oenas) .

Co se týče otevřené krajiny, můžeme zde pozorovat chřástala polního (Crex crex), křepelku polní (Coturnix coturnix), ťuhýka obecného (Lanius collurio), cvrčilku zelenou (Locustella naevia), krutihlavaobecného (Jynx torquilla) a bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra).

Na vodních tocích hnízdí početně skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacilla cinerea) a konipas bílý (Motacilla alba), vzácně ledňáček říční (Alcedo atthis).

Zdroje :

1. www.cso.cz
2. www.biomonitoring.cz
3. www.flyingover.net
4. www.natura2000.cz

Chaty a chalupy Beskydyautor:
datum vydání:
12. října 2010


Diskuze k článku „Ptačí oblast Beskydy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru