Právní zakotvení GMO v zákonech České republiky - 1

autor: Alena Rulfová
O geneticky modifikovaných organismech již bylo napsáno mnohé, málokdo však ví, co je při manipulaci (pěstování, transport, výroba, prodej...) s GMO na území našeho státu právně dovoleno a co naopak zakázáno, či na které úkony se zákon nevztahuje.


zákon č.78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

den vstoupení v platnost: 25. 2. 2004
O manipulaci s geneticky modifikovanými organismy pojednává ve sbírce zákonů o životním prostředí v České republice zákon č.78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

Zjednodušeně napsáno tento zákon stanoví práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Na doplnění údajů slouží vyhláška 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. - den vstoupení v platnost: 27. 4. 2004

Co se rozumí pod pojmem geneticky modifikovaný organismus

Geneticky modifikovaným organismem se v tomto zákonu č.78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty rozumí každý organismus kromě člověka, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací provedenou technikou rekombinace nukleové kyseliny vytvářející nové kombinace dědičného materiálu vložením úseku nukleové kyseliny připravené jakýmkoli způsobem mimo organismus do jakéhokoliv viru, bakteriálního plasmidu nebo jiného vektorového systému. Bere se v potaz také začlenění tohoto genetického materiálu v genetický materiál jiného organismu, v němž se normálně nevyskytuje, ale ve kterém je schopen dalšího množení. Patří sem rovněž mikroinjekční vpravení cizího genetické informace, makroinjekce, biolistické metody, mikroenkapsulace a umělé chromosomy nebo techniky buněčné fúze, včetně fúze protoplastů, hybridizace buněk metodami, jež se přirozeně nevyskytují.

Naopak geneticky modifikovaný organismus dle tohoto zákona nemůže vzniknout oplozením in vitro, bakteriální konjugací, transformací, transdukcí a podobnými přirozenými procesy, dále pak indukcí polyploidie a haploidie. Nespadají sem ani organismy vzniklé mutagenezí.

Na pochybnosti se musí odborně

Při pochybnostech o genetické modifikaci organismu, zda se nejedná o výjimku, či zda daný organismus spadá nebo nespadá do působnosti zákona o GMO a genetických produktech, rozhoduje vždy Ministerstvo životního prostředí a dále pak příslušná ministerstva.

Správní orgány

Správní orgány schvalující nakládání s geneticky modifikovanými organismy a jejich bezpečnost lidskému zdraví a životnímu prostředí jsou:

1- Ministerstvo životního prostředí
2- Ministerstvo zdravotnictví
3- Ministerstvo zemědělství
4- Česká inspekce životního prostředí
5- celní úřady
6- orgány veterinární správy
7- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
8- Státní ústav pro kontrolu léčiv
9- Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
10 - Státní rostlinolékařská správa
11 - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
12 - Orgány ochrany veřejného zdraví

Právní postup při řízení o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro uvádění do životního prostředí a při zápisu do Seznamu pro uvádění do oběhu

1) forma
Žádost podává uchazeč ministerstvu ve čtyřech listinných vyhotoveních a současně na technickém nosiči případně elektronickou poštou.

2) obsah
Dle zákona č.78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty žádost musí obsahovat jméno (jména) uchazeče(ů) ( právnická či fyzická osoba) příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a jméno(a), příjmení, a adresu bydliště odborného poradce. Další náležitosti žádosti potřebné pro posouzení nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo produkty z hlediska zajištění ochrany zdraví a životního prostředí jsou obsaženy v právním předpisu.

3) složitý proces schválení
Ministerstvo, je-li žádost v pořádku, do 5 dnů rozhodne o jejím schválení. V případě nedostatečných informací může vyzvat žadatele k doplnění těchto chybějících údajů. Časová lhůta nesmí být kratší 30i dnů. Pokud v daném termínu není žadatel schopen informace dodat, ministerstvo řízení zastaví.

3. 1.) zveřejnění informací
Dodá-li informace včas, ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty k posouzení úplnosti, případně ode dne obdržení doplněné žádosti zašle vždy jednu kopii Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu zdravotnictví a současně zveřejní shrnutí obsahu žádosti na úřední desce ministerstva, prostřednictvím internetu a nejméně jedním vhodným způsobem v obci nebo kraji, jehož se žádost a její schválení bezprostředně dotýká.

3. 2.) Ne vždy je méně více.
Příslušná ministerstva mohou i nyní podat návrh na doplnění některých chybějících údajů za jejich přesného určení. Poté se začíná další složitý proces, kdy lhůta poskytnutá žadateli na doplnění chybějících údajů nesmí být kratší než 30 dní. Při nesplnění požadavků ministerstva může opět dojít k zastavení řízení.

3. 3.) ano či ne
Doplněnou žádost ministerstvo zašle dotčeným ministerstvům. Ta musí do 15 pracovních dnů vyjádřit svůj případný nesouhlas s doplněnými informacemi. Neučiní-li tak, má se za to, že k žádosti nevznáší již další připomínky.

3. 4.) I my se můžeme bránit
Každý může zaslat své písemné vyjádření ministerstvu do 30 dnů ode dne zveřejnění shrnutí obsahu žádosti. Jsou-li námitky na nedostatečné zajištění ochrany zdraví a životního prostředí nebo na zvýšené riziko zacházení s GMO nebo genetickými produkty uznány za opodstatněné, zajistí ministerstvo konání veřejného projednání nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty k písemnému vyjádření. Informace o veřejném projednání (místo a čas) zveřejní ministerstvo výše zmiňovaným způsobem (na desce, prostřednictvím internetu a oznámením obci či kraji, …). Veřejného projednání se vedle ministerstva účastní vždy žadatel o udělení povolení pro manipulaci s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Ministerstvo je povinno pořídit úplný záznam veřejného projednání, ( je-li v souladu se zákony o právu na informace o životním prostředí a o svobodném přístupu k těmto informacím) včetně jmen zúčastněných stran a závěry, k nimž se při jednání dospělo. Tento zvukový záznam pak musí být zveřejněn pomocí internetové sítě. K vyjádřením zaslaným po uplynutí lhůty ministerstvo není povinno přihlédnout.autor:
datum vydání:
13. září 2004


Diskuze k článku „Právní zakotvení GMO v zákonech České republiky - 1“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!