O vzniku půdy

autor: Jan Hladký
Jak vniká půda? Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Velmi záleží, koho se zeptáte. Možných definic je totiž hned několik a všechny jsou správné. Uvedeme si definici geologickou. Ta říká: Půda je akumulace sypkého materiálu vzniklého na zemském povrchu mechanickým i chemickým zvětráváním hornin (i přemístěných) a obsahující různě velkou příměs organických látek. Tato definice je správná. Vše co je v ní řečeno, je pravda.Jak půda vzniká

Z ničeho nic nevzejde. Půda se neobjeví jen tak. Může trvat stovky let, než dojde k vytvoření tenké vrstvičky půdy. Vše začíná při styku horniny s atmosférou. Nebohá hornina je tak vystavena činnosti deště, větru, mrazu, slunečnímu záření a mnoha dalším vlivům. Dochází ke zvětrávání hornin a obnažených skal. Zvětrávání rozdělujeme na mechanické a chemické. Při fyzikálním zvětrávání dochází k rozpadu horniny na menší kousky, které mají stejné chemické vlastnosti jako původní hornina. Děje se tak pomocí změn teploty. Hornina je ohřívána slunečním zářením. Změna teploty zároveň způsobuje změny objemu v hornině. Tyto změny však nejsou v celé hornině stejné a tak dochází ke vzniku tlaků a pnutí, které způsobují vznik prasklin. Hornina je nakonec roztrhána na menší kousky. Ty jsou unášeny větrem anebo vodou, otírají se o sebe a dále se rozrušují. V našich podmínkách navíc působí i zvětšování objemu vody v puklinách při zamrznutí. To opět vyvolá vnitřní pnutí a tlaky a nakonec vede k rozpadu horniny.

Fyzikální zvětrávání připravuje vhodné podmínky pro procesy chemického zvětrávání. Rozpadlá hornina má totiž mnohem větší plochu než původní, kompaktní hornina. Volné prostory mezi částicemi umožňují vnikání vody a vzduchu a díky tomu se mohou uplatnit procesy a faktory chemického zvětrávání. To se od fyzikálního liší tím, že substrát vzniklý tímto chemickým zvětráváním má jiné chemické a mineralogické složení než původní hornina. Z nejvýznamnějších změn, ke kterým dochází v důsledku chemického zvětrávání, jmenujme alespoň tři nejdůležitější. Jsou to přeměna primární minerálů do sekundárních minerálů, vznik jílových minerálů a uvolňování iontů z krystalových mřížek. Jílové minerály jsou velmi malé částice, které mají velký měrný povrch a jsou schopny na sebe vázat živiny a to je podstatné pro schopnost půdy podporovat růst rostlin.

Substrát vytvořený zvětráváním však ještě nemůžeme nazývat půdou. Půda vzniká teprve působením půdotvorných procesů na půdotvorný substrát. Tedy právě na materiál vytvořený zvětráváním. Teprve půdotvorné procesy dávají vzniknout půdě. Jedná se o soubor procesů fyzikální, chemické a biologické povahy, které určují výsledné vlastnosti půdy a její složení. Tyto procesy nejsou všude stejné, ale liší se dle místa a to v závislosti na půdotvorných faktorech a podmínkách. Mezi faktory patří mateční hornina, klima, biologický faktor podzemní voda a činnost člověka. Jako půdotvorné podmínky označujeme reliéf terénu a stáří půd. Působení půdotvorných procesů, které jsou podmíněné těmito faktory a podmínkami označujeme jako pedogenezi. Tedy vznik půdy. V dávné geologické minulosti jistě muselo předcházet zvětrávání půdotvorným procesům. Nevznikne-li zvětráváním půdotvorný substrát, nebude možné, aby se uplatnily i půdotvorné procesy. V plně vyvinuté půdě však dochází současně jak ke zvětrávání, tak se uplatňují půdotvorné procesy.
autor:
Jan Hladký

datum vydání:
3. ledna 2012


Diskuze k článku „O vzniku půdy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.