O vzniku půdy

autor: Jan Hladký
Jak vniká půda? Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Velmi záleží, koho se zeptáte. Možných definic je totiž hned několik a všechny jsou správné. Uvedeme si definici geologickou. Ta říká: Půda je akumulace sypkého materiálu vzniklého na zemském povrchu mechanickým i chemickým zvětráváním hornin (i přemístěných) a obsahující různě velkou příměs organických látek. Tato definice je správná. Vše co je v ní řečeno, je pravda.


půdotvorný substrát, nebude možné, aby se uplatnily i půdotvorné procesy. V plně vyvinuté půdě však dochází současně jak ke zvětrávání, tak se uplatňují půdotvorné procesy.

Jak půdotvorné faktory a podmínky ovlivňují vývoj půdy a výsledné vlastnosti?

Je nutno zdůraznit, že se jen velmi obtížně odděluje vliv jednoho faktoru od druhého. Navzájem se totiž ovlivňují a prolínají. Stejně tak je složité předjímat změny, ke kterým v půdě dojde, změní-li se vliv některého z faktorů či podmínek.

Mateční hornina

Mateční hornina představuje základ. Prostřednictvím zvětrávání je změněna na půdotvorný substrát a ten vlivem půdotvorných procesů na půdu. Mateční hornina dále určuje některé půdní vlastnosti. Zejména zrnitostní složení, obsah bazických kationtů a obsah rozpuštěných solí v půdě.

Klimatický faktor

Klimatický faktor působí přímo i nepřímo. Působí dlouhodobě a často jako převládající půdotvorný faktor. Jeho role je zejména v tom, že teplota a vlhkost ovlivňují množství rozpuštěných, vyluhovaných, chemicky rozložených půdních částic. Klima jako půdotvorný faktor způsobuje rozdílnost půd. V různých klimatických podmínkách se vyskytují různé půdy. Obsah chemických prvků, rozložitelnost organické hmoty, ale i život v půdě a na půdě je značně ovlivňován teplotou a vlhkostí. Skutečnosti, že půdy se vlivem klimatu mění, si poprvé všimli ruští badatelé, kde tento vliv byl zřejmý díky velikosti Ruska a bezpočtu klimatických pásem, které Rusko protíná. Ovšem není to tak jednoduché. Půdy, které zcela odpovídají klimatickým podmínkám daného regionu, se nazývají půdy zonální. Mimo ně však jsou i půdy, které sice odpovídají danému klimatickému regionu, významný vliv má však i mateční substrát. Takové půdy označujeme jako intrazonální. Dále pak rozlišujeme půdy azonální. To jsou půdy, kde pře
autor:
Jan Hladký
Autor pracuje v Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické Fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zde pracuje i na své dizertační práci.

datum vydání:
3. ledna 2012


Diskuze k článku „O vzniku půdy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!