Typy půd

autor: Jan Hladký
Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace, rejstříky a systémy.


obných vlastností. Do jedné referenční třídy jsou zařazeny půdní typy, které mají společné rysy vývoje. Substantivum končící – SOL.

Půdní typy
Hlavní jednotky klasifikačního systému, charakterizované určitými diagnostickými horizonty a jejich sekvencemi nebo diagnostickými znaky (substantivum nekončící – sol). Půdy jednoho typu prošly stejným půdotvorným pochodem a mají tedy obdobné půdní horizonty a vlastnosti.

Půdní subtypy
Výrazné modifikace půdního typu podle znaků v hloubce níže 0,20 – 0,25 m (adjektivum za substantivem)

Půdní variety
Charakterizují výskyt horizontů a znaků ve svrchních 0,20-0,25 m u lesních půd, dále vyjadřují méně výrazné znaky v půdním profilu než subtypové (druhé adjektivum za substantivem)

Ekologické fáze
Charakterizují formy nadložního humusu lesních půd

Degradační a akumulační fáze
Vyjadřují projevy kontaminace, intoxikace, eroze, akumulace aj.

Půdní formy
Vyjadřují typ substrátu, jeho zrnitosti, vrstevnatosti a mineralogického složení, ovlivňujících pedogenezi, je to kategorie spojená s jakoukoliv genetickou taxonomickou úrovní.

Jestliže tedy budete pracovat v terénu a vaším úkolem bude určit půdní typ, nejprve budete muset vykopat půdní profil. V tomto profilu následně vyhledáte a určíte diagnostické horizonty a diagnostické znaky. Na základě těchto znaků a horizontů určíte, o jaký půdní typ se jedná. Do protokolu o průzku
autor:
Jan Hladký
Autor pracuje v Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické Fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zde pracuje i na své dizertační práci.

datum vydání:
13. února 2012


Diskuze k článku „Typy půd“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!