Územní ochrana přírody - obecná územní ochrana

autor: Alena Rulfová
V dnešním článku se budu věnovat obecné územní ochraně přírody. Není snadné určit přesnou definici obecné územní ochrany přírody. Mohlo by nás napadnout, že se nesoustředí jen na vymezené územní celky, ale chrání všechny celky obecně. Není to však zcela pravda.

Do obecné územní ochrany zařazujeme významný krajinný prvek, přírodní park, přechodně chráněnou plochu a územní systém ekologické stability.

Významný krajinný prvek VKP

Co to vlastně je významný krajinný prvek? Významným krajinným prvkem může být v podstatě cokoliv (strom, skála, rašeliniště, louka), co nějakým způsobem utváří typický ráz krajiny, nebo výrazně přispívá k udržení stability krajiny. Například v CHKO Bílé Karpaty, o nichž se můžete na Přírodě také dočíst, by významným krajinným prvkem mohly být soliterní stromy, které jsou dominantou jedné části tohoto chráněného území.

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří typický vzhled krajiny nebo přispívá k udržení její stability.

Rozdělení VKP
Rozeznáváme významné krajinné prvky stanovené zákonem a významné krajinné prvky, které musí být zaregistrovány v Ústředním seznamu ochrany přírody.

Ochrana VKP stanovených zákonem je dána již jejich samotnou existencí. Tyto části krajiny jsou vždy důležité jak pro typický vzhled krajiny tak pro její stabilitu. Významnými krajinnými prvky stanovenými zákonem o ochraně přírody a krajiny jsou:
- lesy
- rašeliniště
- vodní toky
- rybníky
- jezera
- údolní nivy

Mezi významné krajinné prvky, které musí být zaregistrovány, mají-li být označeny jako VKP, patří mimo jiné především: - mokřady
- trvalé travní porosty
- stepní trávníky
- remízy
- meze
- naleziště nerostů a zkamenělin
- skalní útvary
- výchozy
- odkryvy

Ochrana VKP
Ochrana všech těchto prvků je skutečně velmi důležitá a jejich význam se nedá popsat několika málo větami. Abychom mohli zcela porozumět nepostradatelnosti každého VK prvku (ať již stanoveného zákonem nebo podléhajícího pravidlům nutnosti registrace) v přírodě, museli bychom si rozebrat každý významný krajinný prvek zvlášť.

Nejvíce významných krajinných prvků stanovených zákonem se vztahuje na ochranu nějaké formy vody. Již v dávné minulosti si lidé uvědomovali nezbytnost vody pro své přežití. Stavěli své příbytky v jejich blízkosti, aby mohli mít dostatek vody jak pro sebe, tak pro svá zvířata a pěstebné rostliny, mnohé kmeny vodu dokonce uctívaly.

Bohužel v budoucí společnosti se považovala za skutečnost nepravdivá domněnka a to ta, že voda je jakožto zdroj nevyčerpatelná. Teprve v 'nedávné' době si lidé uvědomili, že toto dlouho přetrvávající dogma je nesprávné. Bohužel každé uvědomění si vlastních chyb potřebuje čas, a tak lidé nadělali spoustu chyb dalších, než pochopili vlastní nezodpovědné jednání.

Špatné je, že většina lidí ani dnes nechápe skutečný význam vody a na rádoby napravené chyby minulosti vrší chyby další. Měníme směry vodních toků, vysoušíme mokřady, ničíme rašeliniště, eutrofizujeme, okyselujeme a všelijak znečišťujeme veškerou vodu na Zemi a na naše každodenní potřeby připadne obrovské množství vody. Je jisté, že ochrana nejen vody proti nám samým je opravdu třeba.

Významné krajinné prvky jsou chráněny proti poškozování, ničení a ohrožení (při hospodářské činnosti).

K zásahům, které by mohly vést k poškození, zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří dle zákona zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů. Ochranu významných krajinných prvků nelze zajistit jen samotným zákonem, neb zákon hovoří mnohdy velice obecně, a neuvádí, jak se zachovat v dané situaci na daném území. Z toho důvodu jsou podrobnosti ochrany VKP stanoveny ministerstvem ŽP ve vyhlášce č. 395/1992 k zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Vyhlášení VKP
Povolení k vyhlášení VKP vydává pověřený obecní úřad. V otázce, kdo konkrétně zajišťuje ochranu významných krajinných prvků, hovoří však zákon poněkud nejasně. Logicky by to měl být orgán, který VKP vyhlásil, ovšem pravděpodobně za ochranu významných krajinných prvků odpovídá obecní úřad s rozšířenou působností. Pravomoce těchto dvou úřadů se ale značně prolínají.

Zrušení VKP
Zrušit významný krajinný prvek může pouze úřad, který dal povolení k jeho vyhlášení.autor:
datum vydání:
19. listopadu 2004


Diskuze k článku „Územní ochrana přírody - obecná územní ochrana“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!