Kniha Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ - Tři kroky k aktivnímu vyučování

autor: Lenka Kadlíková
Jednou ze základních občanských i lidských potřeb je cítit se dobře v prostředí, ve kterém žijeme. Občanské sdružení TEREZA, z jehož dílny vyšel tento manuál, usiluje o to, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, aby rozuměly životnímu prostředí a aby aktivně dělaly něco pro udržitelný rozvoj.

Na základech konstruktivistického modelu vzdělávání ve třech krocích (evokace-uvědomění si významu informací-reflexe) nabízí tato publikace postup pro vytváření aktivizujících výukových hodin na environmentální témata. Třífázový model učení E-U-R je uplatněn v ukázkách 15 výukových hodin na témata, jako jsou biopotraviny, domácí ekologie, znečištění životního prostředí či biodiverzita. Podrobné popisy jednotlivých hodin jsou doplněny veškerými materiály potřebnými pro výuku: pracovními listy, texty pro žáky či obrázky. Publikace nabízí hodiny použitelné v předmětech přírodopis, český jazyk, angličtina či zeměpis a je určena učitelům na druhém stupni ZŠ a na SŠ.

Petra Šimonová je programová ředitelka a vedoucí programu Ekoškola ve Sdružení TEREZA s dlouholetou praxí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Petra Šebešová je externí spolupracovnice Sdružení TEREZA, autorka pracovních listů a metodik environmentální výchovy. V současné době je doktorandkou na Katedře pedagogiky FF UK.

Sdružení TEREZA vytváří vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách.

EAN: 9788026205036
Vydavatel: Portál
Rok vydání: 2013
Počet stran: 224
ISBN:978-80-262-0503-6
Autor: Šimonová, Petra; Šebešová, Petra (eds.)
Vazba: brožovaná
Knihu lze koupit na www.obchod.portal.cz

Ukázka z knihy:


Farma zvířat

Autorka: Petra Šebešová
Téma: Práva zvířat, velkochovy
Věková skupina: SŠ
Čas: 90 minut

Stručný popis hodiny

Žáci ve trojicích diskutují o svých názorech na vztah člověka k hospodářským zvířatům. Poté prostřednictvím rolové hry hledají kompromisní stanovisko k problému a navrhují kodexy chování člověka ke zvířatům. Po zhlédnutí dvou ukázek z dokumentárních filmů porovnají skutečnost s navrženými kodexy a v závěrečné diskusi vyjádří svůj názor. Cíle

Žák:
konfrontuje svůj postoj ke zvířatům s informacemi o velkochovech;
formuluje svůj názor na povinnosti člověka vůči zvířatům;
navrhne možnosti chování, které by bylo v souladu s uvedenými povinnostmi.

Doporučené očekávané výstupy EV

Senzitivita
Žák zaujme stanovisko k tomu, zda a v jakých ohledech je oprávněné, aby byly lidské zájmy nadřazeny zájmům ostatních živých tvorů.

Akční strategie

Žák rozliší úrovně, na kterých je možné vybrané environmentální konflikty řešit (úroveň jednotlivce, skupiny lidí, státní, mezinárodní, tj. na úrovni EU a globální úrovni); pro každou úroveň uvede příklad řešení/akce (vlastní chování, petice, ovlivnění politického rozhodování apod.); vyhodnotí míru možného vlastního zapojení na jednotlivých úrovních.

Použité metody
Metoda - Jaké dovednosti žák rozvíjí
Rolová - argumentuje pro stanovisko, které je v souladu se zadanou rolí
hra - diskutuje s ostatními, snaží se najít kompromis přistupuje k problému z různých hledisek
Diskuse - vyjadřuje svůj názor a podpírá ho věcnými argumenty naslouchá ostatním

Využití ve výuce Hodinu lze rozdělit na dvě samostatné navazující hodiny. Ukázky z filmů mohou diváky otřást a podněcují dlouhou a emotivní diskusi. Filmy jsou původně cizojazyčné, první ukázka se dá najít i v původním znění s anglickými titulky a využít je tak i v hodinách cizích jazyků.

Popis hodiny

Aktivita Čas>Pomůcky
1. E – Co si myslím? 15 minut otázky do skupin
2. U – Parlament – rolová hra 25 minut popisy rolí (příloha 5.1)
3. U – Skutečnost ve filmu 35 minutdataprojektor
4. R – Diskuse 15 minut

1. Co si myslím?BRF Otázky: Jak by se měl člověk chovat k hospodářským zvířatům? Má právo je zabíjet?
Proč ano/ne? Do jaké míry může potlačovat jejich přirozené potřeby?
Rozdělte žáky do trojic, každá dostane tři papíry, na každý si zapíše jednu z uvedených otázek. Každý píše 1–2 minuty odpověď, pak pošle ve své skupince dál. Každý postupně odpovídá na všechny tři otázky, může reagovat na odpovědi ostatních napsané předtím. Poté si trojice postupně nahlas všechny odpovědi přečtou. Proběhne společné sdílení – na jaké další otázky či problémy žáci narazili, v jaké odpovědi se všichni shodli, či naopak zcela neshodli…

2. Parlament – rolová hra
Sdělíme žákům, že podobné otázky musí někdy řešit také zákonodárci. Žáci si teď prostřednictvím rolové hry sami vyzkoušejí, jak náročné to je. Budou představovat poslance v parlamentu a jejich úkolem bude připravit podklady pro návrh zákona na ochranu zvířat – kodex chování člověka k hospodářským zvířatům tak, aby byl co nejpřesvědčivější. Každý si nejprve vylosuje svou roli, která určí, jaké zájmy dotyčný bude do kodexu prosazovat (vegetariáni, ekologičtí zemědělci, velkochovatelé, spotřebitelé, žák sám za sebe), a má chvilku na promyšlení strategie a sepsání dalších argumentů na podporu svého stanoviska (příloha 5.1). Pak rozdělíme žáky na pěti-, případně šestičlenné skupiny (= parlamentní výbory) tak, aby byly ve skupině zastoupeny všechny zájmové skupiny. Úkolem skupiny je shodnout se na kompromisním znění kodexu a zároveň ho zpracovat tak, aby o něm přesvědčila ostatní. Po uplynutí domluveného času jednotlivé skupiny stručně představí svůj kodex, ostatní mohou reagovat. Proběhne krátká diskuse nad kodexy – v čem se shodují, v čem liší. Poté ukončíme hraní rolí a necháme žáky z role vystoupit, každý si sedne na své místo. Dáme prostor pro reflexi rolové hry – ptáme se žáků, jak se jim pracovalo, zda a proč pro ně bylo těžké svou roli přijmout, jak se jim hledal kompromis apod.
Teprve potom přistoupíme k hlasování, nyní už každý vyjádří názor sám za sebe – každý si stoupne k tomu kodexu, který nejlépe vyjadřuje jeho postoj. S tímto kodexem pak žáci budou porovnávat promítané ukázky z filmů.

3. Skutečnost ve filmu
Pusťte žákům video: nejprve o velkochovu zpracovávajícím drůbež na maso ve filmu We Feed the World (Nasytíme celý svět), poté o plynování kohoutků z filmu Mit Herz für Tiere (S láskou ke zvířatům). Uvedené filmy dokumentují stav současného zacházení se zvířaty a je v nich mnoho drsných záběrů. Doporučujeme proto, abyste nejprve filmy zhlédli sami a posoudili, zda jsou pro vaše žáky vhodné, případně z nich vybrali pouze určité pasáže. Zvažte také, zda si před hodinou vyžádat souhlas rodičů se zhlédnutím filmu. I žáky připravte na to, že některé záběry jsou velmi drastické (odkazy na filmy najdete pod nadpisem Ukázky z filmů). Úkolem žáků je při sledování filmu porovnávat, v čem se praxe shoduje a neshoduje s jejich kodexem. Po zhlédnutí filmu necháme prostor pro zpracování emocí a sdílení pocitů a myšlenek, nejlépe nenásilně tak, aby si žáci chvíli popovídali zcela volně mezi sebou. Poté proběhne společná krátká diskuse o tom, jak film na žáky zapůsobil a v jakém vztahu je k jejich kodexům.

4. Diskuse
Postupně přejděte k diskusi nad otázkami: Jak by se měl člověk chovat k hospodářským zvířatům? Jaké stravovací návyky z toho vyvodit? Musí být stravovací návyky ve shodě s naším postojem ke zvířatům? Snažte se diskusi vést tak, aby bylo jasné, že každý má právo na svůj názor a že existuje škála možných postojů i stravovacích návyků, od absolutního odmítání masa (a dalších živočišných potravin – vajec a mléčných výrobků) přes snížení jeho spotřeby a upřednostňování menších chovů či ekofarem až po nadměrnou konzumaci živočišných produktů. Na závěr si každý sám 1) zformuluje a zapíše vlastní názor na vztah člověka k hospodářským zvířatům a 2) zamyslí se nad chováním a stravovacími návyky, které jsou v souladu s uvedeným názorem.

Tipy na další aktivity, varianty
Jako doplněk k rolové hře můžete žákům dát ukázky zákona o ochraně zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.) nebo nechat po hodině žáky porovnat, jak se jejich kodex shoduje se stávajícím zákonem.

Pokud chcete hodinu více zaměřit na akční strategie, směřujte závěrečnou diskusi k tomu, na jakých úrovních se daný konflikt (potřeby hospodářských zvířat vs. lidská /s/potřeba masa) může řešit, a nechte studenty navrhnout pro jednotlivé úrovně řešení nějaký příklad.

Ukázky z filmů:
Nasytíme celý svět, továrna na kuřata
plynování kohoutků

Literatura a odkazy
Nadace na ochranu zvířat, bohatý zdroj informací
odkazy na články a knihy k problematice práv zvířat
kampaň Dětí Země – Velkochovy hospodářských zvířat
stejnojmenná nezisková organizace, kampaně, informace
článek o nové legislativě týkající se velkochovů
článek o spotřebě masaautor:
datum vydání:
4. listopadu 2013


Diskuze k článku „Kniha Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ - Tři kroky k aktivnímu vyučování“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!