Ekoklub Ledumka

autor: Jakub Juda
Oddíl, jehož náplní je aktivní ochrana přírody Šluknovského výběžku a spolupráce s přilehlými CHKO Lužické Hory a NP České Švýcarsko, vám představuje své aktivity v ochranařině. Zjistěte, co všechno se dá udělat se skupinkou lidí, jejíž počet by jste spočítali na prstech levé i pravé ruky a použijte náplň jejich práce jako inspiraci pro svou činnost.

Ekoklub Ledumka vznikl v lednu roku 2004 při Českém svazu ochránců přírody Tilia v Krásné Lípě na severu Čech. Je otevřen mládeži od 15 do 23 let. Náplň ekoklubu si zvolili sami členové. Stala se jím aktivní ochrana přírody. Schází se jednou za 14 dní a na svých schůzkách plánují nové aktivity a zdokonalují staré. Jejich nejvýraznějšími činnostmi jsou ochrana obojživelníků v době jarního tahu, ochrana netopýrů, sečení orchidejových luk a likvidace invazních rostlin.

Ochrana obojživelníků v době jarního tahu

S touto činností začal ekoklub v březnu 2004. Činnost spočívala ve vytvoření fóliového pásu v délce 180 metrů podél rizikové komunikace v obci Doubice, který měl za úkol zabránit vstupu obojživelníků na vozovku. Obojživelníci pak byly chytáni do připravených pastí, z nichž pak byly přenášeni přes vozovku k rybníku. O vybírání pastí ráno a večer a o sčítání a určování obojživelníků se starali členové ekoklubu Ledumka. Zábrany byly nainstalovány od konce března do konce dubna. V roce 2004 bylo na 180ti metrech zábran přeneseno 1 128 žab a 35 čolků. V roce 2005 pak na 250ti metrech přes 3 000 žab a 600 čolků. O této činnosti již byl na priroda.cz uveřejněn článek, proto, budete-li chtít zjistit více, přečtěte si jej.

Ochrana netopýrů

Tato činnost je již komplexnější a tvoří ji sčítání netopýrů na zimovištích, odchyt netopýrů do sítí, zvyšování počtu možností k úkrytu a osvěta veřejnosti.

Sčítáním netopýrů na zimovištích se zabývá článek, který byl již také publikován. Obraťte se tedy na něj. Jen Vás upozorním, že touto činností se může zabývat pouze člověk, který má výjimku ze zákona .

Odchytem netopýrů se zabýváme od léta roku 2005. Letní odchyty nebývají často úspěšné a stává se, že za celou noc nechytíme ani jednoho netopýra. Touto činností máme šanci zjistit výskyt netopýrů na určitém stanovišti, jejich početnost, zda-li je populace zdravá. Můžeme odchytit netopýra, který nebyl v ČR prozatím pozorován. Pokud odchytíme netopýra s kroužkem, můžeme podat informace o jeho výskytu a zjistit tak například, jak je starý, jestli během života utrpěl nějaká zranění atd. Odchyt netopýrů je velmi náročný, protože probíhá celou noc a vždy musí být někdo vzhůru a kontrolovat sítě. Jde o to, aby se netopýr nestal obětí predátora nebo se nezamotal natolik, abychom ho museli ze sítě rozstříhávat.

Zvyšujeme také počet možnosti k úkrytu těchto zvířat přes den. Takovýchto míst totiž v naší krajině ubývá. Úbytek je způsoben kácením starých stromů s dutinami, zamezování přístupu netopýrů na půdy budov, atd. Tato aktivita spočívá ve výrobě a instalaci budek pro netopýry na stěny budov, stromy v krajině či v parcích. Budka je plochá a pro netopýry zpřístupněna zespodu. Vnitřek budky je hrubě opracovaný, aby se netopýři mohly za nerovnosti dřeva zachytit. Budky jsou různých velikostí - od 20 x 20 cm po rozměry 1 x 1m.

Za nedílnou součást ochrany netopýrů považujeme i osvětu veřejnosti. Snažíme se přednáškami, články v novinách a výstavami přiblížit život netopýrů. Vyvrátit zažité omyly, že netopýři sají krev, že se zamotávají do vlasů, že jsou pomocníkem ďábla a přinášejí zlo (v některých vesnicích na východě se věří, že přibitý netopýr na vrata dvoru zabrání vstupu zla do stavení).

Sečení orchidejových luk

Ve Šluknovském výběžku se nachází několik lokalit s výskytem orchidejí. Vzhledem k tomu, že lokality se nenacházejí na území CHKO či NP, je jim věnována jen malá nebo dokonce žádná pozornost a orchideje jsou tímto odsouzeny k pomalému zániku. V současné době se ekoklub Ledumka zabývá mapováním lokalit orchidejí na Šluknovsku a péčí o tato území. Naše činnost spočívá v sečení luk po odkvětu orchidei a likvidování náletových dřevin, které orchideje zastiňují.

Likvidace invazních rostlin

Invazními rostlinami, kterými se zabýváme, jsou křídlatka a netýkavka žláznatá. Na likvidaci invazních rostlin spolupracujeme se správou CHKO Lužické hory. Křídlatku likvidujeme pomocí ředěné chemikálie Roundap. Tato tekutina se rozstřikuje na listy a je rostlinou pak dopravena až ke kořenům. Celá rostlina je do několika týdnů zničena i s kořeny. Netýkavku žláznatou jsme s pracovníky CHKO LH prozatím likvidovali na dvou stanovištích. Na hranici s Německem u Petrovic ve vyschlém řečišti a na říčce Kamenici na úseku Kytlice - Mlýny - Pustý zámek. Šíření netýkavky v Kytlicích bylo urychleno vodním tokem. Netýkavku jsme likvidovali tak, že jsme vytrhli celou rostlinu i s kořeny a vše pak pověsili na větev stromu nebo na jiné vyvýšené místo, aby netýkavka nemohla opět zakořenit. Tuto činnost je nutné provádět několikrát před dobou zrání plodů.

Péče o nelesní zeleň

Vzhledem k tomu, že se ve svém volném čase zabýváme lanovou technikou (lezení na skalách, lanovky, ...), rozhodli jsme se využít této činnosti i k prořezávání vzrostlých stromů mimo les. Protože prořezávání stromů je velmi náročné na techniku i znalosti, věnujeme se pouze likvidaci suchých větví, které hrozí pádem na budovy, zahrady nebo veřejnosti přístupná místa. Vždy se jedná o stromy, které rostou mimo les a nejsou evidovány jako stromy chráněné. Dále se také zabýváme postupným kácením (tj. , pokácet celý strom od shora po metrových kusech a ty spouštět na laně na zem, aby nebyl poškozen trávník nebo budovy a stromy v okolí káceného stromu). Touto činností se zabývají pouze členové nad 18 let s praxí v lezení na laně. Každé léto probíhá trénink a školení pro členy ekoklubu.

Pomáháme při akcích pro veřejnost

Při akcích pro veřejnost pomáháme pořádajícím organizacím (ČSOP Tilia, ČSOP Netopýr, Město Krásná Lípa). Připravujeme hry, zajišťujeme dozor při hrách, stavíme, bouráme, nosíme, sháníme, jsme vlastně děvečky pro všechno. Na fotografii stavíme hrad z tetrapakových krabic při akci Den Země (akce byla zaměřena na třídění odpadu).

Organizujeme akce pro děti

Jednou do roka také připravíme a zorganizujeme akci pro veřejnost. Pod naším patronátem je "Sáňkyjáda" na Krásnolipském kopci Pavlák. Akce je to jednoduchá. Stačí vyvěsit plakátky a připravit dráhu pro boby. Pak už jen čekáme, jestli napadne sníh. Každý rok se akce zúčastní přes 50 dětí. Závodí se v jednotlivcích, dvojicích nebo i skupinách v jízdě na bobech, na sáních a na čemkoliv (hrnec, igelit). Na závěr závodu pak proběhne ještě jízda netradičních vozítek a rozdají se medaile.

Mapujeme podzemní prostory

Společně s autory knihy Podzemí Šluknovska mapujeme podzemní prostory na Šluknovsku. Jde většinou o kreslení nebo tažení polygonu. K měření je vždy potřeba alespoň 5 lidí a my doplňujeme počet. Někteří z nás jsou už natolik zkušení, že je jim svěřeno i mapování menších jeskyní či štol nebo kreslení řezů ve větších prostorách.

Vyrábíme a staráme se o ptačí budky

Začali jsme vyrábět ptačí budky, které na konci zimy, před hnízdním obdobím, v roce 2006 vyvěsíme. Chtěli jsme je sice vyvěšovat již letos, ale nakonec všechen náš volný čas pohltila příprava na ochranu obojživelníků. Se správou CHKO Lužické hory nyní vedeme jednání o čištění a opravy budek v severozápadní části CHKO. Bude to přibližně 600 budek.

Uklízíme černé skládky

Jednou, z neméně důležitých činností, jsou také úklidy černých skládek. Každý rok se zúčastňujeme celosvětově pořádané akce Clean up the World. I mimo tuto akci se ještě snažíme naší krajině ulehčit od odpadu.

Poznáváme naše okolí

Několikrát do roka se vydáváme na několika denní výpravy do našeho okolí. Přespíme pod převisem, pod širákem, ve srubu. Hrajeme hry, večer si sedneme k táboráku. Občas se zúčastníme nějaké soutěže pro starší oddíly – spíš pro zábavu než pro snahu zvítězit.

Se všemi aktivitami jsme samozřejmě nezačínali najednou, ale postupně. Když jsme bez problému zvládli první aktivitu a získali potřebné informace a zkušenosti, přistoupili jsme k něčemu novému.

Na prirode.cz již vyšly některé články, které poskytují návod k jednotlivým činnostem, které jsem zde popsal (Co s odpadem v lese) a pokud to bude možné, další články vyjdou. V nich najdete návod a informace, jak začít s některými dalšími aktivitami.autor:
datum vydání:
1. září 2005


Diskuze k článku „Ekoklub Ledumka“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!