Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Průhonice u Prahy - centrum botaniky

autor: RNDr. Jiří Jakl
Průhonice jsou klenotem a centrem botanické a zahradnické vědy u nás.

Průhonice, obec v okrese Praha-západ; nadmořská výška 306 m, průměrné roční srážky 550 mm, průměrná roční teplota 8,8°C. Je to místo s velkou zahradnickou tradicí, danou vznikem Průhonického parku koncem 19. století, dendrologické společnosti a její zahrady (1909) a založením zahradnických výzkumných pracovišť (1927). Dnes sídlo několika institucí významných pro zahradnictví a botaniku. Cíl častých exkurzí zahradníků, botaniků a milovníků přírody, místo osvětových a vzdělávacích akcí. Obec s dominantou novorenesančního zámku i s velkou výstavbou nových vilových čtvrtí, průmyslových závodů a obchodních zařízení koncem 20. století.

Průhonický park

Zámecký park v Průhonicích má mezi ostatními parky ČR mimořádné postavení dané příkladným použitím introdukovaných a domácích dřevin, jeho vlivem na rozvoj našeho zahradnictví a jeho výzkumu a propagací okrasného zahradnictví v široké veřejnosti. Jeho založení a budování začíná s příchodem A. E. Silvy-Taroucy do Průhonic v r. 1885 a s jeho pozdějším ustanovením do funkce presidenta Společnosti pro podporu dendrologie a zahradního umění v Rakouskou-Uhersku v r. 1908. Při budování se opíral o pomoc dendrologa Camilla Schneidera a našich umělců Hanuše Schwaigra, Václava Brožíka, architekta Jiřího Stibrala a Františka Thomayera. Přírodní podmínky parku jsou dány rozmezím nadmořské výšky 280-342 m a polohou 250 ha celku na bohatě rozvětveném povodí Botiče. Pro park typická proměnlivost přírodních podmínek vyplývá z bohaté výškové i půdorysné členitosti terénu, z různých expozic ke světovým stranám a ze značných rozdílů v půdních a vláhových poměrech v rozmezí vlhkých až zamokřených aluviálních půd k suchým stráním, skalám a náhorním rovinám na podkladu algonkických břidlic. Stanovištní různorodost zde vytváří mimořádně vhodné podmínky nejen pro rozvíjení rozsáhlé introdukční, ale i výtvarné činnosti. Pro celkový rozvoj parku jsou charakteristická tři období. První se kryje s dobou působnosti majitele a zakladatele A. E. Silvy-Taroucy (1885-1927), druhé zahrnuje období rozvoje parku zahradnickým výzkumem (1927-1962) a třetí, kdy park spravuje Botanický ústav Akademie věd (1963-dosud). V roce 1996 zde bylo inventarizováno 1255 taxonů dřevin, sbírka rododendronů čítá 8000 keřů a zahrnuje 100 taxonů. Park navštěvuje každoročně asi 100 000 platících návštěvníků.

internetové stránky: www.ibot.cas.cz/park

Dendrologická zahrada VÚKOZ

Dendrologická zahrada byla založena v r. 1974 na pozemcích bývalé zahrady Dendrologické společnosti a přilehlých plochách. Jejím hlavním posláním je soustřeďování a hodnocení genofondu domácích a cizokrajných dřevin z hlediska využití v zahradní a krajinářské tvorbě. Návštěvnost zahrady se pohybuje asi kolem 20 000 návštěvníků za rok.

internetové stránky: www.vukoz.cz/web.nsf/pages/garden

Botanický ústav AVČR

Botanický ústav vznikl z Geobotanické laboratoře ČSAV (1953), která byla v r. 1962 přetvořena v Botanický ústav ČSAV spolu s tehdejší pobočkou v Brně. Hlavní záměr jeho činnosti spočívá v základním výzkumu rostlin a vegetace v oborech biosystematiky vyšších a nižších rostlin, geobotaniky, fytogeografie, hydrobotaniky, ekologie, dendrochronologie, genetiky vybraných skupin rostlin, karyologickém výzkumu, pylové analýzy a mykorhizy.

internetové stránky: www.ibot.cas.cz

Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ)

Počátek činnosti Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví spadá do r. 1927. Jde o základní vědecké pracoviště v ČR, jehož základním účelem je zejména výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni, včetně úlohy okrasného zahradnictví při tvorbě a ochraně životního prostředí v krajině a současně v zastavěných územích obcí.

internetové stránky: www.vukoz.cz

Botanické oddělení Národního muzea v Praze

Má charakter vědeckého a badatelského prostředí, takže není veřejnosti přístupné. Pro tyto účely jsou zde shromážděné rozsáhlé sbírky herbářů významných odborných hodnot. Muzeum je připraveno se stěhovat do nových prostor v Horních Počernicích.

internetové stránky: www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/

Dendrotéka

V návaznosti na výsledky introdukce cizokrajných a okrasných dřevin v parku byla již dříve založena jako sbírka šišek, semen, vzorků dřeva a kůry. Početné vzorky se získávaly vlastním sběrem, ze zahraničí také sběrem, ale i výměnou.

Geofyzikální ústav AV ČR - geomagnetické a seismické oddělení, ionosférická observatoř
Geologický ústav AV ČR - paleomagnetické oddělení

Ubytování střední Čechy

autor:
RNDr. Jiří Jakl
www stránky: http://ebotanika.net

datum vydání:
30. listopadu 2005


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.