Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Průhonice u Prahy - centrum botaniky

autor: RNDr. Jiří Jakl
Průhonice jsou klenotem a centrem botanické a zahradnické vědy u nás.

Průhonice, obec v okrese Praha-západ; nadmořská výška 306 m, průměrné roční srážky 550 mm, průměrná roční teplota 8,8°C. Je to místo s velkou zahradnickou tradicí, danou vznikem Průhonického parku koncem 19. století, dendrologické společnosti a její zahrady (1909) a založením zahradnických výzkumných pracovišť (1927). Dnes sídlo několika institucí významných pro zahradnictví a botaniku. Cíl častých exkurzí zahradníků, botaniků a milovníků přírody, místo osvětových a vzdělávacích akcí. Obec s dominantou novorenesančního zámku i s velkou výstavbou nových vilových čtvrtí, průmyslových závodů a obchodních zařízení koncem 20. století.

Průhonický park

Zámecký park v Průhonicích má mezi ostatními parky ČR mimořádné postavení dané příkladným použitím introdukovaných a domácích dřevin, jeho vlivem na rozvoj našeho zahradnictví a jeho výzkumu a propagací okrasného zahradnictví v široké veřejnosti. Jeho založení a budování začíná s příchodem A. E. Silvy-Taroucy do Průhonic v r. 1885 a s jeho pozdějším ustanovením do funkce presidenta Společnosti pro podporu dendrologie a zahradního umění v Rakouskou-Uhersku v r. 1908. Při budování se opíral o pomoc dendrologa Camilla Schneidera a našich umělců Hanuše Schwaigra, Václava Brožíka, architekta Jiřího Stibrala a Františka Thomayera. Přírodní podmínky parku jsou dány rozmezím nadmořské výšky 280-342 m a polohou 250 ha celku na bohatě rozvětveném povodí Botiče. Pro park typická proměnlivost přírodních podmínek vyplývá z bohaté výškové i půdorysné členitosti terénu, z různých expozic ke světovým stranám a ze značných rozdílů v půdních a vláhových poměrech v rozmezí vlhkých až zamokřených aluviálních půd k suchým stráním, skalám a náhorním rovinám na podkladu algonkických břidlic. Stanovištní různorodost zde vytváří mimořádně vhodné podmínky nejen pro rozvíjení rozsáhlé introdukční, ale i výtvarné činnosti. Pro celkový rozvoj parku jsou charakteristická tři období. První se kryje s dobou působnosti majitele a zakladatele A. E. Silvy-Taroucy (1885-1927), druhé zahrnuje období rozvoje parku zahradnickým výzkumem (1927-1962) a třetí, kdy park spravuje Botanický ústav Akademie věd (1963-dosud). V roce 1996 zde bylo inventarizováno 1255 taxonů dřevin, sbírka rododendronů čítá 8000 keřů a zahrnuje 100 taxonů. Park navštěvuje každoročně asi 100 000 platících návštěvníků.

internetové stránky: www.ibot.cas.cz/park

Dendrologická zahrada VÚKOZ

Dendrologická zahrada byla založena v r. 1974 na pozemcích bývalé zahrady Dendrologické společnosti a přilehlých plochách. Jejím hlavním posláním je soustřeďování a hodnocení genofondu domácích a cizokrajných dřevin z hlediska využití v zahradní a krajinářské tvorbě. Návštěvnost zahrady se pohybuje asi kolem 20 000 návštěvníků za rok.

internetové stránky: www.vukoz.cz/web.nsf/pages/garden

Botanický ústav AVČR

Botanický ústav vznikl z Geobotanické laboratoře ČSAV (1953), která byla v r. 1962 přetvořena v Botanický ústav ČSAV spolu s tehdejší pobočkou v Brně. Hlavní záměr jeho činnosti spočívá v základním výzkumu rostlin a vegetace v oborech biosystematiky vyšších a nižších rostlin, geobotaniky, fytogeografie, hydrobotaniky, ekologie, dendrochronologie, genetiky vybraných skupin rostlin, karyologickém výzkumu, pylové analýzy a mykorhizy.

internetové stránky: www.ibot.cas.cz

Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ)

Počátek činnosti Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví spadá do r. 1927. Jde o základní vědecké pracoviště v ČR, jehož základním účelem je zejména výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni, včetně úlohy okrasného zahradnictví při tvorbě a ochraně životního prostředí v krajině a současně v zastavěných územích obcí.

internetové stránky: www.vukoz.cz

Botanické oddělení Národního muzea v Praze

Má charakter vědeckého a badatelského prostředí, takže není veřejnosti přístupné. Pro tyto účely jsou zde shromážděné rozsáhlé sbírky herbářů významných odborných hodnot. Muzeum je připraveno se stěhovat do nových prostor v Horních Počernicích.

internetové stránky: www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/

Dendrotéka

V návaznosti na výsledky introdukce cizokrajných a okrasných dřevin v parku byla již dříve založena jako sbírka šišek, semen, vzorků dřeva a kůry. Početné vzorky se získávaly vlastním sběrem, ze zahraničí také sběrem, ale i výměnou.

Geofyzikální ústav AV ČR - geomagnetické a seismické oddělení, ionosférická observatoř
Geologický ústav AV ČR - paleomagnetické oddělení

Ubytování střední Čechy

autor:
RNDr. Jiří Jakl
www stránky: http://ebotanika.net

datum vydání:
30. listopadu 2005


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Debata k článku Průhonice u Prahy - centrum botaniky


Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2020 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.

 Naše další projekty: