Tři a jeden názor na úspěchy v ochraně životního prostředí v roce 2005.

autor: Lenka Kadlíková
Začal nám nový rok a nejeden z nás bilancuje nad tím starým a přemýšlí, co bude letos. Přinášíme takové bilance ministra životního prostředí a předních českých ekologických organizací.


Ministr životního prostředí Libor Ambrozek

hodnotí tuzemské nejdůležitější události roku 2005 v oblasti životního prostředí slovy:

"I přes problematickou politickou situaci se podařilo dosáhnout celé řady úspěchů.

- Rozvoj obnovitelných zdrojů energie dostal výrazný impuls v podobě zákona o jejich podpoře.

- V květnu vláda schválila program na podporu alternativních paliv v dopravě,

- V lednu vláda jednomyslně rozhodla o vzniku už pětadvacáté chráněné krajinné oblasti - Českého lesa.

- Vyhlášení Českého ráje geoparkem UNESCO

- Podařilo se dosáhnout dohody s ministerstvem dopravy, které upustilo od projektu výstavby dvou jezů na Labi.

- V únoru tohoto roku byl dokončen velmi náročný úkol - čeští zástupci předali Evropské komisi národní seznam 864 evropsky významných lokalit a 38 ptačích oblastí, tedy návrh vymezení soustavy Natura 2000 v České republice.

- Evropská komise schválila národní alokační plán

- Z integrovaného registru znečištění, který vytvořilo MŽP, se letos poprvé může každý občan dozvědět, kolik znečištění vytvoří například továrna v jeho sousedství. MŽP také připravilo a zveřejnilo kompletní databázi znečistěných lokalit a tzv. brownfields.

- V pořadí již druhou hodnotící zprávu o politice, stavu a vývoji životního prostředí v České republice v říjnu zveřejnila OECD. Jejím hlavním poselstvím je, že ekologická témata nelze vnímat izolovaně. Z porovnání energetické a materiálové náročnosti ekonomiky vyplývá, že Česká republika patří k nejhorším v EU i OECD - energetická náročnost hospodářství je o 80% větší než je průměr bývalé patnáctky členských států EU. Problémem je i vysoká produkce skleníkového plynu oxidu uhličitého na obyvatele a jednotku HDP.

- Ve většině případů se podařilo uhájit právo občanů na účast v rozhodovacích procesech.

- Česká republika vstoupila do mezinárodní velrybářské rady.

- MŽP připravilo kvalitní návrh ekologické daňové reformy, která přesunuje zdanění z lidské práce na výrobky a služby, jejichž výroba či spotřeba má negativní dopad na životní prostředí. Ekologická daňová reforma přinese hned trojí zisk - lepší životní prostředí, konkurenceschopnější ekonomiku a více pracovních příležitostí. O její definitivní podobě se nyní vyjednává s ministerstvem financí.

- Tématem příštích několika měsíců budou nepochybně územní limity těžby hnědého uhlí. Jsem přesvědčen, že severní Čechy by se konečně měly rozvíjet jinou cestou než je bourání vesnic a ničení posledních zbytků zachovalé krajiny."

Musím uznat, že se podařilo pár věcí udělat. Proč to ale nešlo dřív? Že by si pan ministr přihřál svoji polívčičku v předvolebním boji? Uvidíme, co se panu Ambrozkovi ještě podaří. Nějakou dobrou práci ale odvedl, to mu nelze upřít. Proč jsme ale například vstoupili do velrybařské rady jsem dodnes nepochopila.

Celá tisková zpráva Ministerstva životního prostředí

Sdružení Arnika

ve své zprávě uvádí: Stav životního prostředí v České republice a především pak zákony na jeho ochranu se v roce 2005 zlepšily z velké části díky našemu členství v Evropské unii. Na druhé straně máme co dohánět především v oblasti recyklace odpadů, znečišťování vod, produkci nebezpečných odpadů a vypouštění skleníkových plynů či toxických organických látek. "K nejvýraznějším pozitivním krokům v ochraně životního prostředí v roce 2005 patří schválení Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy, dále fakt, že zatím nedošlo ke schválení výstavby nových vodních děl na dolním Labi a že lidé zabránili výstavbě nové údolní nádrže, která by zatopila Rájecké údolí v Krušných horách. Velice pozitivní je také podpora rozvoje alternativních energetických zdrojů. Výrazně se zlepšilo informování občanů České republiky o toxickém znečištění díky Integrovanému registru znečišťování, který měl svoji premiéru na konci září tohoto roku," Komentoval události předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík

Životní prostředí v České republice již také znatelně ovlivňuje naše členství v Evropské unii. Díky tomu musely počátkem roku splnit emisní limity pro vypouštění dioxinů a další látek do ovzduší všechny spalovny odpadů. "Používání nebezpečných látek ve výrobcích v celé EU pomůže omezit nové nařízení zkráceně nazývané REACH, které prošlo prvním čtením Evropského parlamentu. Čeští poslanci se při jeho schvalování zrovna nevyznamenali. Polovina z nich byla proti tomuto nařízení a hájila spíše zájmy průmyslu nežli spotřebitelů," komentoval jedno z nejvýznamnějších politických rozhodnutí týkajících se životního prostředí v EU tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

"V březnu 2005 přispěly naše aktivity k tomu, že vláda odložila rozhodnutí o výjimce pro plavební stupeň Děčín až po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Přestože ministerstvo dopravy v roce 2005 stáhlo návrh na stavbu dvou plavebních stupňů na Labi a předložilo nový projekt počítající jen s jedním jezem, nepovažujeme to za úspěch - je až příliš zřejmé, že jde pouze o taktiku, a po případném prosazení jednoho jezu začne boj o další," řekla o vývoji jedné z hlavních kauz, kterou se zabývá, Mgr. Kateřina Hlavatá, vedoucí programu Ochrana přírody sdružení Arnika.

Vzácná shoda. Ekologická organizace neoponuje ministerstvu. Samozřejmě ale nezapomněla podotknout, že některé z kauz byly vyřešeny ku prospěchu lidem a přírodě i jejich přičiněním. Což je pravda.

Celá tisková zpráva Arniky

Hnutí duha

- Mezi nejdůležitější výsledky jeho práce patří nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie nebo oficiální výklad zákona, který uzavřel cestu dovozu odpadků do České republiky k pálení.

- V srpnu vstoupil v platnost nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie

- Stovka obcí v Ústeckém kraji ve společném prohlášení podpořila obyvatele Horního Jiřetína a Černic: dvou vesnic, které jsou ohroženy rozšiřováním uhelných dolů. V prosinci ministerstvo životního prostředí předložilo formální návrh na odpis zásob uhlí pod oběma obcemi. Hnutí DUHA s místními lidmi spolupracuje a pomáhalo zorganizovat také společné prohlášení

- Ambrozkův úřad také vydal návrh konkrétního řešení takzvané ekologické daňové reformy: tedy snížení zdanění práce, které by uhradily vyšší daně ze znečištění a spotřeby přírodních zdrojů.

Jak je tedy vidět, s rokem 2005 je poměrně spokojené i Hnutí duha. I Duze a dalším ekologickým organizacím nemůžeme upřít jejich zásluhy, i když některé z nich svého dosahují poněkud svérázným způsobem.

Celá tisková zpráva Hnutí Duha

Z textu je vidět, že i členství v EU z hlediska ochrany přírody začíná nést své ovoce v podobě nových, přísnějších, a možná i o něco lepších zákonů. Musím říci, že například systém IRZ (Integrovaný Registr Znečišťování), pomocí kterého se kdokoli z nás může dozvědět, jak znečištěné je jeho okolí, se celkem povedl a bude ku prospěchu věci. Jen mně vadí to, že se vyhodila spousta peněz daňových poplatníků na projekt, který již existuje v evropské podobě. Mohla se přece udělat jen česká lokalizace.

Tak doufejme, že naši zákonodárci neusnou na vavřínech a tento dobře nastartovaný trend bude pokračovat nejen letos.autor:
datum vydání:
10. ledna 2006


Diskuze k článku „Tři a jeden názor na úspěchy v ochraně životního prostředí v roce 2005.“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!