Ekofarma - ekologický způsob hospodaření

autor: Alena Rulfová
Co to vlastně ekofarmy jsou? Ekofarmy jsou zemědělské podniky, které při svojí činnosti nepoužívají žádné chemické prostředky (hnojiva, krmiva...), jen čistě přírodní produkty. Hospodaří tedy ekologickým způsobem. Chcete se dozvědět o ekofarmách více?


Cíle ekologického zemědělství

- udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy a její ekologickou funkci (zvyšovat obsah organické hmoty a humusu v půdě, zlepšovat její fyzikální vlastnosti a umožnit bohatý rozvoj společenstva půdních organismů)
- vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělského podnikání (využívání všech odpadů pro výrobu organických hnojiv)
- pracovat v co nejvíce uzavřeném systému, využívat místní zdroje, minimalizovat ztráty
- produkovat potraviny a hnojiva o vysoké nutriční hodnotě a v dostatečném množství (kvalita není dána jen přítomností nutričně hodnotných látek, ale znamená také praktickou absenci cizorodých látek, dobrý vzhled, jakostní chuť a vhodnost pro skladování a další zpracování)
- minimalizovat používání neobnovitelných zdrojů energie (odmítnutí syntetických minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin)
- hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám (způsob chovu musí zvířatům umožnit přirozené chování včetně pohybu venku, jejich zdravý růst, vývoj a reprodukci)
- umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a uspokojení z práce (ekologický způsob hospodaření vyžaduje hluboký zájem a zodpovědnost)
- udržet osídlení venkova a tradiční ráz kulturní zemědělské krajiny

Pěstování rostlin

Základ pěstování rostlin představuje zdravá půda. Zdravá půda rostliny vyživuje a je předpokladem našeho života a zdraví. Při ekologickém hospodaření se využívá pestrého hnojení, pestrých osevních postupů a šetrného zpracování půdy. Dosahuje se tak její přirozené úrodnosti. Ekologický zemědělec nehnojí přímo rostliny nýbrž půdu. Díky střídání plodin na poli a rozmanité kulturní krajině v jeho okolí jsou rostliny schopné samy se postarat o své zdraví.

Ekologické hospodářství poskytuje lepší ochranu proti povodním, než půdy obdělávané běžným způsobem. Vlivem používání umělých (chemických) hnojiv klesá biologická aktivita a tvoří se méně humusu. To vše má společně s mechanizací zemědělství za následek tzv. plíživé uzavírání půd. To znamená, že se voda do půdy mnohem hůře vsakuje, neb se rozrušují a sužují její kapilární póry. V případě využití ekologického způsobu zemědělství, se v půdě vytvářejí vlivem přirozené vnitřní biologické činnosti tzv. bipóry, které infiltraci vody výrazně podporují. Proto vykazují ekologicky obdělávané orné půdy za jinak shodných podmínek asi dvojnásobně tak vysokou infiltraci. Tyto poznatky uveřenil Spolkový ústav pro výzkum zemědělství (FAL) letos na celosvětovém kongresu o vodě.

PRO-BIO svaz ekologických zemědělců

V České republice existuje PRO-BIO, svaz ekologických zemědělců. Jeho členy jsou nejen zemědělci, ale také zpracovatelé, velkoobchody, podniky služeb, poradci, školy, výzkumné ústavy, spotřebitelé biopotravin a přátelé ekologického zemědělství. Cílem PRO-BIO je usnadnit zemědělcům přechod na ekologický způsob hospodaření a pomáhat jim při řešení odborných i administrativních problémů, přípravě na kontrolu a certifikaci. Rozesílá pozvánky na svazové vzdělávací, prodejní, osvětové i propagační akce a pravidelně vydává časopis Bioměsíčník. Dále také nabízí odbornou literaturu a propagační materiály. Zastává lobbing a zastupuje jednotlivé zájmy svých členů vůči kontrolní organizaci či státním orgánům etc.. Regionální pracoviště a pobočky PRO-BIO svazu v Česku se nachází v Šumperku, Brně, Dalovicích, Humpolci, Kostelci nad Černými Lesy, Litomyšli, Praze, Příboru, Hrozenkově, Vinicích a Zdílkově.

Ekologie proti chemii

Protože Evropská unie ekologický způsob hospodaření podporuje jak svými zákony a požadavky na zemědělství v členských státech, tak finančními dotacemi, domnívám se, že přechod na ekologický způsob hospodaření je u nás více než možný (nutný?). Například už i McDONALD´S zavádí biomléko. Všichni lidé se stále víc přiklánějí ke zdraví prospěšným alternativám, proto ke zdravé výživě míří i on. Zavedl nízkotučné omáčky, dietní nápoje, sladidla, reklamní saláty. Biomléko z ekofarem naplňuje strategie úsilí o zdraví prospěšnějším menu. Biobchody u nás snadno poznáme podle označení BIO. Můžete si být jisti, že výrobky, které jsou zde nabízeny, jsou produktem ekologického způsobu hospodaření.

Výhody ekologického způsobu hospodaření jsou nadmíru jasné. Jakékoliv chemické látky, které nejsou přírodní (příroda si je sama nevyrobila) a do přírody se dostanou vlivem naší činnosti, jsou jen stěží odbouratelné a některé ani odbourat nelze. Navíc přírodě ve většině případů více či méně škodí, neboť je nezná a nedokáže se s nimi po dlouhou dobu vypořádat. Ekologický způsob hospodaření znamená vrátit se k původnímu způsobu zemědělství, který využívali již naši prapředci. Ekohospodaření neškodí přírodě a napomáhá jejímu 'přirozenému' vývoji a škody, způsobené lidskou činností, jsou tak značně minimalizovány.

Zdroj: Český svět BIO 2004autor:
datum vydání:
19. května 2004


Diskuze k článku „Ekofarma - ekologický způsob hospodaření“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!