VKP Rašovec

autor: Oldřich Rod
Část kopce Rašovec byla registrována jako VKP (tzn.významný krajinný prvek) v roce 1997 zejména díky vzácným rostlinám a své ornitologické zajímavosti. Sám kopec se nachází v severozápadní části Ledče nad Sázavou,poblíž vlakového nádraží.


Geologický podklad

Základním geologickým podkladem Ledče nad Sázavou a blízkého okolí jsou biotitické a silimaniticko-biotitické pararuly Moldanubika. Masiv Melechova je potom budován granity Moldanubického plutonu . V pararulách Moldanubika se vyskytují vložky jiných hornin jako jsou amfibolity, eklogit, křemence, serpentin (hadec), skarny, vápenatosilikátové erlany a krystalické vápence (mramory). A právě na těchto vápencích se rozkládá VKP Rašovec, který je součástí nesouvislého Ledečského krasu. Ke krasu patří čočky krystalického vápence v severojižním pruhu Zdeslavice-Ledeč n./S.-Kožlí-bývalé Žibřidovice. S geologií souvisí půdní pokryv, který tvoří neutrální až zásadité vápnité rendziny.

Fauna a flóra

Díky vápnité půdě a jižnímu situování některých svahů se zde vyskytuje vzácná stepní květena, na níž potom navazuje skladba živočišných druhů. Na kopci najdeme travní společenstva ze svazu Bromion erecti.

Již od května zde uslyšíte cvrkot různých rovnokřídlých (Orthoptera), například známého muzikanta z hmyzí říše cvrčka polního (Gryllus campestris), nebo všude hojnou saranči měnlivou (Chorthippus bigutulus). Nechtěný pachový zážitek vám může přinést některý ze zástupců ploštic (Heteroptera), které se tu vyskytují v hojném počtu jsou to např.: klopička (Capsodes gothicus), kněžnice rohatá (Carpokoris fuscispinus), nebo ploštička pestrá (Lygaeus equestris)-tato se vyskytuje na tolitě lékařské. Opovrhovanou skupinu hmyzu šváby (Blattaria) tu zastupuje rusec lesní (Ectobius silvestris). Samozřejmě je zde i mnoho druhů řádu stejnokřídlých (Homoptera), či díky množství květů všudypřítomných blanokřídlých (Hymenoptera) a dalších zástupců jiných řádů hmyzu.

Ze vzácných rostlin tu můžeme nalézt: bojínek Boehmerův (Phleum boehmeri), válečku prapořitou (Brachypodium pinnatum), v brzkém jaru žloutkově žlutě vykvétající prvosenku jarní (Primula veris) (C4a), nebo bíle kvetoucí huseník chlupatý (Arabis hirsuta). Svah je později v roce poset celou paletou květů dalších ne příliš hojných rostlin, jako jsou fialove kvetoucí dobromysl obecná (Origanum vulgare), marulka rolní (Acinos arvensis), hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera) (C4a), sesel roční (Seseli annuum) (C3), nebo až s do nachova zbarvenými květy jetel alpinský (Trifolium alpestre). Bílými květy se potom může chlubit jetel horský (Trifolium montanum), či tolita lékařská (Cynanchum vincetoxicum). Žlutě kvete devaterník vejčitý (Helianthemum ovatum) a bledožlutě hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca), jak již sám název napovídá.

Ze vzácných živočichů zde lze spatřit poštolku obecnou (Falco tinnunculus) (§), která zde má své loviště. Líbeznými tóny vás můžou obšťastnit četní pěvci jako pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) (§,I), zvonohlík zahradní (Serinus vanadia), konopka obecná (Carduelis canabina) (§), budníček větší (Phylloscopus trochilus) (§), nebo ťuhýk obecný (Lanius collurio) (§, I). Na své hostitelské rostlině sesli ročním se tu vyskytuje opravdový krasavec mezi našimi motýly otakárek fenyklový (Papilio machaon) (§). Zdejší mikroklima zřejmě také vyhovuje několika koloniím mravence travního (Formica pratensis) (§).

Historie

V letech 1895-96 byla pod vrchem Rašovec vybudována cihelna, pro kterou se těžila hlína ze severozápadní části kopce až po obec Obrvaň. Na jihovýchodním svahu Rašovce byl lom na vápenec, který se tragicky zapsal do kroniky Ledče n./S. Při clonovém odstřelu v roce 1972 byli smrtelně zraněni tři lidé a poškozeno 27 domů. Lom byl po této události uzavřen. Dnes je zde manipulační skládka lesního závodu. Paradoxně díky tragédii byl kopec ušetřen odtěžení, a tak zachráněna tato vzácná lokalita. Další nepříjemností v těsném sousedství VKP je dnes rekultivace bývalé řízené skládky tuhých komunálních odpadů.

Pozn.: Tento článek není výzvou k nějakému davovému navštěvování lokality. Spíše má za cíl, aby se zajímavé místo dostalo do povědomí lidí,a tak se mu dostalo důslednější ochrany.

Vysvětlivky:
VKP-významný krajinný prvek
C3-červený seznam-taxony ohrožené.
C4a-červený seznam-vzácnější taxon.y vyžadující další pozornost-méně ohrožené.
§-taxon chráněný podle vyhlášky č.80/1965 Sb.,o ochraně volně žijících živočichů.
I-druh vyžadující ochranářské pozornosti.

Použitá literatura:
Javorek V.:Kapesní atlas ploštic a křísů; Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978.
Pleva F.:Ledeč nad Sázavou a okolí; Agentura APROPOS, Městský úřad Ledeč nad Sázavou 1991.
Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000); Příroda, Praha, 18: 1-166.
Rybář P. a kol.:Přírodou od Krkonoš po Vysočinu; Kruh, Hradec Králové 1989.
Tomášek M.:Půdy České republiky; Česká geologická služba, Praha 2003.autor:
datum vydání:
26. ledna 2007


Diskuze k článku „VKP Rašovec“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!