Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Jak změní očekávaná klimatická změna výnosy našich luk?

autor: Ing. Dagmar Honsová
Dopad změny klimatu na travní ekosystémy lze sledovat globálně jako předpokládaný posun hranice lesa, nebo lokálně jako dopad na produkci a biodiverzitu konktrétního typu travního porostu.

Mezi pozitivní dopady očekávané změny klimatu můžeme zařadit zvýšení úrody v převážné většině středních zeměpisných šířek, při zajištění dostatečné závlahy a eliminace chorob a patogenů. Na průměrné výnosy bude mít vliv nejen změna teplot a srážek, ale také zvýšení koncentrace CO2. Očekávaná klimatická změna zřejmě ovlivní floristickou skladbu porostu a nepřímo i mikrobiologickou aktivitu půdy, a to díky zvýšené fotosyntetické aktivitě a delšímu vegetačnímu období, ale také potenciální evapotranspiraci porostu. Přitom na změnu evapotranspirace bude mít vliv zejména změna teploty vzduchu, ale také změna LAI (Leaf aera index - index listové plochy) porostů.

Pokus, na kterém jsme sledovali změnu výnosů v důsledku klimatické změny, byl založen už v roce 1966 v Černíkovicích (okr. Benešov) na údolní louce mezofytního až mezohygrofytního stanoviště. Pokusná lokalita leží v nadmořské výšce 363 m s ročním úhrnem srážek 600 mm a s průměrnou roční teplotou 8,1 °C. Hladina podzemní vody se pohybuje v rozmezí 0,1-0,5 m pod povrchem půdy a je tedy pro rostliny dobře dostupná. Půdní typ je glej, půdní druh (0-0,2m) hlinitý, pH(KCl) 5,0. Experiment je uspořádán metodou náhodných bloků ve čtyřech opakováních. Velikost pokusných dílců je 30 m2 (5 m x 6 m). Vyhodnocení bylo provedeno pro porost hnojený N200 P40 K100 (v kg.ha–1) a kontrolní, nehnojenou variantu. Na podkladě práce Kalvové jsme použily výstupy modelu HADCM3. Ten předpokládá vzestup průměrné teploty v období červen až srpen ve své nižší variantě (SRESB2) o cca 0,8 °C, ve vyšší variantě (SRESA2) pak o 2,3 °C, pro horizont roku 2050.

Z našich výsledků vyplývá, že ročník ovlivňoval celkový výnos z 27,9 %. Vliv klimatu na výnos (kg/ha) se více projevoval u varianty N200 P40 K100 než na variantě kontrolní (nehnojené). Průkazný vliv (p=0,002) na průměrné roční výnosy měla průměrná teplota vzduchu (°C). Výnos porostu nebyl výrazněji ovlivněn průměrnými srážkami a to zřejmě díky mezofytnímu až mezohydrofytnímu charakteru stanoviště, které bývá v jarních měsících podmáčené. Také sledovaný vliv LDF na výnos potvrzen nebyl, avšak při velmi nízkých hodnotách LDF již lze pozorovat pokles výnosů. Porovnání výsledků evapotranspiračního

autor:
Ing. Dagmar Honsová
email: dagmar.honsova@seznam.cz

datum vydání:
21. ledna 2008


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.