Ptačí oblasti. Proč vznikají?

autor: Bc. Lucie Grygová
Ptáci jsou výbornými indikátory, vzhledem k jejich velikosti, snadnému odchytu, snadné determinaci i na dálku. Navíc je v České republice dostatek hnízdících druhů – kolem 200 druhů. Patří k velmi populární skupině organismů, což vede k jejich snadnějším dlouhodobým monitorovacím programům.

Známe velmi dobře i jejich ekologii a biologii, což je další plus. Snad jedinou nevýhodou je to, že vždy musíme hodnotit celá společenstva, nejen výskyt pouze jednoho druhu, protože nároky jednotlivých druhů se nemusí shodovat s nároky jiných druhů na téže lokalitě.

Když Česká Republika vstoupila do Evropské unie, mimo jiné se zavázala k vytvoření zvláště chráněných oblastí pro ptáky, neboli ptačích oblastí ( Special Protection Areas = SPA ), určených k ochraně ptáků, kteří jsou uvedeni v příloze I Směrnice o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS. Například jsou to druhy, které jsou na pokraji vyhynutí, mají malou populaci či jsou citliví na určité změny prostředí. V České Republice bylo navrženo 41 ptačích oblastí, z toho jich je již 39 schváleno nařízením vlády ( poslední ke dni 1.6.2008 a jednalo se o oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší ).

Faktory ohrožení ptáků

Ptačí oblasti byly navrhnuty a schváleny v oblastech, kde byl zvýšený výskyt faktorů ohrožení. Mezi tyto faktory můžeme zařadit kupříkladu myslivecké aktivity, nevhodné obhospodařování lesů, nevhodná zemědělská činnost nebo rekreační aktivity.

Ptáci vs.zemědělství

Více než třetinu území České Republiky zaujímá zemědělská půda. O tom, jak to bude v budoucnu, rozhoduje Evropská Unie. Jak ale dokazuje monitoring, od roku 1980 dochází v zemích Evropské Unie k trvalému snižování druhů., vázaných na zemědělskou činnost. Jedná se zejména o tyto druhy :
Vanellus vanellus, Streptopelia turtur, Alauda arvensis, Saxicola rubetra, Sylvia communis, Lanius collurio, Sturnus vulgaris, Passer montanus, Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, Emberiza citrinella, Miliaria calandra.
Je to dáno tím, že se v posledních letech zaměřujeme na na co největší produkci, bez ohledu na to, jaký to má dopad na životní prostředí. Proto se partnerské organizace BirdLife International v Evropské Unii rozhodly zorganizovat kampaň za změnu Společné zemědělské politiky EU. V oblasti zemědělství BirdLife International v Evropě dlouhodobě prosazuje rozvoj takových politik, které mohou zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí zemědělské krajiny. Graf : změny početnosti druhů ptáků v zemích EU od roku 1980 do roku 2002 :

Ptáci a les

Není les jako les. Složení ptačích společenstev je závislé na druhovém složení lesa a na jeho stáří. Ochrana ptáků by tak měla být realizována ochranou celých lesních společenstev. Ve státních, krajských a obecních lesích by se měly uplatňovat nejen hospodářské zájmy, ale tyto lesy by měly uspokojovat i jiné veřejně prospěšné zájmy, mezi něž patří také ochrana přírody. Lesy představují životní prostředí pro mnohé druhy rostlin a živočichů, které jsou dnes chráněné a ohrožené.
Velkým problémem jsou dutinové neboli doupné druhy ptáků. Tyto druhy hnízdí pouze v dutinách stromů, ovšem málokterý si je dokáže sám vydloubat, takže jsou odkázáni na dutinové stromy. Zde nastává problém, protože staré dutinové stromy mizí. Jsou nahrazovány budkami, což je ovšem většinou nedostačující.
Mezi dutinové druhy můžeme zařadit kupříkladu Sýce rousného (Aegolius funereus), Kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), Brhlíka lesního (Sitta europaea), Kavku obecnou (Corvus monedula) či Žlunu šedou (Picus canus).
Pilotní projekt na ochranu doupných a odumřelých stromů v lesích, který finančně podpořil státní podnik Lesy České republiky, byl zahájen Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.

Ptačí oblasti

V ptačích oblastech dochází k monitoringu. Pro každou oblast byl vytvořen speciální plán monitoringu, vzhledem k výskytu druhů. Pro sledování uvedených druhů se používají takové standardizované metody, jimiž nedochází k rušení ani k jinému zásahu do přirozeného vývoje ptáků. Povinností je podávat každé tři roky Evropské komisi zprávu o výsledcích za dané období, z tohoto důvodu je monitoring plánován právě v tříletých cyklech.

Seznam ptačích oblastí v České republice:

Beskydy
Bohdanečský rybník
Boletice
Broumovsko
Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
Doupovské hory
Heřmanský stav - Odra - Poolší
Hlubocké obory
Horní Vsacko
Hostýnské vrchy
Hovoransko - Čejkovicko Jaroslavické rybníky
Jeseníky
Jizerské hory
Komárov
Králický Sněžník
Křivoklátsko
Krkonoše
Labské pískovce
Lednické rybníky
Libavá
Litovelské Pomoraví
Novodomské rašeliniště - Kovářská
Novohradské hory
Orlické Záhoří
Pálava
Podyjí
Poodří
Řežabinec
Rožďalovické rybníky
Soutok - Tvrdonicko
Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny
Šumava
Třeboňsko
Údolí Otavy a Vltavy
Vodní nádrž Nechranice
Východní Krušné hory
Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

Zdroje :
1. www.cso.cz
2. www.biomonitoring.cz
3. www.flyingover.net
4. www.natura2000.czautor:
datum vydání:
6. října 2010


Diskuze k článku „Ptačí oblasti. Proč vznikají?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!