Kotlíkové dotace pro celou republiku

autor: Lenka Kadlíková
V posledních letech se výhodné dotace na výměnu kotlů týkaly jen oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším a byly financovány z národních zdrojů. Nyní se otevírají pro všechny kraje a jsou financovány z EU. Není tak již nutné žádat v programu Nová zelená úsporám. Kdo, kdy a jak o ně může zažádat?


Kotlíkové dotace jsou výhodnější než dotace z Nová zelená úsporám

V současné době lze dotaci na výměnu kotle získat z programu Nová zelená úsporám, nicméně dotace na tato zařízení přejdou brzy pod Kotlíkové dotace. Přes program Nová zelená úsporám bude možné získat dotaci na jiná opatření, například zateplení budovy, výstavbu pasivního domu... Jsou případy, kde bude nutné pro získání dotace na kotel udělat další energeticky úsporná opatření, která lze financovat z programu Nová zelená úsporám. Samotnou výměnu kotle a otopné soustavy bude výhodnější financovat z Kotlíkových dotací.

Je určena pro rodinné a malé bytové domy

dle této specifikace: Stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely 1. výzvy pro specifický cíl 2.1 považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. Pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely 1. výzvy pro specifický cíl 2.1 za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.

Co bude možné z Kotlíkové dotace financovat?

- Zdroj – kotel včetně nákladů na instalaci – dle seznamu, který bude k dispozici na www.sfzp.cz
- Nová otopná soustava včetně dovedení plynové přípojky od paty pozemku do kotelny
- Rekonstrukce stávající otopné soustavy
- Opatření na snížení energetické náročnosti budovy max. 20tis. Kč - Služby energetického specialisty
- Projektová dokumentace – není podmínkou získání dotace

Maximální výše dotace 127,5 tis Kč

maximální náklady ze kterých bude hrazena dotace: 150tis. Kč. Výše dotace bude záviset na druhu kotle a lokalitě.
- 70% nákladů na kotel na uhlí
- 75% nákladů na kombinovaný kotel (uhlí, biomasa)
- 80% na kotel na biomasu a tepelná čerpadla
- + dalších 5% pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz www.mzp.cz)

Dům musí splňovat energetickou třídu C

Pokud nebude dům splňovat tuto třídu, bude nutné realizovat některé z níže uvedených opatření: - Zateplení střechy nebo půdy
- Zateplení stropu, sklepu nebo podlahy
- Dílčí zateplení dalších konstrukcí (například severní fasáda)
- Oprava fasády
- Oddělení vytápění prostoru od venkovního, například zádveřím
- Dílčí výměna oken
- Výměna balkónových a vstupních dveří.
- Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
- Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Kdy a kde žádat?

Na krajském úřadě poté, co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany

Co bude nutné doložit?

Žádost o poskytnutí dotace (vyzvednete na úřadě)
- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek energetické náročnosti C, tj. eliminuje povinnost realizovat mikro-energetická opatření.
- Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, materiálu a jmenovitého výkonu.
- Prohlášení o funkčnosti
- Písemný souhlas spoluvlastníků domu nebo vlastníků pozemku, pokud je jiný než vlastník domu.
- Další přílohy dle požadavků kraje.

Dotazy můžete směřovat na kotliky@sfzp.cz

Zdroj:
www.sfzp.cz
www.mzp.cz
časopis Priorita 7-8/2015autor:
datum vydání:
17. srpna 2015


Diskuze k článku „Kotlíkové dotace pro celou republiku“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!