Jak funguje solární energie? Pochopte princip obnovitelných zdrojů!

článek je inzerce, nejde o odborný text
Solární energie představuje nekonečný zdroj čisté, obnovitelné energie, který nabízí řadu výhod jak pro naše domovy, tak pro naši planetu. V následujícím článku se podíváme na to, jak tento fascinující energetický systém funguje a jak se přeměňuje sluneční světlo na elektrickou energii, kterou můžeme využívat ve svých domovech a podnicích


Co je solární panel?

Solární panel je technologické zařízení, které přeměňuje světlo, především sluneční záření, na elektrickou energii. Tento proces je možný díky fotovoltaickým buňkám, které tvoří klíčovou součást každého solárního panelu. Fotovoltaické buňky jsou obvykle vyrobeny z polovodičových materiálů, jako je křemík, které mají schopnost uvolnit elektrony, když na ně dopadne světlo, a tím vytvořit elektrický proud.

Solární energie hraje klíčovou roli v globálním přechodu k čistým, obnovitelným zdrojům energie. Využití slunečního záření k výrobě elektřiny představuje šetrnou alternativu k fosilním palivům, jako je uhlí a zemní plyn, jejichž těžba a spalování významně přispívají k problému globálního oteplování.

V posledních letech se solární technologie rychle vyvíjejí a stávají se stále efektivnějšími a dostupnějšími. Solární panely jsou nyní běžnou součástí energetických systémů v mnoha domácnostech a podnicích po celém světě, což umožňuje uživatelům snížit náklady na energii a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.


Rychlý přehled historie solárních panelů

Začátky solární technologie sahají až do 19. století. V roce 1839 francouzský fyzik Edmond Becquerel objevil fotovoltaický jev, kdy zjistil, že některé materiály generují elektrický proud, když jsou vystaveny světlu.

První funkční solární panel však byl vyroben až v roce 1954 v laboratořích Bell Labs. Tento panel byl vyroben z křemíku a dosáhl účinnosti přeměny sluneční energie na elektřinu okolo 6%. První komerční využití solárních panelů se odehrálo v kosmické technologii, kde byly panely použity pro napájení satelitů.

Technologický pokrok a vývoj moderních solárních panelů

Od poloviny 20. století došlo k mnoha významným vylepšením a pokrokům v technologii solárních panelů. Byly vyvinuty různé typy solárních buněk, včetně monokrystalických, polykrystalických a tenkovrstvých buněk, které mají různé výhody a nevýhody v oblasti účinnosti a nákladů.

Vývoj pokračoval i v oblasti zvýšení účinnosti panelů, kde nejlepší komerční solární panely dnes dosahují účinnosti přes 20%. Vedle toho se také zlepšovala trvanlivost a spolehlivost panelů, zvyšovala se jejich životnost a snižovala se cena za watt, což vše přispělo k tomu, že se solární panely staly výhodným a dostupným zdrojem energie pro širokou veřejnost.

Vývoj v oblasti solárních panelů nadále pokračuje, s cílem vytvořit ještě efektivnější, levnější a trvale udržitelné solární technologie.

Základní principy solární energie

Solární záření je světlo a teplota, kterou vyzařuje Slunce. Toto záření je tvořeno elektromagnetickými vlnami, včetně viditelného světla, které mohou být využity k výrobě elektrické energie. Solární panel absorbuje sluneční světlo, které následně interaguje s materiálem solární buňky. V závislosti na typu solární buňky a její schopnosti absorbovat světlo se určuje množství energie, které může panel vytvořit.


Vysvětlení fotovoltaického efektu

Fotovoltaický efekt je proces, kterým solární panely vytvářejí elektrickou energii. Když na ně svítí slunce, sluneční světlo, které je plné malých částic světla, naráží na solární panel.

Tyto malé částice světla se mohou setkat s ještě menšími částicemi v solárních panelech, které se nazývají elektrony. Když se setkají, elektron se uvolní a začne se pohybovat.

Pohyb elektronů vytváří to, co nazýváme elektrický proud. Elektrický proud je něco, co můžeme využít k napájení různých věcí v našem domě, jako jsou světla, televize nebo počítače. Takto tedy solární panely přeměňují světlo ze slunce na elektrickou energii, kterou můžeme využívat.

Popis jednotlivých typů solárních článků

Monokrystalické solární buňky: Tyto buňky jsou vyrobeny z jediného křemíkového krystalu. Jsou velmi efektivní a mají nejvyšší účinnost ze všech typů buněk, často přes 20%. Jsou také nejdražší variantou.

Polykrystalické solární buňky: Tyto buňky jsou vyrobeny z mnoha křemíkových krystalů. Mají nižší účinnost než monokrystalické buňky, ale jsou obecně levnější na výrobu.

Tenkovrstvé solární buňky: Tyto buňky jsou vyrobeny nanášením tenké vrstvy fotovoltaického materiálu, jako je kadmium tellurid nebo měď-indium-gallium-selenid, na skleněný substrát. Tenkovrstvé solární buňky mají nižší účinnost než krystalické solární buňky, ale jsou levnější na výrobu a mohou být flexibilní, což umožňuje širší spektrum aplikací.


Struktura a součásti solárního panelu

Solární panel se skládá z několika klíčových komponent, které dohromady tvoří efektivní systém pro přeměnu sluneční energie na elektrickou energii.

Solární články: Ty jsou základním prvkem panelu, které generují elektrický proud. Solární články jsou obvykle vyrobeny z polovodičového materiálu, nejčastěji křemíku.

Sklo a rám: Solární články jsou chráněny sklem na přední straně a plastovým nebo kovovým rámem. Sklo chrání články před poškozením a je navrženo tak, aby maximálně propouštělo sluneční světlo. Rám pomáhá udržet celou strukturu panelu pevnou a stabilní.

Podložka a kryt na zadní straně: Podložka, obvykle vyrobená z plastu nebo dalšího vhodného materiálu, poskytuje další vrstvu ochrany pro solární články. Kryt na zadní straně panelu pomáhá izolovat a chránit celý systém.

Vysvětlení, jak jsou solární buňky spojeny do panelů

Solární buňky jsou spojeny dohromady v sérii nebo paralelně, aby se vytvořil solární panel. Když jsou buňky spojeny v sérii, napětí se sčítá, zatímco proud zůstává stejný. Když jsou spojeny paralelně, sčítá se proud, zatímco napětí zůstává stejné.

Spojením buněk do panelu lze dosáhnout potřebného napětí a proudu pro danou aplikaci. Výstupní kabely panelu jsou pak připojeny k dalším komponentům solárního systému, jako jsou střídače a baterie.


Jak solární panely vyrábí energii?

Vysvětlení procesu přeměny světla na elektřinu

Jádrem procesu výroby elektrické energie v solárním panelu je fotovoltaický efekt. Když sluneční světlo dopadne na solární buňku, foton (světelná částice) může uvolnit elektron z jeho atomové oběžné dráhy, což vede k vzniku elektrického proudu.

Konkrétně, když foton dopadne na atom v solární buňce, může dodat dostatek energie k uvolnění elektronu z jeho vázaného stavu v atomu (tzv. valenčního pásu) do volného stavu (tzv. vodivostního pásu), kde se může elektron volně pohybovat.

Tento volně pohybující se elektron pak způsobí tok elektrického proudu. K tomu, aby se však proud mohl uskutečnit, musí být ve fotovoltaické buňce vytvořen elektrický obvod. To je zajištěno tím, že jedna strana buňky je dopována (tj. přidány jsou jiné prvky) tak, aby měla tendenci uvolňovat elektrony, zatímco druhá strana je dopována tak, aby měla tendenci přijímat elektrony. Tímto způsobem se vytváří elektrický obvod a elektrický proud může téct skrz systém.

Jaké je účinnost solárních panelů?

Účinnost solárního panelu je měřena jako procento sluneční energie, které dokáže panel přeměnit na užitnou elektrickou energii. Tato účinnost se pohybuje v závislosti na typu solárních buněk a technologiích použitých v panelu. Například, monokrystalické solární panely mají účinnost až kolem 20-22%, zatímco tenkovrstvé technologie obvykle dosahují účinnosti 10-12%.

Mnoho faktorů ovlivňuje účinnost solárních panelů, včetně teploty, úhlu dopadu slunečního světla, intenzity slunečního záření a stárnutí solárního panelu.

Popis, jak se solární energie ukládá a využívá v systému

Elektrická energie vygenerovaná fotovoltaikou může být využita přímo, například pro solární ohřev vody, podlahové vytápění v domácnostech, nebo může být uložena pro pozdější použití. To je důležité vzít v úvahu při návrhu vašeho fotovoltaického systému, protože sluneční panely generují energii pouze během dne a za světla.

V solárních systémech je elektrická energie často uložena v bateriích. Tyto baterie mohou ukládat energii vyrobenou během dne a poskytovat ji, když je potřeba, například v noci nebo během období s nízkou sluneční aktivitou.

Předtím, než může být solární energie využita nebo uložena, musí být často přeměněna z stejnosměrného proudu (DC), který generují solární panely, na střídavý proud (AC), který je obvykle používán v domácnostech a na elektrické síti. Tento proces se uskutečňuje pomocí zařízení zvaného střídač (inverter).

Závěrem lze říci, že solární panely jsou jednou z klíčových technologií v oblasti obnovitelné energie, jejichž rostoucí využití a pokračující vývoj představují zásadní krok směrem k dosažení udržitelnější a ekologicky šetrnější energetické budoucnosti. S překonáváním technologických a ekonomických bariér se stále více domácností, podniků i vlád obrací k solární energii jako životaschopné a trvalé alternativě k fosilním palivům. Solární panely tak nejenže přispívají k boji proti klimatickým změnám, ale také umožňují vyšší energetickou nezávislost a jsou hnací silou inovací v energetickém sektoru.Článek je INZERCE, nejde o odborný text a informace v něm uvedené nemusí vyjadřovat názory redakce.
V případě Vašeho zájmu mít na www.priroda.cz svou reklamu nás neváhejte kontaktovat.

autor:
datum vydání:
1. srpna 2023


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!