Stanovisko MŽP ke skladování kalů z ostravských lagun na skládce CELIO a jejich následnému energetickému využití

autor: Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí konstatuje, že garantem a zhotovitelem zakázky sanace ostravských lagun je DIAMO, s.p. a dodavatelem vítěz výběrového řízení Sdružení Čistá Ostrava. Tyto subjekty nesou odpovědnost za průběh zakázky a nakládání s výrobky vznikajícími při sanaci ostravských lagun.

K aktuálnímu skladování a spalování produktů z ostravských lagun v Ústeckém kraji uvádíme, že závazné podmínky provozu u zařízení ke skladování materiálů vyrobených z lagun i jejich následné energetické využití je pokryto tzv. „integrovanými povoleními“. Vydávání integrovaných povolení a jejich změny jsou plně v kompetenci příslušných krajských úřadů. V případě skladování a spalování kalů z ostravských lagun na území Ústeckého kraje je tedy zodpovědným orgánem Krajský úřad Ústeckého kraje.

Za kontrolu podmínek skladování a energetického využití odpovídá Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice a krajský úřad. Tyto instituce mohou v případě porušení zákona ukládat nejen sankce, ale i případně zastavit provoz celého zařízení.

O dočasném deponování kalů v zařízení společnosti Celio, a.s. rozhodl KÚ Ústeckého kraje dne 30. září 2011. V rámci řízení o změně integrovaného povolení se kladně vyjádřila i Rada Ústeckého kraje. Dle aktuální změny integrovaného povolení bude nová činnost na skládce skupiny S-NO spočívat ve skladování odpadu (kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky, katal. č. 19 02 05), který vznikl úpravou odpadních kyselých kalů z lagun Ostramo. Tento odpad bude následně upravován na stávající lince pro úpravu odpadů za účelem jeho energetického využití v cementárně Lafarge Cement, a.s. v Čížkovicích.

Hlavní podmínky povolení jsou mířeny k zamezení obtěžování zápachem, časovému omezení předmětné činnosti (přijímání odpadu pouze do 31. 12. 2011 a skladování pouze do 31. 12. 2017), požadavky týkající se minimalizace negativních vlivů z dopravy (odpad bude do zařízení dopraven zakrytými kontejnery po železnici po ucelených zásilkách na vlečkovou kolej v těsné blízkosti areálu a následně zaplachtovanými nákladními automobily převezen po komunikacích mimo obytnou zástavbu na místo skladování) a přesně definovanými požadavky na přebírání materiálu (protokol o převzetí, postup při nepřevzetí atd.)

Veškerá rozhodnutí jsou veřejně dostupná v informačním systému IPPC, provozovaném MŽP. Příslušná změna k zařízení Celio, a.s. je ke stažení na www.mzp.cz

MŽP z hlediska své působnosti situaci podrobně sleduje. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes informoval Janu Vaňhovou, hejtmanku Ústeckého kraje o tom, že uložil České inspekci životního prostředí důkladně monitorovat situaci na lokalitě lagun Ostramo i na skládce společnosti Celio, a.s.

ČIŽP aktuálně odebírá, analyzuje a vyhodnocuje složení materiálu expedovaného z lagun, upravovaného na skládce společnosti Celio a.s.. Energetické využití upravených odpadů v cementárně v Čížkovicích pak bude pod stálým dohledem a měřením inspektorů ČIŽP z hlediska kontroly limitů emisí znečišťujících látek ze spalování.

Pokud se vyskytne jakékoli pochybení či porušení zákona, jsou orgány životního prostředí připraveny okamžitě reagovat.autor:
datum vydání:
14. listopadu 2011


Diskuze k článku „Stanovisko MŽP ke skladování kalů z ostravských lagun na skládce CELIO a jejich následnému energetickému využití“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!