Právní zakotvení GMO v zákonech České republiky - 2

autor: Alena Rulfová
V dnešním pokračování seriálu o právním zakotvení GMO v české legislativě se dozvíme něco oritériích bezpečnosti těchto organismů.


Kritéria bezpečnosti geneticky modifikovaných organismů

Údaje, jež musí být známy
jasná definice geneticky modifikovaného organismu, identita kmene a její ověření, všechny modifikace

Údaje, jež musí být předloženy
důkaz o bezpečnosti organismu a jeho potřebná dokumentace

Údaje, jež musí být prokázány
genetická stabilita, jestliže by nestabilita mohla nepříznivě ovlivnit bezpečnost Geneticky modifikovaný organismus nesmí být schopen způsobit onemocnění nebo újmu zdravému člověku, rostlině nebo živočichu.

Posouzení rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

obsah:
Hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty je v podstatě písemný rozbor, kdy se porovnává nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty s nakládáním s geneticky nemodifikovanými organismy a produkty = možné přímé i nepřímé, bezprostřední i následné škodlivé účinky na lidské zdraví, zvířata a rostliny, usídlení a rozšíření GMO v životním prostředí, přirozený přenos vloženého genetického materiálu na jiné organismy.

odborný poradce:
Hodnocení rizika zpracovává odborný poradce. Odborným poradcem podle tohoto zákona může být určena pouze bezúhonná a odborně způsobilá fyzická osoba. Podmínkou odborné způsobilosti je vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu dané vědní oblasti, nejméně 5 let praxe v oboru, z toho alespoň 2 roky práce s geneticky modifikovanými organismy (započítává se i postgraduální nebo doktorandské studium v příslušné oblasti týkající se nakládání s GMO).

Povinnost předložit hodnocení rizika:
Hodnocení rizika předkládá povinně ministerstvu žadatel jako součást žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu. Dále pak také právnická či fyzická osoba, která podává oznámení o uzavřeném nakládání (v uzavřeném prostoru) s GMO a osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání nebo uvádění do životního prostředí a osoba zapsaná v Seznamu pro uvádění do oběhu pravidelně každých 5 let ode dne posledního předložení.

Co když někdo zjistí, že geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt, který prošel schválením, je zdraví člověka, zvířat, rostlin nebo životnímu prostředí nebezpečný?

Přehodnocení informací
V takovém případě může za přehodnocení existujících fakt a nových vědeckých poznatků ministerstvo na určitou dobu zastavit oběh tohoto GM organismu včetně jeho dovozu a prodeje. Rozhodnutí ministerstvo zveřejní stejným způsobem jako v kapitole 3. 1. O zveřejnění informací. O opatřeních je ministerstvo povinno neprodleně zaslat zprávu Komisi a příslušným orgánům členských států.

Obsah vyhotovené zprávy
Zpráva musí obsahovat důvody daných opatření, nové informace z nichž rozhodnutí vychází a informaci o tom, zda je třeba odebrat povolení k nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem, či zda je možno povolení k nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem ponechat. I tato zpráva musí být zveřejněna.autor:
datum vydání:
27. září 2004


Diskuze k článku „Právní zakotvení GMO v zákonech České republiky - 2“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!