Právní zakotvení GMO v zákonech České republiky - 3

autor: Alena Rulfová
Označení výrobků s GMO, pokuty, havárie, postup při zistění závadnosti. To jsou hlavní témata dnešního článku věnovaného legislativě a GMO


Značení

Kdo
Označovat geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt je povinna každá osoba, která uvádí geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt do oběhu nebo s ním nakládá výlučně v uzavřeném prostředí, včetně osob jež uvádějí geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt do životního prostředí.

Místo označení
Označení musí být umístěno na obalu geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na viditelném místě.

Podoba označení
Označení je povoleno v těchto podobách:
- geneticky modifikovaný organismus
- tento výrobek obsahuje geneticky modifikovaný organismus
- tento výrobek obsahuje geneticky modifikované organismy

Další informace jež musí na obalu být
Dále na obalu geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu nalezneme:
- obchodní název produktu
- název geneticky modifikovaného organismu
- jméno(a), příjmení, obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno

pozn.: Záleží na tom, jde-li o sobu právnickou či fyzickou, v podstatě se však tyto údaje nijak výrazně neliší.

Tyto údaje by měly být rovněž na obalu geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu, ovšem není-li to možné, musí být zapsány v průvodním listu geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu:
- podmínky a účel nakládání s GMO nebo genetickým produktem uvedené v zápise do Seznamu pro uvádění do oběhu
- poučení o způsobu získání dalších informací
- informace o bezpečnosti při práci a osobních ochranných pracovních prostředcích v těch případech, kdy práce vyžaduje prostředky nebo opatření nad rámec běžně používaných Zákony č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), zákon č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů nejsou títmo ustanovením dotčeny

Opatření při vzniku havárie

Každá havárie se musí neprodleně hlásit ministerstvu a ostatním příslušným orgánům. Ministerstvo je dále povinno informovat o havárii všechny správní orgány včetně Komise a zveřejnit informace o havárii prostřednictvím internetu a rovněž je sdělit dotčenému územnímu celku. Déle je povinno vypracovat analýzu vzniklé havárie, včetně zjištění jejích příčin a stanovení doporučení směřujících k omezení havárií a jejich předcházení v budoucnosti.

Havarijní plán
V případě havárie se účastníci řídí tzv. havarijním plánem, který je u každé osoby, ať už právnické nebo fyzické, zacházející s geneticky modifikovaným organismem, organismy nebo genetickými produkty, jiný. Záleží na druhu GMO nebo genetického produktu, prostředí v němž se s nim manipuluje a na prostředcích jež jsou k manipulaci využívány, a v neposlední řadě na způsobu manipulace. Jsou zde i jiné faktory, které mají vliv na výstavbu havarijního plánu, ovšem i ty jsou vždy specifické a mnohdy různorodé. Havarijní plán schvaluje ministerstvo, příslušné obce, územně příslušný hasičský záchranářský sbor, krajský úřad a na požádání i osoby, které mohou být havárií přímo dotčeny.

Co se stane, jestliže inspekce zjistí, že došlo nebo dochází k nakládání s GMO v rozporu s tímto zákonem nebo v rozporu s rozhodnutími podle něho vydanými?

V tomto případě může inspekce nakládání s GMO pozastavit nebo i zakázat. Záleží na závažnosti porušené povinnosti. Odvolání proti rozhodnutí nemá žádný účinek. Probíhá dále nápravní řízení na náklady osoby (osob), jež nevhodným způsobem nakládá(ají) nebo nakládala(y) s GMO. O nápravním řízení je informováno rovněž ministerstvo, které je povinno neprodleně informovat Komisi, příslušné orgány členských států a dále veřejnost.

Pokuty

Nejvyšší výše pokuty může dosáhnout 5 000 000 Kč a udělena smí být tomu, kdo nakládá s geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty bez příslušného oprávnění nebo neukončí nakládání v souladu s podmínkami rozhodnutí o ukončení při:
a) podstatné změně podmínek, za kterých bylo vydáno povolení k zápisu do Seznamu pro uvádění do oběhu.
b) prokázaní nesprávnosti poskytnutých údajů, které vedly k zápisu do Seznamu pro uvádění do oběhu.
c) opakovaném porušení povinností stanovených tímto zákonem a dalšími povolanými osobami.

Pokuty za jiné méně závažné přestupky při nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem se pohybují ve výši od 50 000 – 1 500 000 Kčautor:
datum vydání:
4. října 2004


Diskuze k článku „Právní zakotvení GMO v zákonech České republiky - 3“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!