Jak se doma chovat při bouřce

autor: Mgr. Jana Hájková
V posledních dnech nás hřály vysoké teploty. Po takovýchto tropických dnech zpravidla následují prudké bouřky. Dnešní pokračování tématu „Jak se chovat při bouřce“ jsem zaměřila na pravidla, která bychom při bouřce měli dodržovat doma, kde si myslíme, že jsme v naprostém bezpečí. Ale není tomu tak. I doma nás může zasáhnout blesk při bouřce, třeba při tak běžných činnostech jako je mytí nádobí či telefonování.


Hromosvod jako nejzákladnější ochrana budov před zásahem blesku

Hromosvod nebo chcete-li bleskosvod je zařízení umístěné vně budov. Určitě jej všichni znáte. Jedná se o „jímací soustavu (tedy jímací tyč a jímací vodiče), která zachytí přímý úder blesku do objektu, bleskový proud je bezpečně sveden pomocí systému svodů do uzemňovací soustavy, která ho rozvede v zemi. Za podmínky, že je uzemnění správně zapuštěno do země a dostatečně odizolováno od samotné budovy, pak v zemi dojde k bezpečné neutralizaci blesku.“ (zdroj: 1)

Vhodným úkrytem před bouřkou je tedy hromosvodem uzemněná budova. Buďto se můžete schovat přímo v ní, když to majitel dovolí, ale mělo by postačit i stát vedle domu. (zdroj: 1)

Nevhodné úkryty jsou buď bez ochrany hromosvodu nebo i objekty s narušenou statikou

Pro úkryt naprosto nevhodné jsou například polorozpadlá stavení, která mají již tak narušenou statiku a při případném zásahu bleskem (ať již budova má či nemá hromosvod) může velmi pravděpodobně dojít k dalšímu narušení statiky obvodních zdí a tato budova se může zřítit. Schovávat se není dobré ani v budovách sice staticky stabilních, ale bez řádného uzemnění, jimiž jsou například staré hájenky či podobná většinou osamocená stavení.

Mezi nevhodné úkryty patří i „otevřená garáž, dřevěná bouda, hangár, stan, altánek, autobusová zastávka, skleník – to všechno jsou velmi nebezpečné skrýše a vyhněte se jim obloukem. Bývají totiž mizerně uzemněny a při zásahu bleskem se jeho energie v mnohem větší míře vyzáří do prostoru, místo aby byla bezpečně svedena do země. Je značně pravděpodobné, že budete zasaženi.“ (zdroj: 2)

Důležitá je pravidelná kontrola hromosvodu a uzemnění odborníkem

„Stejně jako všechny zařízení mající souvislost s elektřinou, musí být každá hromosvodní soustava udržována v provozuschopném stavu a procházet pravidelnou revizí. Ta by měla být provedena licencovaným revizním technikem přinejmenším každých 5 let u běžných objektů, v případě více rizikových budov (kde např. hrozí nebezpečí požáru a výbuchu) pak jednou za dva roky. Revize se rozhodně vyplatí, protože pokud není hromosvod v pořádku, je to pro objekt i jeho obyvatele ještě nebezpečnější, než kdyby tam žádný nebyl.“ (zdroj: 1)

Dbejte tedy i na to, že po rekonstrukci rodinného domu nebo již při jeho stavbě není radno spoléhat se na sebe a je důležité svěřit instalaci a údržbu vybraného zařízení do rukou odborníka.

Jak můžete ochránit elektrické spotřebiče?

„Jako elektrický fenomén má tak blesk vliv na veškerá elektrická zařízení na zemi nejen v blízkosti bouřky, ale může mít dopad na elektrické přístroje i ve střední vzdálenosti. Stačí pouze, aby blesk udeřil do elektrického vedení nebo jiného vodiče (telefonní vedení, datové kabely apod.) a přepěťový impuls způsobený zásahem blesku může poškodit či nenávratně zničit spotřebiče v okruhu několika kilometrů. I na velké vzdálenosti pak může mít impulsní přepětí v elektrické síti způsobené úderem blesku za následek poruchy chodu spotřebičů napájených elektřinou a snížení jejich životnosti.“ (zdroj: 1)

V době dovolených je důležité odpojit všechna možná elektrická zařízení z elektrické sítě. Při případné bouřce nepomůže jen vypnutí jističů nebo pojistek. Dokonce ani hromosvod nemusí zaručovat ochranu před požárem vzniklým elektrickým výbojem blesk a hromosvod neochrání ani elektrospotřebiče. Bleskosvod totiž chrání jen vnější konstrukci budovy.

Řešením může být přepěťová ochrana

Bohužel v dnešní přetechnizované době se stává, že některé spotřebiče ze zásuvky vypnout bez úplného „odříznutí“ prostě nejde. Mezi ně patří třeba telefonní vedení, datové sítě apod. „Navíc moderní přístroje jsou právě kvůli své větší sofistikovanosti stále méně odolné proti náhlým výkyvům napětí v elektrické síti.“ (zdroj: 1)

Pomoci nám může takzvaná přepěťová ochrana. Ta chrání před pulsním přepětím, to jest jak před výbojem blesku, tak i obecně před výraznými výkyvy elektrického napětí v síti. Přepěťová ochrana ale v žádném případě nenahradí funkci hromosvodů.

Činnosti v domácnosti, které by při bouřce měly být tabu

Mnoho lidí se domnívá, že jsou-li doma, nemůže se jim nic stát. Opak je pravdou. Mnoho lidí si tak ani neuvědomuje, jakému riziku se vystavují. Blesk je elektrický výboj, to již bylo řečeno několikrát. Tento elektrický výboj prochází takovým prostředím, kterým se může dál šířit. Mezi ně patří nejenom kovové předměty, ale například i voda.

Absolutně nevhodné je tedy mytí nádobí nebo koupání se či sprchování se při bouřce. Kromě přítomnosti značného množství vody se v tu chvíli nacházíme i v blízkosti kovových předmětů, kterými je vodovodní potrubí.

Stejně tak nepřípustné je telefonování, protože telefonní vedení může kromě běžné eletrické energie vést i mnohonásobně vyšší energie z blesku a to až do jednotlivých domovů.

Velmi hazardují i lidé, kteří vyhlížejí bouřku a počítají blesky z okna, kdy jsou opřeni o kovový radiátor. Stejně tak se nedoporučuje vycházet na verandu či na balkón. To platí i o vyklánění se z okna. Pakliže jste například nestihli před příchodem bouřky zvenku stáhnout anténu do televize, raději to už nedělejte a nechte ji tam. Váš život je přeci cenější.

Každopádně doufám, že si alespoň někteří z Vás uvědomili, jaké riziko může hrozit i při pobytu doma, kde se cítíme bezpečně. Třeba jste se během čtení dozvěděli i něco nového.

Zdroj:

1) www.hzscr.cz
2) www.bourky.coautor:
datum vydání:
4. července 2012


Diskuze k článku „Jak se doma chovat při bouřce“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!