Přírodní rezervace Milská stráň

autor: Mgr. Jana Hájková
Před pár dny jsem zavítala na Rakovnicko, přesněji do okolí Milské stráně. Po náročném výstupu mě a mé přátele čekal nádherný výhled z vrcholu této přírodní rezervace. Navíc jsem se díky naučné tabuli dozvěděla i zajímavé informace.


Poloha

Vypravili jsme se s přáteli na toulky na kolech po rozlehlých pahorkatinách v Brdech ve středních Čechách. Zavítali jsme mimo jiné i do přírodní rezervace Milská stráň.

Jde o typický příklad příkrého svahu v oblasti Džbánu. Nachází se v těsném sousedství obce Milý v okrese Rakovník. Pod Milskou strání protéká Hřešický a Bakovský potok.

Na kolech jsme přijeli do obce Milý. Už cestou jsme pozorovali jižní svah Milské stráně, který je porostlý stromy a především křovinami. Pod ním se rozkládají zemědělsky využívané pole a pastviny. V době našeho výletu se na zdejší trávě za elektrickými ohradníky pásly ovce.

Džbán je jednou z geomorfologických jednotek České republiky. Nachází se ve středních a částečně i v severních Čechách. Je typický rovnými a rozsáhlými plošinami, které jsou od okolní krajiny odříznuty širokými a poměrně hlubokými údolími.

Přírodní rezervace

Milská stráň byla vyhlášena přírodní rezervací již v roce 1988. Důvodem ochrany území byl jižní směr svahu, díky němuž se zde udržuje teplomilná vegetace v podobě travin a keřů, v nichž žijí chránění živočichové. Milská stráň byla již před dlouhou dobou z velké části vykácena. Lidé ji odnepaměti využívali především zemědělsky jako zdroj obživy. Buď jako pastviny, pole či louky, dříve i jako sad. Na konci minulého století byla tato krajina bez hospodářského využití. Několikrát do roka zde dochází k pravidelnému mýcení lesa a kosení travin. Nápomocné by mohlo být obnovení pastvy ve zdejší oblasti.

Jde přibližně o tři čtvrtě kilometru dlouhý svah. Rozloha přírodní rezervace je 11,1 hektarů. Milská stráň se rozkládá v nadmořské výšce od zhruba 360 metrů až do nadmořské výšky 450 metrů. Při výstupu nahoru od obce Milý tedy musíte překonat výškový rozdíl necelých 100 metrů. Tuto trasu lze označit jako turisticky náročnější.

Náš výlet pokračoval příkrým svahem po silnici v obci Milý. Na kolech jsme ujeli několik desítek metrů a poté začala naše cyklistická skupina jeden po druhém slézat ze sedadel a zbytek jsme si vyšlápli pěšky. Výstup po esovitě zahýbající silnici nám zabral cca. 15 minut. Na vrcholu jsme velmi ocenili možnost posedět na turistickém odpočívadle.

Geologické podmínky

Stejně jako celá geomorfologická jednotka Džbánu, sestává i Milská stráň především z opuky. Podklad je tvořen také pískovci. Obě tyto usazené horniny, pískovec i opuka, jsou pozůstatky nejmladšího druhohorního geologického období zvaného křída.

Na tomto geologickém podloží se jako hlavní půdní typ vyvinula parendzina. Tyto půdy mají převážně neutrální pH. Mají sice výrazný horizont, ale stejně jako rendziny trpí vysycháním. Původní vegetací rostoucí na těchto půdách jsou teplomilné doubravy. Milská půda je obohacena o drobnější úlomky opuky.

Flóra

Milskou stráň charakterizuje suchomilná a teplomilná (neboli xerotermní) fauna a flóra. Z travnatých porostů můžeme na Milské stráni najít válečku prapořitou, hvězdnici chlumní, vstavač nachový, hořeček brvitý, bělozářku větvitou, zimostrázek alpský, trýzel panonský, čistec německý, ostřici chabou, pcháč bezlodyžný, mařinku barvířskou, hlaváč žlutavý, rozrazil ožankovitý, šalvěj přeslenitou či turan pozdní. Mnohé z těchto travin patří mezi chráněné rostliny.

Bylinné patro doplňují strdivka nící, válečka lesní, violka divotvárná, jaterník trojlaločný, bělotrn kulatohlavý nebo okrotice bílá. Všechny tyto byliny jsou typické pro doubravy rostoucí na vápenitém podkladu jak je tomu i zde na Milské stráni.

Křoviny vytvářejí na Milské stráni celkem neprostupný porost. Najdeme mezi nimi ptačí zob, svídu krvavou, dřín jarní, hloh jednoblizný, jeřáb muk, jeřáb břek, dřišťál obecný, některé druhy růží, např. růži májovou, slivoň trnitou, jilm horský nebo lísku obecnou.

Fauna

Za zmínku stojí spíše drobnější živočichové jako jsou bezobratlí, obojživelníci, plazi, ale i vzácné druhy ptáků a savců. Jmenujme například stepníka červenonohého, cikádu chlumní, rosničku zelenou, čolka horského nebo mloka skvrnitého, z plazů pak slepýše křehkého, užovku hladkou či zmiji obecnou. Z ptactva stojí za zmínku strnad luční a pěnice vlašská. Početné jsou zde populace plšíka lískového.

Při vrcholu Milského srázu je postaven informační panel. K odpočinku slouží dvojice lavic se stolem. Z tohoto místa je nádherný výhled z Milské stráně směrem na jih. Z vyhlídky je patrná severovýchodním směrem ležící obec Milý, dále také směrem k jihu nedaleká obec Srbeč a před ní návrší Vošková. Přes vrch Milské stráně z obce Milý vede celkem kvalitní a relativně široká silnice třetí třídy. Od Milské stráně pokračuje severním směrem už rovinatým terénem do obce Bor. Pro pěší je zde modře značená turistická trasa vedoucí z Panenského Týnce do Třeboce.

Výlet na Milskou stráň vřele doporučuji. Najdete zde krásný výhled, ticho v přírodě a jako bonus si můžete vychutnat vůni a pohled na nejrozmanitější faunu a flóru.

Zdroje: 1) www.biolib.cz
2) cs.wikipedia.org
3) www.zemepis.comautor:
datum vydání:
30. července 2012


Diskuze k článku „Přírodní rezervace Milská stráň“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!