"Mysli globálně - jednej lokálně. " Aneb environmentální výchova na základních školách

autor: Mgr. Jitka Fialová
Od 1. 9. 2005 začal platit Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání. Dokument je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP). Je určen všem základním školám, včetně těch, které vzdělávají žáky s lehkým mentálním postižením, ale i víceletým gymnáziím. V tomto článku shrnu nejdůležitější novinky, které s sebou RVP přineslo, a zvláštní prostor bude věnován environmentální výchově.

Jak už bylo naznačeno, ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v RVP a podle vlastních potřeb a možností, je tak možné docílit individuální profilace školy se zachováním vzdělávacích standardů. A jaké jsou další výhody této reformy? RVP hlavně více než původní osnovy, které nutily žáky izolovaně hromadit znalosti, dbá na potřeby a možnosti žáků. Uplatňuje se variabilnější organizace a výuka se individualizuje. Také došlo ke změnám v hodnocení směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení a širšímu využívání slovního hodnocení.

Základním cílem je, že vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnou spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké praktickému životu. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Nestojí vedle sebe izolovaně, růžně se prolínají, jsou multifunkční, a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového (dlouhodobého a složitého) procesu vzdělávání.

V RVP je učivo chápáno jen jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na právě na úrovni zmiňovaných klíčových kompetencí. Pro lepší pochopení těchto definic, zde jednotlivé kompetence uvedu. Jsou to kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a pracovní.

Další novinkou je zavedení průřezových témat. Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problému současného světa, čímž se stávají významnou a nedílnou součástí vzdělávání. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka, a to především v oblasti postojů a hodnot. Obsah těchto průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů, které procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, a tím umožňují propojování vzdělávacích obsahů oborů. Škola musí zařadit všechna témata, ale už je na ní, jakým způsobem to udělá. Tedy zda vyčlení pro téma vlastní předmět třeba s týdenní hodinou dotací nebo jen jednou na každém stupni ZŠ proběhne nějaký projekt či seminář. Podmínkou je jen zmiňovaná propojenost se vzdělávacím obsahem a dalšími činnostmi žáků realizovaných ve škole i mimo ni. Průřezových témat pro ZŠ je šest, pro nás je důležitá hlavně environmentální výchova, proto se budu věnovat jen jí.

Environmentální výchova

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince, a to vše při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických, časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (vše podle hesla "mysli globálně - jednej lokálně"). Žáci jsou vedeni k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí.

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností toto průřezové téma rozvíjí porozumění vztahu člověka a prostředí, uvědomování si souvislostí mezi vývojem lidské populace a prostředím. Napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni. Seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti a učí komunikovat o problémech životního prostředí.

V oblasti postojů a hodnot přispívá ke vnímání života jako nejvyšší hodnoty. Vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů. Přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí. Vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí. Žáci by měli mít citlivý přístup k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví.

V průřezovém tématu environmentální výchovy se vyskytují 4 hlavní tematické okruhy. Prvním jsou EKOSYSTÉMY, tím je třeba les, pole, vodní zdroje nebo i lidské sídlo. Druhý okruh se nazývá ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA, jako voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie a ještě mezi ně patří přírodní zdroje. Třetím okruhem jsou LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Zde bych vyzdvihla hlavně témata věnovaná odpadu, průmyslu a udržitelnému rozvoji společnosti. Čtvrtým a posledním okruhem je VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ, které se soustředí hlavně na vlastní obec žáků.

Všechno to zní moc hezky a určitě vás zajímá, jak moc se vše na školách opravdu dodržuje. Environmentální výchova je pro zopakování průřezové téma a školy se proto mohou rozhodnout, zda její cíle budou plnit jen formou ročních projektů nebo zavedou předmět s až týdenní hodinovou dotací. V každém případě je ale splnit musí. V 9. třídě (a často i 7.) se dělají kontrolní výstupní testy.

V rámci svých praxí a dalších projektů jsem navštívila asi 30 různých škol a v podstatě ve všech bylo běžné a zavedené třídění odpadů, žáci se účastnily různých přírodovědných a ekologických projektů a soutěží, třeba od sdružení Tereza či Duha (příkladem: pozorování výskytu lišejníků, sbírání a určování kvality srážek či se snaží získat certifikát "lesní třída". Často organizují i osvětové akce pro další obyvatele obce - informace o nebezpečnosti a důsledcích divokých skládek odpadu či nabádají k úklidu psích exkrementů. Oblíbená je účast na akcích typu "den bez aut" apod.). Osobně si proto myslím, že se v této oblasti udělal velký krok správným směrem, a je tak našlápnuto k ještě optimističtějším zítřkům až se z našich dětí třeba stanou ekologii a přírodu reflektující zástupci obcí.

Zdroj:
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (VÚP Praha 2007)
www.terezanet.cz
autor:
Mgr. Jitka Fialová

datum vydání:
8. října 2012


Diskuze k článku „"Mysli globálně - jednej lokálně. " Aneb environmentální výchova na základních školách“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.