Tým odborníků zachraňuje unikátní topol šedý

autor: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Strnady – 25. srpna 2015 – Unikátní, na území České republiky vzácnou populaci topolu šedého, se pokoušejí zachránit odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Společně s firmou Baroza, s. r. o., (lesní školka) a za podpory Lesů České republiky, s. p., začali letos pracovat na projektu s názvem Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého. Projekt, který potrvá do prosince 2018, je financován z veřejné soutěže Národní agentury pro zemědělský výzkum a je součástí tematického programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018.

Lužní lesy nejen na území ČR patří mezi nejohroženější ekosystémy v Evropě. Na těchto lokalitách se vyskytující porosty olše a zejména jasanu podléhají v současné době infekčnímu tlaku houbových patogenů. Vzniká tak problém výběru vhodných dřevin, které vytvoří nové zdravé porosty. Topol šedý může být jednou z těchto dřevin. Na Lesní správě LČR Znojmo severně od Dyjákovic se nachází unikátní populace topolu šedého, která je tvořena jedinci vyšších věkových tříd a přirozená obnova porostů probíhá jen velmi omezeně.

„Základním cílem projektu je najít efektivní způsob reprodukce topolu šedého a zahájit obnovu lokální populace. Na základě studia fenotypových projevů bude popsána genetická diverzita a bude vybrán soubor jedinců vhodných pro reprodukci populace tak, aby nedošlo k zúžení genetické variability,“ popsal úkol koordinátor projektu Václav Buriánek.

Vzhledem k tomu, že klasické metody vegetativní reprodukce selhávají (nízká úspěšnost řízkování, odumírání roubovanců), budou pro zachování a reprodukci vyvinuty biotechnologické postupy reprodukce (metody in vitro, neboli ve zkumavce), které se osvědčily i při záchraně cenných populací jiných dřevin.

Sběr rostlinného materiálu – LS Znojmo, Dyjákovice, Lužní les, jaro 2015

Mezi úkoly týmu z VÚLHM patří vyhledávání genetických zdrojů, vypracování metodiky účinné reprodukce topolu šedého a využití DNA analýz pro genetickou charakterizaci populace topolu šedého.

Projekt je řešen ve spolupráci s firmou Baroza s. r. o. zajištující především produkci sadebního materiálu, který bude využit např. pro založení semenného sadu. Topol šedý - Populus x canescens (Aiton) J. E. Smith kříženec topolu bílého (Populus alba) a topolu osiky (Populus tremula) rychlerostoucí dvoudomá dřevina s podobnými ekologickými nároky jako topol bílý, je však odolnější k suchu a snáší lépe kyselejší půdy

rozlišovací znaky: listy na rubu tence šedavě plstnaté, řapík téměř oblý

přirozený výskyt v lužních lesích roztroušeně až vzácně, občas vysazován

těžiště rozšíření v úvalech Moravy, Dyje, Svratky (LS Znojmo, LZ Židlochovice) a Odry (LS Ostrava), vzácně i v Polabí (LS Nymburk)

Projektový a řešitelský tým za VÚLHM:

RNDr. Václav Buriánek (koordinátor)
Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Dostálautor:
datum vydání:
26. srpna 2015


Diskuze k článku „Tým odborníků zachraňuje unikátní topol šedý“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!