Jak správně třídit odpad - bioodpad

autor: Lenka Kadlíková
V návaznosti na článek 'Separace a recyklace odpadů' od Aleny Rufové otvíráme novou sérii článků. Dnešní díl je věnován bioodpadu.

Nejprve si definujme, co to vlastně biologický odpad je: Je to jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír, některý velkoobjemový odpad - nábytek, textil z přírodních vláken...) Některé typy odpadu, které je možné do této kategorie zařadit, však třídíme úplně zvlášť (například papír, nábytek...), protože pro ně máme jiné využití.

Proč třídit bioodpad?

Bioodpad je velmi cennou surovinou především díky celosvětovému úbytku živin z půdy. V dnešní době tento druh odpadu činí zhruba 40% veškeré produkce odpadu. Na skládkách při jeho rozkladu bez přístupu vzduchu vznikají nebezpečné látky, především methan, které mohou ohrozit životní prostředí.

Dalším důvodem, proč třídit tento druh odpadu je to, že nás jako členy EU zavazuje směrnice 1999/31/ES omezit skládkování těchto odpadů, díky již zmíněným únikům nebezpečných látek, do roku 2013 na 35% celkové produkce v roce 1995.

Jak třídit bioodpad?

Možná namítnete: "Jakým způsobem mám třídit tento odpad, když nemám zahradu s kompostem." Dnes se prodávají jednoduché domácí kompostovací jednotky, pomocí kterých můžete z odpadu jednoduše vyrobit cenné hnojivo pro rostliny, které máte doma. Tomuto tématu (odpovědím na dotazy uživatelů kompostéru) se věnuje článek na www.biom.cz. Pokud se vám ale nechtějí dávat peníze za toto zařízení, určitě stojí za to se domluvit s majitelem blízkého rodinného domku, který má na zahradě kompost, zda mu můžete svůj bioodpad předat a on ho pak hodí na kompost. Ideální je věnovat tento odpad majiteli malého či většího hospodářství, který ho může zužitkovat mimo kompostu i jako krmivo pro svá zvířata. Pokud tuto možnost nemáte, kontaktujte obecní uřad ve své obci a zeptejte se zda a jak je řešen svoz tohoto odpadu ve vaši obci.

Pro snazší manipulaci a odstranění zápachu z tlejícího bioodpadu doporučuji zajistit si nádobu, která bude dobře odvětraná, nebo přímo speciální kompostovatelný pytel, který můžete i s odpadem s klidem hodit na kompost či do kontejneru na bioodpad. Tyto sáčky jsou vyrobeny z tzv. biodegradovatelného plastu, který musí splňovat ČSN 13432. Jejich základem je kukuřičný a bramborový škrob. Sáčky mají i velmi dobré vlastnosti co se týče paropropustnosti. Odpad v nich tedy zdaleka tolik nehnije, nezapáchá a ztrácí kvůli odparu vody na objemu (za týden až o 40%). Díky těmto vlastnostem se sáček rozloží na kompostu během 90 dní.

Do (většinou hnědého) kontejneru na bioodpad:

PATŘÍ NEPATŘÍ
zbytky jídla papír, lepenka
produkty zemědělství a zahrádkaření velkoobjemový odpad z přírodních materiálů
exkrementy našich miláčků textil
čistírenské kaly nějakým způsobem nebezpečně kontaminované výše zmíněné produkty
skořápky vajec a ořechů uhynulá zvířata
potraviny s prošlou trvanlivostí - BEZ OBALU tekuté a silně mastné potraviny
obaly od potravin

Co se s bioodpadem děje?

Většina vytříděného bioodpadu se kompostuje ve velkých kompostárnách a kompost potom putuje k zemědělcům jako ekologické hnojivo. Naprostá většina majitelů rodinných domků s kompostem Vám zajisté potvrdí, že pokud je o kompost dobře pečováno a je správně založen, nezapáchá, není tedy na obtíž nikomu z okolí, ani majiteli.

Jsou v tom mimo jiné i ekonomické důvody. Jak uvidíte v následující tabulce porovnání přibližné ceny (bez DPH), za zpracování jedné tuny tohoto odpadu různými způsoby je tento ekonomický aspekt poměrně důležitý.

kompostování 250 - 350 Kč
skládkování 700 Kč
spalování 1200 Kč

zdroj: www.ekodomov.cz

Dalším způsobem jak využít tento odpad pro zemědělství je výroba mulčovacích a pěstebních substrátů.

V české republice se také začíná v poslední době hodně využívat tento odpad pro energetické účely - tzv. spalování biomasy. Na to se však nehodí bioodpad z domácností. Obsahuje totiž na rozdíl od slámy a podobných suchých bioodpadů spoustu vody, která velmi snižuje efektivnost spalování.

V současné době probíhá po celé České republice několik pilotních projektů na třídění bioodpadu. Většina těchto projektů se ale zaměřuje na lokality s rodinnými domky. Podle radních totiž jsou tyto lokality nejvhodnější kvůli vyšší produkci bioodpadu. Podle mého to ale není tak úplně pravda. U rodinných domků lze na zahradě většinou již teď najít kompost. Myslím si, že by tyto kontejnery měly být spíše tam, kde lidé nemají možnost tento odpad kompostovat sami - tedy na panelových či činžovních sídlištích. Na vesnicích a v zástavbách rodinných domků by podle mě bylo lepší naučit lidi kompostovat, čili dále využívat vlastní kompostovatelný biooodpad. Rodinné domy se tak mohou stát z tohoto ohledu v podstatě bezodpadové a ušetří se tak prostředky za svoz a kompostaci ve velkých kompostarnach, za spalování nebo za skládkování, které se pak budou moci investovat do systému třídění odpadu obecně.

Tabulka některých biologicky rozložitelných odpadů z katalogu odpadů

kód název rozklad [%]
02-01-02 Odpad živočišných tkání 100
02-01-02 Odpad rostlinných tkání 100
02-01-03 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 100
02-02-02 Odpad živočišných tkání 100
03-01-01 Odpadní kůra a korek 100
03-01-05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03-03-01 Odpadní kůra a dřevo 100
03-03-08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
04-02-10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04-02-21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken
10-01-03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
15-01-01 Papírové a lepenkové obaly
15-01-09 Textilní obaly
15-01-03 Dřevěné obaly
17-02-01 Dřevo 100
19-08-05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19-08-09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19-08-12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19-08-14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19-12-01 Papír a lepenka
19-12-07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
20-01-01 Papír a lepenka 100
20-01-08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 100
20-01-10 Oděvy 75
20-01-11 Textilní materiály 75
20-01-25 Jedlý olej a tuk
20-01-38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 100
20-02-01 Biologicky rozložitelný odpad
20-03-02 Odpad z tržišť 75

www.enviweb.cz
www.env.cz
www.qmagazin.czautor:
datum vydání:
16. května 2005


Diskuze k článku „Jak správně třídit odpad - bioodpad“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!