Kde najít informace o chráněných územích?

autor: RNDr. Jiří Jakl
V současné době je zhruba 15% celkového území v ČR chráněno ve zvláštním režimu. Kde ale informace o chráněných územích hledat?

Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění stanoví celou řadu způsobů, kterými je možné ochránit územní úseky nebo větší územní celky s dochovanými přírodními či krajinářsko-estetickými hodnotami. Celá třetí část zákona specifikuje tzv. zvláště chráněná území (národní park - NP, chráněná krajinná oblast - CHKO, národní přírodní rezervace - NPR, národní přírodní památka - NPP, přírodní rezervace - PR, přírodní památka - PP), jejich kategorie, poslání, ochranné podmínky a další záležitosti, týkající se péče o ně. Mimo tato zvláště chráněná území však zákon definuje všeobecné podmínky ochrany pro některé útvary, přírodní objekty či úseky krajiny, přispívající k podpoře ekologické rovnováhy nebo mající významnou krajinotvornou funkci. Tyto lokality nebo i větší krajinné úseky jsou v praxi označovány jako obecně chráněná území a jsou jimi přírodní parky, významné krajinné prvky (VKP) a územní systémy ekologické stability (USES). V souvislosti s přistoupením ČR do Evropské unie bude vymezena tzv. soustava NATURA 2000, jejímž cílem je zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody. Přitom jsou rozlišovány oblasti ochrany ptactva (SPA), klasifikované podle směrnice o ptácích a zvláštní oblasti ochrany (SAC), vyhlašované podle směrnice o stanovištích. K současným zvláště chráněným územím tak přibude nová vrstva evropsky významných lokalit. Protože obě soustavy vznikají na základě odlišných právních předpisů a pro poněkud odlišné předměty ochrany, budou existovat nezávisle na sobě, i když se budou patrně z významné části překrývat. Mnohá území jsou totiž významná jak z hlediska národního tak i z hlediska EU. Mohou se ale mnohdy lišit svým režimem ochrany a managementem.

Tento příspěvek se bude věnovat informacím o zvláště chráněných územích (ZCHÚ).

Stránky AOPK

Na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny www.nature.cz nejdete celou řadu seriózních informací. V sekcích 'ústřední seznam ochrany přírody' a 'územní ochrana' najdete všechny podstatné obecné informace o ZCHÚ, připravována je ale i databáze ZCHÚ. Pokud Vás zajímá nějaké konkrétní území, musíte zatím hledat informace na stránkách jednotlivých středisek. Na příkladě Pardubicka hledejme na stránkách AOPK Pardubice v sekci 'zvláště chráněná území'. Tady se již dozvíte konkrétní důvody vyhlášení ZCHÚ, jejich výměru, případně rok vyhlášení, nadmořskou výšku aj.

Stránky MŽP

Na stránkách Ministerstva životního prostředí musíte hledat v sekci 'zvláště chráněné části přírody'. Bohužel server tohoto ministerstva obsahuje spíše 'jen' užitečné odkazy a to ještě ani ne jejich vyčerpávající přehled.

Správa ochrany přírody

Předmětem činnosti SOP je správa a péče o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a správa a péče o ptačí oblasti, příprava podkladů pro jejich vyhlášení. Zpracovává plány péče CHKO, přírodních rezervací a národních přírodních památek. Mimo jiné pro regionální pracoviště zajišťuje odbornou, metodickou, výchovnou, dokumentační a informační činnost. V sekci 'regiony' najdete vyčerpávající informace o CHKO v ČR.

Vlastní stránky CHKO a NP

CHKO a NP provozují rovněž své vlastní oficiální stránky. Jejich přehled nabízí například katalog Seznam - správa NP a CHKO. Autoři těchto stránek mají k dané svěřené oblasti nejblíže - geograficky i odborně.

Edice 'Chráněná území'

Čtrnáctisvazková monografie přináší popis všech maloplošných i velkoplošných zvláště chráněných území (národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek, národních parků a chráněných krajinných oblastí) na území České republiky.

Bohužel v prodeji jsou již jen některé kraje (např. Královéhradecko je již problém sehnat). Bližší informace si můžete přečíst na stránce www.chranenauzemi.cz/.

Soukromé a osobní internetové stránky

Vedle 'oficiálních' informací lze na internetu najít řadu dalších informací na soukromých a osobních stránkách. Přehled webů věnovaných přírodě - botanice najdete na stránce Botaniky nikde - květeny a flory. Jinak i 'přírod' lze nalézt na webu již vícero - připomeňme alespoň mé stránky Příroda Náchodska . U těchto stránek není garantována aktuálnost, ale mohou přinášet řadu postřehů autorů. Serióznost informací lze odhadnout podle toho, zda autorem je jen anonym, stránky jsou neuhlazené apod.
Rovněž na stránkách neziskových organizací lze nalézt mnoho užitečných informací - například na stránkách ČSOP JARO Jaroměř - Velkojaroměřský pozemkový spolek - lokality v péči Velkojaroměřského pozemkového spolku, kde poskytované informace mají vlastně i charakter tipů na přírodovědné výlety.

Závěrem tedy lze říci, že o chráněných územích je na internetu poměrně velké množství informací. Některé informace jsou na internetu zbytečně duplicitně, na některých stránkách institucí by asi bylo možno očekávat více informací. Nelze opomíjet ani 'neoficiální' weby. Hledáte-li informace 'na papíře', lze doporučit zejména edici 'Chráněná území'.autor:
datum vydání:
9. listopadu 2005


Diskuze k článku „Kde najít informace o chráněných územích?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!