Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Správné citace - proč a jak citovat

autor: RNDr. Jiří Jakl
Bez odborných citací by odborná věda nemohla fungovat, ale i v té vědě popularizační mohou být citace důležité. Potřebu citovat nebo rozumět citacím můžeme mít každý.

Způsob citací se liší obor od oboru, dokonce i časopis od časopisu, přestože na citace existují obecné normy (u nás platná ČSN ISO 690). Jasné oddělení vlastních myšlenek od převzatých je záležitostí etiky, dodržení autorských práv a odborné úrovně autora. Bibliografická citace je souhrn údajů o citovaném dokumentu, umožňující jeho jednoznačnou identifikaci. Odkazem na citace se rozumí odvolání v textu na citaci, uvedenou na jiném místě. Existují v zásadě tři možnosti umístění vlastní bibliografické citace: na konci téže strany pod čarou, v dílčím seznamu na konci kapitoly nebo v samostatném seznamu použité literatury na konci práce.

Citace v popularizačních časopisech

V popularizačních časopisech a časopisech pro nejširší veřejnost (magazíny, noviny apod.) se s citacemi moc nesetkáváme. Čtenáře by odborné citace jen rozptylovaly, čtenáře zajímají jen fakta a už ho nezajímá, odkud byla ta která část textu případně převzata. Na serveru Příroda.cz citace uvádíme jednak kvůli autorským právům, jednak chceme poskytnout informační servis čtenářům, kteří si mohou dohledat i další informace k nabízeným tématům.

Citace ve vědecké literatuře a odborných pracích

Zde jsou citace naprostou nezbytností (citace je věc etiky, cituje se kvůli možnosti ověření uváděných tezí a kvůli možnosti získání případného širšího přehledu o problematice). Všechna fakta uváděná v textu a získaná jinak než vlastním výzkumem autora mají být doprovázeny citacemi. Setkáme se tu i s latinskými zkratkami jež si nyní vysvětlíme:

"sec." - z latinského "secundum" čili česky "podle"; Delphino (1975) sec. Yasukawa (1992) - v práci Yasukawa (1992) je převzatý text z Delphino (1975), přičemž k vlastní práci Delphino (1975) se pisatel, který tuto práci cituje, nedostal

"in" - český překlad je "v"; Jakl in Nooteboom (2006) - Jaklův příspěvek (kapitola) v Nootebomově publikaci (nejspíše knize) z roku 2006

"et" - český překlad je "a" nebo v angličtině též "&"; Patočka et Strunecká (1995) - publikace Patočky a Strunecké (žádní další autoři) z roku 1995

"et al. " - z latinského "et alii" čili česky "a kol." nebo "aj."; Patočka et al. (1995) - publikace Patočky (hlavního autora) a kolektivu z roku 1995

"ed." - editor publikace


Další zásady

1) v textu jsou autoři citováni v 1. pádě
2) citace v textu jsou uvedeny v závorkách, podle větného kontextu ve formátu např. Patočka (1995) nebo (Patočka 1995)
3) zkratka křestního jména autora a případně údaj o editorství se označují jen u citací v seznamu literatury, ne v textu, tzn. v seznamu literatury se píše Patočka J. (ed.) (1990) a v textu jen Patočka (1990)
4) u všech citovaných děl je sjednocen způsob citace
5) jména autorů se uvádějí ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedena v prameni údajů v originálním dokumentu
6) jména jednotlivých autorů se oddělují středníkem nebo čárkou
7) v případě zkracování jmen časopisů jsou zkratky jednotné, nejlépe sjednocené podle nějakého periodika či databáze zkratek (v botanice např. Botanico-periodicum-huntianum či databáze Index of Botanical Publications), (Zpr. Čs. Bot. Společ., Příl. 1979/1) a všechna slova zkráceného jména jsou psána s velkým počátečním písmenem

Příklad citace - článek v časopise:
Patočka J., Strunecká A., Jakl J. (2002); Magnolie mohou být nejen krásné, ale i užitečné; Psychiatrie 6 (4): 247-251

Hlavním autorem je J. Patočka (pokud citujeme tuto práci v textu, stačí napsat Patočka et al. 2002), článek se jmenoval "Magnolie mohou být nejen krásné, ale i užitečné ", vyšel v časopise "Psychiatrie", ve 4. čísle, 6. ročníku, v roce 2002

Příklad citace - kniha:
Cigánová K., Červenka M. (1989); Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček; SPN, Praha

Autory v textu lze citovat Cigánová et Červenka (1989), knížka se jmenovala "Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček", vydalo ji "SPN" (Státní pedagogické nakladatelství) v Praze v roce 1989.

Ve skutečnosti je problematika citací literatury ještě složitější, protože tentýž hlavní autor publikací mohl vydat publikací během jednoho roku vícero (pak vedle roku udáváme pomocná písmena - např. "Patočka 2002a"), různé časopisy mohou vyžadovat celá křestní jména autorů a mohou různě preferovat použití středníků a čárek, někdy se z úsporných důvodů označí citované zdroje čísly a v textech jsou citována čísla publikací, nebo se informace o citované práci doplní i počtem stran, ilustračních obrázků, map apod.

Elektronické dokumenty

Díky rozvoji moderních informačních technologií je dnes velké množství informací publikováno mimo jiné i elektronickou cestou. V současnosti již existuje mezinárodní norma ISO 690-2 , která problematiku citování elektronických informačních zdrojů řeší.

Důležitou odlišností oproti tradičním dokumentům je dynamičnost elektronických dokumentů - mohou být neměnné nebo mohou být měněny (aktualizovány), ať už po stránce obsahové nebo z pohledu formální úpravy. Dokumenty na Internetu mohou být přesunuty na jiné místo nebo zcela odstraněny ze serveru poskytovatele, proto je nezbytné poskytnout maximum informací o citovaném zdroji, aby bylo možné jej vyhledat prostřednictvím vyhledávacích služeb. Někdy lze dokument vyhledat snadno podle názvu, došlo-li jen k jeho přesunutí na jiný server nebo k modifikaci jeho původní adresy (URL). Pokud byl dokument odstraněn ze serveru poskytovatele, neznamená to ještě, že zmizel úplně. Řadu dokumentů je možné vyhledat v archivech, jedním z nich je například Internet Archive .

U citovaných elektronických zdrojů uvádíme kromě názvu a autora:
1) druh nosiče - uvádí se v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: [online], [CD-ROM], [magnetická páska], [disk], např. "Informace na dlani 2002 [CD-ROM]"
2) vydání - například pořadové číslo verze programu
3) datum aktualizace nebo revize - je-li tento údaj uveden společně s datem zveřejnění, měl by být součástí citace, neboť aktualizace mohla způsobit změnu obsahu původního dokumentu
4) datum citování - uvádí se v hranatých závorkách v jazyce originálu u dokumentů, které mohou podléhat změnám, tj. u online dokumentů, případně tehdy, nelze-li zjistit datum zveřejnění, před datem citování se uvádí zkratka cit., např. takto: [cit. 1998-08-25]
5) údaj o dostupnosti (URL) - tato informace se označuje slovy "Dostupný z" nebo ekvivalentní frází, např. "Přístup z", "Dostupný na", "Available from", včetně přístupového protokolu či služby: např. Dostupný z WWW:, URL zdroje se uvádí mezi znaky < > (špičaté závorky) takto:

Pozn.: běžné počítačové programy (hlavně produkce Microsoftu) se necitují; u speciálních programů (např. statistických) se cituje manuál jako kniha

Příklad citace - elektronický článek (vyčerpávající způsob):
JOSEPH, Heather. An economic model for Web enhancements to a print journal. Journal of Electronic Publishing [online]. 2002, vol. 7, no. 3, April [cit. 2002-05-27]. Dostupný na WWW: <http://www.press.umich.edu/jep/07-03/joseph.html>. ISSN 1080-2711.

Příklad citace - elektronický článek: (jednoduchá citace článku z Příroda.cz)
Jakl J. (2006); Dříny a svídy - naše dřínovité [2006-01-26]; Příroda.cz [online];
URL: <http://priroda.cz/lexikon.php?detail=555> [cit. 2006-30-01]

Příklad citace - elektronický článek (citace elektronického článku v elektronickém článku):
Pravidla pro psaní rukopisů (Katedra botaniky PřF MU v Brně)

Citační databáze

Pakliže se již vyznáte v citacích, můžete využít citační databáze. Jejich přehled najdete na Botanice nikde - knihovny, vědecké databáze.

Použité informační prameny
Pravidla pro psaní rukopisů (Katedra botaniky PřF MU v Brně)
Jak zpracovávat bibliografické citace (ÚK VŠB-TUO)
Projekt Bibliografické citace (Citace.com)

autor:
RNDr. Jiří Jakl
www stránky: http://ebotanika.net

datum vydání:
1. února 2006


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.