Vstup škodlivin do lidského organismu, jejich transport a přeměny

autor: Mgr. Jana Hájková
Každý den se setkáváme s látkami, které nás nějak ovlivňují. Pojďme se bavit o těch, které pro náš organismus mohou být nebezpečné, někdy až smrtelné.

V podstatě existují tři cesty, kudy se do těla mohou dostat škodlivé látky. A to buď dýchacím ústrojím, kůží nebo trávicím ústrojím. Nelze přesně říci, který ze vstupu je pro nás nebezpečnější.

První cestou je tedy naše dýchací ústrojí. Pojďme si nejprve říci, co to vůbec dýchací soustava je a k čemu slouží. Základní dělení této orgánové soustavy je na horní a dolní cesty dýchací. Horní cesty dýchací se skládají z nosní, příp. ústní dutiny. Následuje nosohltan a v těsném napojení na něj hrtan. Dolní cesty dýchací jsou sestrojeny z jedné průdušnice, na ní navazujících dvou průdušek a nekonečně mnoha průdušinek, které se zanořují do plic. Základní funkcí je přívod kyslíku do organismu.

A teď už ke vstupu škodlivin skrze dýchací ústrojí. Přes něj projdou jen poměrně malé částečky jako jsou plyny, páry a aerosoly. Plynné látky se přes stěny plicních sklípků dostávají do krve a tou jsou transportovány do tkání a jednotlivých buněk. Pevné a kapalné částečky se dostávají dýchacími cestami různě daleko. Největší (10 mikrometrů=10-5 metru) zůstávají v horních, popř. v dolních cestách dýchacích. Jemné prachové částice (<5 mikrometrů) pronikají až do plic, kde se mohou usazovat. Prach některých látek (např. azbestu, hliníku, berillia) může vyvolat fibrózu plic.

Další možností vstupu škodlivin do lidského organismu je kůže, kde dochází k přímému vstřebávání zejména kapalných látek (fenol, rtuť...). Žíraviny kůži dráždí a poškozují. Záněty kůže (dermatitidy) způsobují mimo jiné přírodní látky z rostlin (např. třemdava či bolševník). Tenzidy (např. saponáty) způsobují chronické záněty. Dehtové látky dokonce mohou způsobovat nádorová onemocnění. Takže ani tento přísun škodlivin není zanedbatelný.

V neposlední řadě jsou škodlivé látky přijímány také trávicí soustavou. Zmírnění lze dosáhnout dostatečnou osobní hygienou a hygienickým zpracováním potravy. Takto jsou přijímány cizorodé látky (xenobiotika) s potravou a nápoji.

Škodliviny jsou v těle přeměňovány procesem, který nazýváme biotransformace, který probíhá hlavně v játrech. Zde se škodliviny většinou mění na méně škodlivé látky. Dochází zde k procesu detoxikace. Na druhou stranu ale mohou vznikat i toxičtější produkty, např. Nitrosaminy.

Nepodceňujme tedy škodlivé látky a věnujme jim alespoň trochu pozornosti.

Vysvětlivky:
1 (aerosol)- koloidní směs
-mlha- kapičky kapaliny rozptýlené v plynu
-dým- částečky pevné látky rozptýlené v plynu
-kouř- kapičky kapaliny a částečky pevné látky rozptýlené v plynu

2 (fibróza plic)- v plicích se množí vazivová tkáň a plíce tak ztrácejí svoji rozpínavost)

Zdroj:
Chemie a životní prostředí (doplněk k učebnicím pro střední školy), prof. RNDr. Jaroslav Vulterin, DrSc., SPN, 1992
www.doktorka.czautor:
datum vydání:
12. února 2007


Diskuze k článku „Vstup škodlivin do lidského organismu, jejich transport a přeměny“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!