Územní ochrana přírody - obecná ochrana přírody 2

autor: Alena Rulfová
Druhá část článku o obecné ochraně přírody je věnována přírodním parkům, krajinnému rázu a ÚSES.


Krajinný ráz a přírodní park

Krajinný ráz a přírodní park jsou v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny uvedeny v jednom společném paragrafu.

Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti. Takto hovoří o krajinném rázu zákon. Pro představu člověka blíže neznalého problematiky krajinného rázu je ovšem složité si krajinný ráz vůbec představit. Když jsme se o krajinném rázu začínali bavit v hodinách ochrany přírody ve škole, učitel pronesl větu: "Krajinný ráz je abstraktní pojem." Hodně z nás si tuto větu zapamatovalo. A i přes následující podrobné vysvětlení pojmu "krajinný ráz", jakmile se o krajinném rázu někdo zmíní, hned si mnozí vybaví právě onu úvodní větu.

Krajinný ráz je skutečně pojem abstraktní, neb jím může být téměř každá harmonicky uspořádaná krajina nebo její část. Krajinným rázem je tak například i harmonické uspořádání domů v horské vesnici, které mají stejný sklon střechy, podobnou barvu, tvar a jiné vlastnosti, jimiž je určen krajinný ráz okolí.

Pro vyšší a bližší ochranu krajinného rázu může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem v místě, kde se "nachází" krajinný ráz, přírodní park. To znamená, že krajinný ráz je tak součástí přírodního parku. Využití takového území, které by znamenalo jeho zničení, poškození nebo narušení jeho stavu, je pak více omezené, než v případě ochrany krajinného rázu samostatně.

Vyhlášení přírodního parku

Přírodní park vyhlašuje kraj.

Přechodně chráněná plocha

Přechodně chráněné plochy jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů. Přechodně chráněnou plochou tak může být vyhlášena například jeskyně, kde přezimují netopýři.

Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných vážných důvodů, především vědeckých, studijních či informačních.

Vyhlášení
Přechodně chráněná plocha se vyhlašuje na předem stanovenou dobu, případně na opakované období, například na dobu hnízdění.

Ochrana
Přechodně chráněná plocha je jako většina chráněných území chráněna před zničením, poškozením a narušením vývoje předmětu ochrany.

Územní systém ekologické stability ÚSES

ÚSES je dle zákona vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Jednotlivé ekosystémy jsou velmi často propojeny biokoridory významných živočišných druhů.

Význam ÚSES je jednoznačný a nepopiratelný. Spadají sem četné vzácné ekosystémy s častým výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů, jejichž ochrana musí být dodržována každým z nás.

Vymezení ÚSES by mělo zajistit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Vyhlášení ÚSES
ÚSES stanoví a jeho koncepci provádějí dle zákona orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.

Ochrana
Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.autor:
datum vydání:
25. listopadu 2004


Diskuze k článku „Územní ochrana přírody - obecná ochrana přírody 2“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!