Revitalizace říčních systémů

autor: Antonín Lágner
Program revitalizace říčních systémů je vládní program, který by měl vést ke zlepšení přírodních vodních cest. Tento program je jedním z tzv. krajinotvorných programů (další program rozvoje venkova, USES), byl navržen MŽP a 20.5.92 vyhlášen vládou ČR jako usnesení č. 373.


A o co jde?

Program má 3 hlavní cíle:
1) podpořit retenční schopnost krajiny
2) napravit nevhodně provedené meliorační zásahy
3) obnovit přirozené funkce vodních toků

A co to znamená?

1) Retenční schopnost krajiny:
Je schopnost krajiny zadržet vodu která se v daném území vyskytuje. Jde o zpomalení jak povrchového tak podpovrchového odtoku vody z krajiny. Lze toho dosáhnout zadržením vody ve vodních nádržích a mokřadech. Také zvýšení pokryvu půdy porostem pomáhá rychlosti vsakování, a tím zvýšit podpovrchový odtok na úkor nežádoucího povrchového.
2) Náprava nevhodně provedených melioračních zásahů:
V dřívějších dobách docházelo v rámci zcelování zemědělských pozemků k častým melioračním zásahům, které nebyly dělány s ohledem na stabilitu krajiny a její vyváženost. Také byla ze zákona povinná náhrada zemědělského půdního fondu. V důsledku staveb se zabíraly velké plochy zemědělské půdy, která se často nahrazovala velmi nevhodným způsobem. Vysoušení mokřadů, odlesňování příkrých svahů apod.. Tyto plochy často byly nakonec značně nevhodné pro pěstování plodin a proto byli zanechány ladem. V rámci tohoto programu by se měly přizpůsobit opět do podoby přírodě blízkým ekosystémům.
3) Obnovit přirozené funkce vodních toků:
Jde o to, jak opět navrátit vodním tokům jejich další přirozené funkce, nejen tu, že odvádí vodu. Další důležitou funkcí je využití vodních toků jako přirozené migrační trasy organismů. Je také potřeba, aby se obnovily porosty které zpevňují břehy a mají i krajinotvorný význam. Často také byla nevhodně upravovaná koryta potoků a potůčků. Bývala sváděna do trubek, betonových koryt apod.. To vše by se mělo v rámci programu revitalizace říčních systémů odstranit. Důležité je také zvýšit okysličení vody pro podporu samočisticí schopnosti vodních toků.

A jak by se toho mělo dosáhnout?

Předně na každý zásah musí být vypracován a schválen krajinný projekt, který by měl vycházet z krajinářsko technických norem. Projektuje se sklon, tvar a profil koryt, navrhují se vhodná zpevnění břehů s ohledem na maximální průtoky a příslušné normy. Dále se musí vzít do úvahy celé příslušné okolí toku. Navrhnout záplavové území, obnovit hydrologickou strukturu krajiny, obnovit či založit vodní nádrže, které jsou důležité jako biocentra i pro jejich schopnost eliminovat výkyvy srážek ( přebytky i nedostatek).

Tímto programem by se mělo dosáhnout výrazného zlepšení v krajinném hospodaření s vodou a podpořit řešení návazných problémů. Vždyť voda je jednou ze základních podmínek života.

Výsledky za poslední dva roky

V r. 2001 bylo financováno z Programu revitalizace říčních systémů celkem 219 akcí ve výši 239,759 mil. Kč, z toho 139 nových akcí za 103,379 mil. Kč a 80 rozestavěných akcí za 136,380 mil. Kč. V r. 2002 bylo financováno celkem 179 akcí v celkové výši 194,727 mil. Kč. Z toho bylo na celkem 99 akcí rozestavěných v předchozích letech vynaloženo celkem 134,974 mil. Kč a na 80 nově zahájených akcí bylo vynaloženo celkem 59,753 mil. Kč. V r. 2003 bylo financováno celkem 212 akcí v celkové výši 267,167 mil. Kč. Z toho tylo celkem 71 akcí rozestavěných v předchozích letech vynaloženo celkem 131,062 mil. Kč a na 141 nově zahájených akcí bylo vynaloženo celkem 136,105 mil. Kč.

Typ revitalizačních opatření Počet akcí - 2002 Počet akcí - 2003 tis. Kč - 2002 tis. Kč - 2003
Revitalizace přirozené funkce vodních toků 30 26 24.978 24.978
Zakládání a revitalizace prvků SES vázaných na vodní režim 12 12 22.062 22.119
Odstraňování příčných překážek na vodních tocích (rybí přechody) 1 5 684 8.709
Revitalizace retenční schopnosti krajiny (výstavba a obnova vodních nádrží) 125 152 133.948 178.559
Rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků 2 - 9.168 -
Výstavba kořenových čistíren, zakládání umělých mokřadů 2 (73)* 1.934 (279.465)*
Výstavba kořenových čistíren, zakládání umělých mokřadů 7 17 1.953 1.692
Projektová dokumentace, příprava realizace 179 212 194.727 267.167

* jedná se o podprogram f) výstavba a obnova ČOV a kanalizace vč. zakládání umělých mokřadů za rok 2003. Tento program navazuje na Program drobných vodohospodářských ekologických akcí, který jako samostatný program fungoval do r. 2002.

Zdroj:

Ministerstvo životního prostředíautor:
datum vydání:
23. dubna 2004


Diskuze k článku „Revitalizace říčních systémů“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!