Omezme internetový obchod s chráněnými druhy

autor: Lenka Kadlíková
Minulý týden nám přišla z Ministerstva životního prostředí výzva, aby se Příroda.cz zapojila do vyhledávání a potlačování nelegálního obchodu s chráněnými druhy. Pokládám za důležité tuto výzvu předat i Vám, našim čtenářům.

Výzvu si ale nemusí vzít za svou jen servery s inzercí jako je Příroda.cz. Obchod s chráněnými zvířaty může napomoci potlačit každý z nás. Stačí jen oznámit provozovateli inzerce a úřadům (Ministerstvu životního prostředí nebo Inspekci životního prostředí), že jste narazili na takovýto inzerát.

Podle mého ale není nutné oznamovat vše. Zkuste se vžít například do situace 'malého' chovatele některé z želv, který si zvířata koupil od kamaráda. Nemá ani tušení, že zvíře, které si přinesl je chráněné CITESem. Po několika letech odchová mladé a chce je prodat. Na tento prodej přijde Inspekce či Ministerstvo a zvířata mu zabaví. Ta potom umírají, protože se o ně nemá kdo postarat.


Co udělat s podezřelým inzerátem

Nejprve se spojte s provozovatelem či vydavatelem inzerce a upozorněte ho na tento inzerát. Provozovatel pak může ve své databázi zjistit, zda se jedná o inzerenta, který tato či jiná chráněná zvířata či rostliny jeho severu opakovaně nabízel - je to tedy potencionální obchodník a pašerák, nebo se jedná o malého chovatele, který neví co prodává. V případě pašeráka byste měli tuto skutečnost oznámit úřadům. V případě malého chovatele se s ním můžete spojit a vysvětlit mu situaci. Může se totiž poměrně lehce stát, že svým oznámením by provozovatel mohl napáchat více škody než užitku. Pokud totiž drobnému 'slušnému' chovateli zvířata zabaví, nemá se o ně mnohdy kdo starat a ta umírají nebo žijí v nevyhovujících podmínkách. (jeden z redaktorů časopisu Reflex - J.X.Doležal by mohl vyprávět). Kdežto u chovatele by prožila spokojený život. Navíc takovýto chovatel od někoho tato zvířata získal. Může tak být nápomocen při odhalování opravdových pašeráků a obchodníků s chráněnými zvířaty.

Problematice CITES byl na našem serveru věnován samostatný článek. Můžete se v něm dozvědět základní informace o tom, jak je možné s druhy chráněnými touto úmluvou obchodovat.

Když už zde píši o internetovém obchodu se zvířaty, ráda bych se zmínila ještě o jedné věci. Jak jistě víte, existují farmy, které chovají zvířata pouze pro peníze z prodeje mláďat. Chovné samice na takovýchto farmách mohou být často vystavovány nadměrné zátěži z velice častých porodů a nakonec umírají naprosto vysílené a vyčerpané. Proto spolu s ministerstvem apeluji na všechny provozovatele inzercí - pokuste se takovéto farmy vypátrat. Není to tak složité.

A teď legislativa a informace k tomuto tématu, které mi zaslala paní Karásková z výkonného orgánu Cites Ministerstva životního prostředí:

Legislativa obchodu s chráněnými zvířaty

2.1.Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ("CITES"), která vstoupila v platnost pro Českou republiku (Československo) dne 28.5.1992. CITES reguluje mezinárodní obchod s tzv. "exempláři CITES" ohrožených druhů živočichů a rostlin na základě zvláštních dokladů, které kontrolují celní orgány. Doklady vydávají výkonné orgány CITES (v ČR ministerstvo) pod dohledem vědeckých orgánů CITES (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) tak, aby obchod s exempláři CITES neohrozil přežití těchto druhů v přírodě. V Evropské unii je CITES prováděna nařízením č. 338/97 (viz 2.2). Úmluvu podepsalo k 11.8.2005 již 169 států.

2.2.Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi + další nařízení Komise (ES) upřesňující provádění nařízení Rady (ES) č. 338/97, jako např. nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

Toto nařízení upravuje mezinárodní (obchod s třetími zeměmi) i intrakomunitární a vnitrostátní obchod s exempláři CITES v EU. Je zakázán obchod s exempláři druhů přímo ohrožených vyhynutím vyjmenovaných v příloze A. Výjimky z tohoto zákazu mohou vydat členské státy jménem Evropského společenství případ od případu formou zvláštního "potvrzení pro komerční použití". Bez tohoto potvrzení, které v ČR vydávají krajské úřady nebo správy NP a CHKO, je kromě jiného zakázáno nabízení ke koupi a k prodeji, včetně přímého nebo zprostředkovaného inzerování a včetně výzvy k zakoupení takových exemplářů. Členské státy EU jsou povinny postihovat nezákonný obchod s exempláři druhů vyjmenovaných v přílohách A, B, C nebo D nařízení. V ČR to upravuje zákon č. 100/2004 Sb.(viz 2.4) v návaznosti na výše uvedená nařízení, která jsou v členských státech EU přímo použitelná.

2.3.Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zákon zakazuje obchod s volně žijícími evropskými ptáky a s ostatními zvláště chráněnými živočichy a rostlinami z přírody ČR. Výjimky, pokud lze, mohou udělit krajské úřady nebo správy NP a CHKO.

2.4.Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

Zákon upravuje nezbytné náležitosti k provádění nařízení č. 338/97 v ČR. Majitelé živých savců, ptáků a plazů některých druhů z příloh A nebo B k nařízení č. 338/97 musí povinně registrovat své exempláře u krajských úřadů nebo správ NP a CHKO. Je zakázáno prodávat nebo nabízet k prodeji takové exempláře bez registračních listů.

2.5.Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. V § 181f, 181g a 181h je vymezen trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, což zahrnuje i nezákonný obchod v rozporu s výše uvedenými právními předpisy.

Problém internetového inzerování obchodu s chráněnou faunou a flórou

Obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, včetně výrobků a produktů z nich, je globálně mnohomiliardovým byznysem. Je smutnou skutečností, že významná část obchodu je nelegální, ať už z úmyslu anebo z neznalosti. Pašování a nezákonný obchod s chráněnou faunou a flórou se podílí podstatnou měrou na ubývání a mizení druhového bohatství Země. Evropská komise upozornila členské státy na rostoucí podíl internetového obchodu na takových nezákonnostech. Stejné poznatky má i Česká inspekce životního prostředí. Dobrovolně respektovaná pravidla tak mohou jednak pomoci v úsilí o záchranu ohrožené fauny a flóry před nadměrnou exploatací obchodem, mohou ale i chránit provozovatele a neznalé uživatele internetu (inzerenty) před sankcemi za neúmyslné protiprávní jednání. Nařízení č. 338/97 (viz 2.2) totiž stanoví také určitou právní odpovědnost poskytovatelů inzertních služeb, neboť zakazuje přímé nebo zprostředkované inzerování exemplářů druhů přímo ohrožených vyhynutím [viz čl. 1 písm. j), čl. 8 odst. 1 a 5 nařízení č. 338/97].

S čím se obchoduje?

Podle statistických údajů je využívání divoké přírody pro účely obchodu druhou nejvážnější příčinou ubývání druhů na naší planetě, a to hned za ničením přirozených stanovišť. Hlavními vývozními oblastmi jsou Střední a Jižní Amerika, Afrika a Asie a hlavními dovozními oblastmi jsou Evropa, Severní Amerika, Dálný Východ (Japonsko, Korea, Čína), Střední Východ (arabské země) a Austrálie. V globálním měřítku je největším dovozcem produktů divoké přírody Evropská unie. Nejčastěji se obchoduje s kůžemi plazů, kožešinami, živými exotickými ptáky a tropickými ozdobnými rybkami, mušlemi a mořskými korály, kaktusy a orchidejemi a vzácným tropickým dřevem. Existuje značně rozsáhlý nelegální obchod s živou přírodou. Nejzávažnějším současným problémem je pašování vymírajících druhů, jako jsou tygři (kosti), nosorožci (rohy), medvědi (žlučníky) aj. do Číny, Tchajwanu, Koreje, Vietnamu a Hongkongu pro výrobu tradičních léčiv. Je známo, že v Nepálu si mohou turisté koupit na tržištích kožešiny těch nejohroženějších druhů šelem, tygrů, sněžných levhartů, leopardů apod. Od roku 1989 se do České republiky dováží stále více živých ptáků (zejména papoušci), plazů a dalších exotických zvířat odchycených z volné přírody v rozvojových zemích Afriky, Jižní Ameriky a Asie kvůli poptávce zájmového chovatelství. Alarmující je nezákonný obchod s evropskou chráněnou faunou a flórou, jako např. dravými ptáky, pěvci a želvami. ČR figuruje také jako významná tranzitní země do západní Evropy. Od roku 1997 zaznamenáváme také nelegální dovoz předmětů ze slonoviny a dalších výrobků z živočichů chráněných CITES (módní kožené zboží a suvenýry). Značný rozsah nelegálního obchodování je u kaviáru jeseterovitých ryb s kritickou situací zejména v zemích kolem Kaspického moře. Bohatí Češi také stále více jezdí do exotických zemí jako lovci na safari a často si přivážejí trofeje mezinárodně chráněných živočichů. Méně zdatní lovci si pak trofeje raději objednají (často nezákonně) přes internet.

Odkazy

Ministerstvo životního prostředí - ochrana přírody v ČR
Česká inspekce životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sekretariát Úmluvy CITES
Evropská unie a obchod s divokou faunou a flórou

Úřední věstník EU
Sbírka zákonů ČRautor:
datum vydání:
19. února 2007


Diskuze k článku „Omezme internetový obchod s chráněnými druhy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!