Les – plíce planety

autor: Bc. Lucie Grygová
Pár slov o tom, co nám přináší les.


Co je to vlastně les ?

Za les považujeme plochu o rozloze alespoň 0,5 ha, na níž stromy dosahují výšky nejméně 5 m, a kde koruny stromů v souvislém zápoji pokrývají přinejmenším 10% této plochy.

Podle toho, jaké je složení dřevin, můžeme rozlišit lesy na listnaté, jehličnaté či smíšené. Je to základní rozdělení, další rozdělení se týká kupříkladu konkrétního složení listnatých či jehličnatých lesů nebo podle nadmořské výšky. Všechny tyto parametry spolu souvisejí. Podle porostní plochy je v České republice nejvíce zastoupenou dřevinou smrk ztepilý. Je to proto, že byl a mnohde stále je uměle vysazován i na místa, kde v minulosti bývaly borovice či jedle. V posledních letech dochází ke snaze obnovit původní složení lesů, je to ovšem dlouhodobý proces.

Jak a proč chránit les ?

Aby mohlo dojít k přirozené obnově lesů, je nutná jejich ochrana stanovená zákonem č.289/1995 Sb. Zákon o lesích. Lesy jsou chráněny jako významný krajinný prvek a každý zásah musí být v souladu se zákonem, popřípadě musí být schválen určitým úřadem. Pod nejpřísnější ochranu spadají Národní přírodní rezervace, což jsou lesy, které si zachovaly zcela nebo alespoň z větší části přirozený ráz. Nejstaršími takto chráněnými oblastmi tohoto typu jsou například Žofínský prales ( od r. 1838 ) či prales Boubínský (od r. 1858).

Lesy mají v přírodě důležité funkce, bez lesu by člověk žít nemohl. Lesy jsou totiž největšími producenty kyslíku. Ne nadarmo se říká, že lesy jsou „plíce Země“. Les má však spoustu dalších ekologických funkcí.

Les jako přírodní filtr a zvlhčovač vzduchu

Z ovzduší filtrují prach, plyny a radioaktivní látky, takže tím velmi prospívají nejen člověku, ale i ostatním živočichům na Zemi. Krom toho mají lesy také vliv na srážky. Vysokou intenzitou odpařování dochází k větší akumulaci vody v atmosféře a tím i k většímu počtu a intenzitě srážek.

Les dokáže zadržet vodu při povodni

Kromě toho, že napomáhají lepšímu životu člověka, jsou lesy potřebné i k udržení zdravé krajiny. Mají retenční schopnost, schopnost zadržování vody v krajině, která je velice dů ležitá. Mohlo by dojít k nahrazení této funkce retenční nádrží, je to ale nákladná a dle mého zbytečná investice. Lesy mohou vodu nejen zadržovat, ale i vsakovat z povrchu půdy. Tyto dvě vlastnosti jsou velice důležité při případných povodních, protože můžou určité množství vody odvést do podzemí. Aby ale v podzemí nedocházelo k hromadění vody, jsou stromy schopné ji znovu nasát a pomocí listů a transpirace, což je způsob výdeje vody ji, odvést z těla a nechat vypařit do atmosféry.

Les zabrání sesuvu půdy

Lesy ale nemají jen funkce, které se týkají vody. Mohou i zabránit erozi a sesuvu půdy. Je to velice závažný problém, protože eroze se stává čím dál častější a intenzivnější, zvláště na svazích. Když jsou ale v půdě silné kořeny stromů, tak tomu jsou schopné zabránit.

Les jako útočiště mnoha druhů rostlin a především zvířat

Lesy patří k místům s největší biodiversitou, největším množstvím druhů zvířat.

Právě proto bychom měli lesy v co možná největší míře chránit.

Chce to více původních smíšených lesů

V posledních desetiletích přirozených lesů stále ubývá. Důvodem je těžba a to jak dřeva, tak i lesní půdy. Je to špatné, protože i když jsou v některých případech vysazovány nové stromy, tak už ne v takovém složení, jaké byly v této lokalitě původně. Problém může být stejné stáří všech stromů v tomto lese. Často bývají vysazovány pouze monokultury - lesy jednoho druhu stromu, jako například smrk, které jsou málo odolné ať už proti škůdcům či počasí. Navíc bývaly a bývají vysazovány pro lokalitu nepůvodní druhy dřevin. Známý je například případ nepůvodního druhu smrku v Krkonoších, který těžko odolává tamním klimatickým podmínkám. Pro lokality, kde je nutné obnovit les například po kůrovcové či jiné kalamitě je tedy výhodnější vysadit smíšený les s původními dřevinami. To platí zejména pro lesy v chráněných oblastech.

Jinak je tomu u lesů určených primárně na produkci dřeva, tam se bohužel musí hledět i na jiné aspekty než je ekologická funkce lesa.

Zdroje :
www.lesnizakon.cz
www.mezistromy.cz
www.silvaportal.info
www.olese.cz
www.uhul.czautor:
datum vydání:
18. listopadu 2010


Diskuze k článku „Les – plíce planety“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!